1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. idou anakeklhmai ex onomatoV ton beselehl ton tou ouriou ton wr thV fulhV iouda

3. kai eneplhsa auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV en panti ergw

4. dianoeisqai kai arcitektonhsai ergazesqai to crusion kai to argurion kai ton calkon kai thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon to nhston kai thn busson thn keklwsmenhn

5. kai ta liqourgika kai eiV ta erga ta tektonika twn xulwn ergazesqai kata panta ta erga

6. kai egw edwka auton kai ton eliab ton tou acisamac ek fulhV dan kai panti sunetw kardia dedwka sunesin kai poihsousin panta osa soi sunetaxa

7. thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton thV diaqhkhV kai to ilasthrion to ep' authV kai thn diaskeuhn thV skhnhV

8. kai ta qusiasthria kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV kai thn lucnian thn kaqaran kai panta ta skeuh authV

9. kai ton louthra kai thn basin autou

10. kai taV stolaV taV leitourgikaV aarwn kai taV stolaV twn uiwn autou ierateuein moi

11. kai to elaion thV crisewV kai to qumiama thV sunqesewV tou agiou kata panta osa egw eneteilamhn soi poihsousin

12. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

13. kai su suntaxon toiV uioiV israhl legwn orate kai ta sabbata mou fulaxesqe shmeion estin par' emoi kai en umin eiV taV geneaV umwn ina gnwte oti egw kurioV o agiazwn umaV

14. kai fulaxesqe ta sabbata oti agion touto estin kuriou umin o bebhlwn auto qanatw qanatwqhsetai paV oV poihsei en autw ergon exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek mesou tou laou autou

15. ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh sabbata anapausiV agia tw kuriw paV oV poihsei ergon th hmera th ebdomh qanatw qanatwqhsetai

16. kai fulaxousin oi uioi israhl ta sabbata poiein auta eiV taV geneaV autwn diaqhkh aiwnioV

17. en emoi kai toiV uioiV israhl shmeion estin aiwnion oti en ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai th hmera th ebdomh epausato kai katepausen

18. kai edwken mwusei hnika katepausen lalwn autw en tw orei tw sina taV duo plakaV tou marturiou plakaV liqinaV gegrammenaV tw daktulw tou qeou

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina