1. pan to crusion o kateirgasqh eiV ta erga kata pasan thn ergasian twn agiwn egeneto crusiou tou thV aparchV ennea kai eikosi talanta kai eptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton agion

2. kai arguriou afairema para twn epeskemmenwn andrwn thV sunagwghV ekaton talanta kai cilioi eptakosioi ebdomhkonta pente sikloi

3. dracmh mia th kefalh to hmisu tou siklou kata ton siklon ton agion paV o paraporeuomenoV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw eiV taV exhkonta muriadaV kai triscilioi pentakosioi kai penthkonta

4. kai egenhqh ta ekaton talanta tou arguriou eiV thn cwneusin twn ekaton kefalidwn thV skhnhV kai eiV taV kefalidaV tou katapetasmatoV ekaton kefalideV eiV ta ekaton talanta talanton th kefalidi

5. kai touV ciliouV eptakosiouV ebdomhkonta pente siklouV epoihsan eiV taV agkulaV toiV stuloiV kai katecruswsen taV kefalidaV autwn kai katekosmhsen autouV

6. kai o calkoV tou afairematoV ebdomhkonta talanta kai cilioi pentakosioi sikloi

7. kai epoihsen ex autou taV baseiV thV quraV thV skhnhV tou marturiou

8. kai taV baseiV thV aulhV kuklw kai taV baseiV thV pulhV thV aulhV kai touV passalouV thV skhnhV kai touV passalouV thV aulhV kuklw

9. kai to paraqema to calkoun tou qusiasthriou kai panta ta skeuh tou qusiasthriou kai panta ta ergaleia thV skhnhV tou marturiou

10. kai epoihsan oi uioi israhl kaqa sunetaxen kurioV tw mwush outwV epoihsan

11. to de loipon crusion tou afairematoV epoihsan skeuh eiV to leitourgein en autoiV enanti kuriou

12. kai thn kataleifqeisan uakinqon kai porfuran kai to kokkinon epoihsan stolaV leitourgikaV aarwn wste leitourgein en autaiV en tw agiw

13. kai hnegkan taV stolaV proV mwushn kai thn skhnhn kai ta skeuh authV kai taV baseiV kai touV moclouV authV kai touV stulouV

14. kai thn kibwton thV diaqhkhV kai touV diwsthraV authV

15. kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai to elaion thV crisewV kai to qumiama thV sunqesewV

16. kai thn lucnian thn kaqaran kai touV lucnouV authV lucnouV thV kausewV kai to elaion tou fwtoV

17. kai thn trapezan thV proqesewV kai panta ta authV skeuh kai touV artouV touV prokeimenouV

18. kai taV stolaV tou agiou ai eisin aarwn kai taV stolaV twn uiwn autou eiV thn ierateian

19. kai ta istia thV aulhV kai touV stulouV kai to katapetasma thV quraV thV skhnhV kai thV pulhV thV aulhV kai panta ta skeuh thV skhnhV kai panta ta ergaleia authV

20. kai taV difqeraV dermata kriwn hruqrodanwmena kai ta kalummata dermata uakinqina kai twn loipwn ta epikalummata

21. kai touV passalouV kai panta ta ergaleia ta eiV ta erga thV skhnhV tou marturiou

22. osa sunetaxen kurioV tw mwush outwV epoihsan oi uioi israhl pasan thn aposkeuhn

23. kai eiden mwushV panta ta erga kai hsan pepoihkoteV auta on tropon sunetaxen kurioV tw mwush outwV epoihsan auta kai euloghsen autouV mwushV

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina