1. kai mwushV hn poimainwn ta probata ioqor tou gambrou autou tou ierewV madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlqen eiV to oroV cwrhb

2. wfqh de autw aggeloV kuriou en flogi puroV ek tou batou kai ora oti o batoV kaietai puri o de batoV ou katekaieto

3. eipen de mwushV parelqwn oyomai to orama to mega touto ti oti ou katakaietai o batoV

4. wV de eiden kurioV oti prosagei idein ekalesen auton kurioV ek tou batou legwn mwush mwush o de eipen ti estin

5. kai eipen mh eggishV wde lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topoV en w su esthkaV gh agia estin

6. kai eipen autw egw eimi o qeoV tou patroV sou qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestreyen de mwushV to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou

7. eipen de kurioV proV mwushn idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai thV kraughV autwn akhkoa apo twn ergodiwktwn oida gar thn odunhn autwn

8. kai katebhn exelesqai autouV ek ceiroV aiguptiwn kai exagagein autouV ek thV ghV ekeinhV kai eisagagein autouV eiV ghn agaqhn kai pollhn eiV ghn reousan gala kai meli eiV ton topon twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn

9. kai nun idou kraugh twn uiwn israhl hkei proV me kagw ewraka ton qlimmon on oi aiguptioi qlibousin autouV

10. kai nun deuro aposteilw se proV faraw basilea aiguptou kai exaxeiV ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou

11. kai eipen mwushV proV ton qeon tiV eimi oti poreusomai proV faraw basilea aiguptou kai oti exaxw touV uiouV israhl ek ghV aiguptou

12. eipen de o qeoV mwusei legwn oti esomai meta sou kai touto soi to shmeion oti egw se exapostellw en tw exagagein se ton laon mou ex aiguptou kai latreusete tw qew en tw orei toutw

13. kai eipen mwushV proV ton qeon idou egw eleusomai proV touV uiouV israhl kai erw proV autouV o qeoV twn paterwn umwn apestalken me proV umaV erwthsousin me ti onoma autw ti erw proV autouV

14. kai eipen o qeoV proV mwushn egw eimi o wn kai eipen outwV ereiV toiV uioiV israhl o wn apestalken me proV umaV

15. kai eipen o qeoV palin proV mwushn outwV ereiV toiV uioiV israhl kurioV o qeoV twn paterwn umwn qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestalken me proV umaV touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneaiV

16. elqwn oun sunagage thn gerousian twn uiwn israhl kai ereiV proV autouV kurioV o qeoV twn paterwn umwn wptai moi qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb legwn episkoph epeskemmai umaV kai osa sumbebhken umin en aiguptw

17. kai eipon anabibasw umaV ek thV kakwsewV twn aiguptiwn eiV thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn eiV ghn reousan gala kai meli

18. kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia israhl proV faraw basilea aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn

19. egw de oida oti ou prohsetai umaV faraw basileuV aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiroV krataiaV

20. kai ekteinaV thn ceira pataxw touV aiguptiouV en pasi toiV qaumasioiV mou oiV poihsw en autoiV kai meta tauta exapostelei umaV

21. kai dwsw carin tw law toutw enantion twn aiguptiwn otan de apotrechte ouk apeleusesqe kenoi

22. aithsei gunh para geitonoV kai suskhnou authV skeuh argura kai crusa kai imatismon kai epiqhsete epi touV uiouV umwn kai epi taV qugateraV umwn kai skuleusete touV aiguptiouV

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina