1. hkousen de ioqor o iereuV madiam o gambroV mwush panta osa epoihsen kurioV israhl tw eautou law exhgagen gar kurioV ton israhl ex aiguptou

2. elaben de ioqor o gambroV mwush sepfwran thn gunaika mwush meta thn afesin authV

3. kai touV duo uiouV autou onoma tw eni autwn ghrsam legwn paroikoV hmhn en gh allotria

4. kai to onoma tou deuterou eliezer legwn o gar qeoV tou patroV mou bohqoV mou kai exeilato me ek ceiroV faraw

5. kai exhlqen ioqor o gambroV mwush kai oi uioi kai h gunh proV mwushn eiV thn erhmon ou parenebalen ep' orouV tou qeou

6. anhggelh de mwusei legonteV idou o gambroV sou ioqor paraginetai proV se kai h gunh kai oi duo uioi sou met' autou

7. exhlqen de mwushV eiV sunanthsin tw gambrw autou kai prosekunhsen autw kai efilhsen auton kai hspasanto allhlouV kai eishgagen auton eiV thn skhnhn

8. kai dihghsato mwushV tw gambrw panta osa epoihsen kurioV tw faraw kai toiV aiguptioiV eneken tou israhl kai panta ton mocqon ton genomenon autoiV en th odw kai oti exeilato autouV kurioV ek ceiroV faraw kai ek ceiroV twn aiguptiwn

9. exesth de ioqor epi pasi toiV agaqoiV oiV epoihsen autoiV kurioV oti exeilato autouV ek ceiroV aiguptiwn kai ek ceiroV faraw

10. kai eipen ioqor euloghtoV kurioV oti exeilato ton laon autou ek ceiroV aiguptiwn kai ek ceiroV faraw

11. nun egnwn oti megaV kurioV para pantaV touV qeouV eneken toutou oti epeqento autoiV

12. kai elaben ioqor o gambroV mwush olokautwmata kai qusiaV tw qew paregeneto de aarwn kai panteV oi presbuteroi israhl sumfagein arton meta tou gambrou mwush enantion tou qeou

13. kai egeneto meta thn epaurion sunekaqisen mwushV krinein ton laon pareisthkei de paV o laoV mwusei apo prwiqen ewV esperaV

14. kai idwn ioqor panta osa epoiei tw law legei ti touto o su poieiV tw law dia ti su kaqhsai monoV paV de o laoV paresthken soi apo prwiqen ewV deilhV

15. kai legei mwushV tw gambrw oti paraginetai proV me o laoV ekzhthsai krisin para tou qeou

16. otan gar genhtai autoiV antilogia kai elqwsi proV me diakrinw ekaston kai sumbibazw autouV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou

17. eipen de o gambroV mwush proV auton ouk orqwV su poieiV to rhma touto

18. fqora katafqarhsh anupomonhtw kai su kai paV o laoV outoV oV estin meta sou baru soi to rhma touto ou dunhsh poiein monoV

19. nun oun akouson mou kai sumbouleusw soi kai estai o qeoV meta sou ginou su tw law ta proV ton qeon kai anoiseiV touV logouV autwn proV ton qeon

20. kai diamarturh autoiV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou kai shmaneiV autoiV taV odouV en aiV poreusontai en autaiV kai ta erga a poihsousin

21. kai su seautw skeyai apo pantoV tou laou andraV dunatouV qeosebeiV andraV dikaiouV misountaV uperhfanian kai katasthseiV autouV ep' autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV

22. kai krinousin ton laon pasan wran to de rhma to uperogkon anoisousin epi se ta de bracea twn krimatwn krinousin autoi kai koufiousin apo sou kai sunantilhmyontai soi

23. ean to rhma touto poihshV katiscusei se o qeoV kai dunhsh parasthnai kai paV o laoV outoV eiV ton eautou topon met' eirhnhV hxei

24. hkousen de mwushV thV fwnhV tou gambrou kai epoihsen osa autw eipen

25. kai epelexen mwushV andraV dunatouV apo pantoV israhl kai epoihsen autouV ep' autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV

26. kai ekrinosan ton laon pasan wran pan de rhma uperogkon aneferosan epi mwushn pan de rhma elafron ekrinosan autoi

27. exapesteilen de mwushV ton eautou gambron kai aphlqen eiV thn ghn autou

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina