1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai apostreyanteV stratopedeusatwsan apenanti thV epaulewV ana meson magdwlou kai ana meson thV qalasshV ex enantiaV beelsepfwn enwpion autwn stratopedeuseiV epi thV qalasshV

3. kai erei faraw tw law autou oi uioi israhl planwntai outoi en th gh sugkekleiken gar autouV h erhmoV

4. egw de sklhrunw thn kardian faraw kai katadiwxetai opisw autwn kai endoxasqhsomai en faraw kai en pash th stratia autou kai gnwsontai panteV oi aiguptioi oti egw eimi kurioV kai epoihsan outwV

5. kai anhggelh tw basilei twn aiguptiwn oti pefeugen o laoV kai metestrafh h kardia faraw kai twn qerapontwn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoihsamen tou exaposteilai touV uiouV israhl tou mh douleuein hmin

6. ezeuxen oun faraw ta armata autou kai panta ton laon autou sunaphgagen meq' eautou

7. kai labwn exakosia armata eklekta kai pasan thn ippon twn aiguptiwn kai tristataV epi pantwn

8. kai esklhrunen kurioV thn kardian faraw basilewV aiguptou kai twn qerapontwn autou kai katediwxen opisw twn uiwn israhl oi de uioi israhl exeporeuonto en ceiri uyhlh

9. kai katediwxan oi aiguptioi opisw autwn kai eurosan autouV parembeblhkotaV para thn qalassan kai pasa h ippoV kai ta armata faraw kai oi ippeiV kai h stratia autou apenanti thV epaulewV ex enantiaV beelsepfwn

10. kai faraw proshgen kai anableyanteV oi uioi israhl toiV ofqalmoiV orwsin kai oi aiguptioi estratopedeusan opisw autwn kai efobhqhsan sfodra anebohsan de oi uioi israhl proV kurion

11. kai eipen proV mwushn para to mh uparcein mnhmata en gh aiguptw exhgageV hmaV qanatwsai en th erhmw ti touto epoihsaV hmin exagagwn ex aiguptou

12. ou touto hn to rhma o elalhsamen proV se en aiguptw legonteV pareV hmaV opwV douleuswmen toiV aiguptioiV kreisson gar hmaV douleuein toiV aiguptioiV h apoqanein en th erhmw tauth

13. eipen de mwushV proV ton laon qarseite sthte kai orate thn swthrian thn para tou qeou hn poihsei hmin shmeron on tropon gar ewrakate touV aiguptiouV shmeron ou prosqhsesqe eti idein autouV eiV ton aiwna cronon

14. kurioV polemhsei peri umwn kai umeiV sighsete

15. eipen de kurioV proV mwushn ti boaV proV me lalhson toiV uioiV israhl kai anazeuxatwsan

16. kai su eparon th rabdw sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai rhxon authn kai eiselqatwsan oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron

17. kai idou egw sklhrunw thn kardian faraw kai twn aiguptiwn pantwn kai eiseleusontai opisw autwn kai endoxasqhsomai en faraw kai en pash th stratia autou kai en toiV armasin kai en toiV ippoiV autou

18. kai gnwsontai panteV oi aiguptioi oti egw eimi kurioV endoxazomenou mou en faraw kai en toiV armasin kai ippoiV autou

19. exhren de o aggeloV tou qeou o proporeuomenoV thV parembolhV twn uiwn israhl kai eporeuqh ek twn opisqen exhren de kai o stuloV thV nefelhV apo proswpou autwn kai esth ek twn opisw autwn

20. kai eishlqen ana meson thV parembolhV twn aiguptiwn kai ana meson thV parembolhV israhl kai esth kai egeneto skotoV kai gnofoV kai dihlqen h nux kai ou sunemixan allhloiV olhn thn nukta

21. exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai uphgagen kurioV thn qalassan en anemw notw biaiw olhn thn nukta kai epoihsen thn qalassan xhran kai escisqh to udwr

22. kai eishlqon oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron kai to udwr autoiV teicoV ek dexiwn kai teicoV ex euwnumwn

23. katediwxan de oi aiguptioi kai eishlqon opisw autwn pasa h ippoV faraw kai ta armata kai oi anabatai eiV meson thV qalasshV

24. egenhqh de en th fulakh th ewqinh kai epebleyen kurioV epi thn parembolhn twn aiguptiwn en stulw puroV kai nefelhV kai sunetaraxen thn parembolhn twn aiguptiwn

25. kai sunedhsen touV axonaV twn armatwn autwn kai hgagen autouV meta biaV kai eipan oi aiguptioi fugwmen apo proswpou israhl o gar kurioV polemei peri autwn touV aiguptiouV

26. eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai apokatasthtw to udwr kai epikaluyatw touV aiguptiouV epi te ta armata kai touV anabataV

27. exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr proV hmeran epi cwraV oi de aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurioV touV aiguptiouV meson thV qalasshV

28. kai epanastrafen to udwr ekaluyen ta armata kai touV anabataV kai pasan thn dunamin faraw touV eispeporeumenouV opisw autwn eiV thn qalassan kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV

29. oi de uioi israhl eporeuqhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV to de udwr autoiV teicoV ek dexiwn kai teicoV ex euwnumwn

30. kai errusato kurioV ton israhl en th hmera ekeinh ek ceiroV twn aiguptiwn kai eiden israhl touV aiguptiouV teqnhkotaV para to ceiloV thV qalasshV

31. eiden de israhl thn ceira thn megalhn a epoihsen kurioV toiV aiguptioiV efobhqh de o laoV ton kurion kai episteusan tw qew kai mwush tw qeraponti autou

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina