1. eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn en gh aiguptou legwn

2. o mhn outoV umin arch mhnwn prwtoV estin umin en toiV mhsin tou eniautou

3. lalhson proV pasan sunagwghn uiwn israhl legwn th dekath tou mhnoV toutou labetwsan ekastoV probaton kat' oikouV patriwn ekastoV probaton kat' oikian

4. ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanouV einai eiV probaton sullhmyetai meq' eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastoV to arkoun autw sunariqmhsetai eiV probaton

5. probaton teleion arsen eniausion estai umin apo twn arnwn kai twn erifwn lhmyesqe

6. kai estai umin diatethrhmenon ewV thV tessareskaidekathV tou mhnoV toutou kai sfaxousin auto pan to plhqoV sunagwghV uiwn israhl proV esperan

7. kai lhmyontai apo tou aimatoV kai qhsousin epi twn duo staqmwn kai epi thn flian en toiV oikoiV en oiV ean fagwsin auta en autoiV

8. kai fagontai ta krea th nukti tauth opta puri kai azuma epi pikridwn edontai

9. ouk edesqe ap' autwn wmon oude hyhmenon en udati all' h opta puri kefalhn sun toiV posin kai toiV endosqioiV

10. ouk apoleiyete ap' autou ewV prwi kai ostoun ou suntriyete ap' autou ta de kataleipomena ap' autou ewV prwi en puri katakausete

11. outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw

12. kai dieleusomai en gh aiguptw en th nukti tauth kai pataxw pan prwtotokon en gh aiguptw apo anqrwpou ewV kthnouV kai en pasi toiV qeoiV twn aiguptiwn poihsw thn ekdikhsin egw kurioV

13. kai estai to aima umin en shmeiw epi twn oikiwn en aiV umeiV este ekei kai oyomai to aima kai skepasw umaV kai ouk estai en umin plhgh tou ektribhnai otan paiw en gh aiguptw

14. kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eiV pasaV taV geneaV umwn nomimon aiwnion eortasete authn

15. epta hmeraV azuma edesqe apo de thV hmeraV thV prwthV afanieite zumhn ek twn oikiwn umwn paV oV an fagh zumhn exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ex israhl apo thV hmeraV thV prwthV ewV thV hmeraV thV ebdomhV

16. kai h hmera h prwth klhqhsetai agia kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en autaiV plhn osa poihqhsetai pash yuch touto monon poihqhsetai umin

17. kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghV aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eiV geneaV umwn nomimon aiwnion

18. enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou af' esperaV edesqe azuma ewV hmeraV miaV kai eikadoV tou mhnoV ewV esperaV

19. epta hmeraV zumh ouc eureqhsetai en taiV oikiaiV umwn paV oV an fagh zumwton exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek sunagwghV israhl en te toiV geiwraiV kai autocqosin thV ghV

20. pan zumwton ouk edesqe en panti de katoikhthriw umwn edesqe azuma

21. ekalesen de mwushV pasan gerousian uiwn israhl kai eipen proV autouV apelqonteV labete umin eautoiV probaton kata suggeneiaV umwn kai qusate to pasca

22. lhmyesqe de desmhn usswpou kai bayanteV apo tou aimatoV tou para thn quran kaqixete thV fliaV kai ep' amfoterwn twn staqmwn apo tou aimatoV o estin para thn quran umeiV de ouk exeleusesqe ekastoV thn quran tou oikou autou ewV prwi

23. kai pareleusetai kurioV pataxai touV aiguptiouV kai oyetai to aima epi thV fliaV kai ep' amfoterwn twn staqmwn kai pareleusetai kurioV thn quran kai ouk afhsei ton oleqreuonta eiselqein eiV taV oikiaV umwn pataxai

24. kai fulaxesqe to rhma touto nomimon seautw kai toiV uioiV sou ewV aiwnoV

25. ean de eiselqhte eiV thn ghn hn an dw kurioV umin kaqoti elalhsen fulaxesqe thn latreian tauthn

26. kai estai ean legwsin proV umaV oi uioi umwn tiV h latreia auth

27. kai ereite autoiV qusia to pasca touto kuriw wV eskepasen touV oikouV twn uiwn israhl en aiguptw hnika epataxen touV aiguptiouV touV de oikouV hmwn errusato kai kuyaV o laoV prosekunhsen

28. kai apelqonteV epoihsan oi uioi israhl kaqa eneteilato kurioV tw mwush kai aarwn outwV epoihsan

29. egenhqh de mesoushV thV nuktoV kai kurioV epataxen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokou faraw tou kaqhmenou epi tou qronou ewV prwtotokou thV aicmalwtidoV thV en tw lakkw kai ewV prwtotokou pantoV kthnouV

30. kai anastaV faraw nuktoV kai panteV oi qeraponteV autou kai panteV oi aiguptioi kai egenhqh kraugh megalh en pash gh aiguptw ou gar hn oikia en h ouk hn en auth teqnhkwV

31. kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn nuktoV kai eipen autoiV anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeiV kai oi uioi israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete

32. kai ta probata kai touV boaV umwn analabonteV poreuesqe euloghsate de kame

33. kai katebiazonto oi aiguptioi ton laon spoudh ekbalein autouV ek thV ghV eipan gar oti panteV hmeiV apoqnhskomen

34. anelaben de o laoV to staiV pro tou zumwqhnai ta furamata autwn endedemena en toiV imatioiV autwn epi twn wmwn

35. oi de uioi israhl epoihsan kaqa sunetaxen autoiV mwushV kai hthsan para twn aiguptiwn skeuh argura kai crusa kai imatismon

36. kai kurioV edwken thn carin tw law autou enantion twn aiguptiwn kai ecrhsan autoiV kai eskuleusan touV aiguptiouV

37. aparanteV de oi uioi israhl ek ramessh eiV sokcwqa eiV exakosiaV ciliadaV pezwn oi andreV plhn thV aposkeuhV

38. kai epimiktoV poluV sunanebh autoiV kai probata kai boeV kai kthnh polla sfodra

39. kai epeyan to staiV o exhnegkan ex aiguptou egkrufiaV azumouV ou gar ezumwqh exebalon gar autouV oi aiguptioi kai ouk hdunhqhsan epimeinai oude episitismon epoihsan eautoiV eiV thn odon

40. h de katoikhsiV twn uiwn israhl hn katwkhsan en gh aiguptw kai en gh canaan eth tetrakosia triakonta

41. kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta eth exhlqen pasa h dunamiV kuriou ek ghV aiguptou

42. nuktoV profulakh estin tw kuriw wste exagagein autouV ek ghV aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi toiV uioiV israhl einai eiV geneaV autwn

43. eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn legwn outoV o nomoV tou pasca paV allogenhV ouk edetai ap' autou

44. kai pan oikethn tinoV h argurwnhton peritemeiV auton kai tote fagetai ap' autou

45. paroikoV h misqwtoV ouk edetai ap' autou

46. en oikia mia brwqhsetai kai ouk exoisete ek thV oikiaV twn krewn exw kai ostoun ou suntriyete ap' autou

47. pasa sunagwgh uiwn israhl poihsei auto

48. ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou

49. nomoV eiV estai tw egcwriw kai tw proselqonti proshlutw en umin

50. kai epoihsan oi uioi israhl kaqa eneteilato kurioV tw mwush kai aarwn proV autouV outwV epoihsan

51. kai egeneto en th hmera ekeinh exhgagen kurioV touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun dunamei autwn

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina