1. hn de tiV ek thV fulhV leui oV elaben twn qugaterwn leui kai escen authn

2. kai en gastri elaben kai eteken arsen idonteV de auto asteion eskepasan auto mhnaV treiV

3. epei de ouk hdunanto auto eti kruptein elaben autw h mhthr autou qibin kai katecrisen authn asfaltopissh kai enebalen to paidion eiV authn kai eqhken authn eiV to eloV para ton potamon

4. kai kateskopeuen h adelfh autou makroqen maqein ti to apobhsomenon autw

5. katebh de h qugathr faraw lousasqai epi ton potamon kai ai abrai authV pareporeuonto para ton potamon kai idousa thn qibin en tw elei aposteilasa thn abran aneilato authn

6. anoixasa de ora paidion klaion en th qibei kai efeisato autou h qugathr faraw kai efh apo twn paidiwn twn ebraiwn touto

7. kai eipen h adelfh autou th qugatri faraw qeleiV kalesw soi gunaika trofeuousan ek twn ebraiwn kai qhlasei soi to paidion

8. h de eipen auth h qugathr faraw poreuou elqousa de h neaniV ekalesen thn mhtera tou paidiou

9. eipen de proV authn h qugathr faraw diathrhson moi to paidion touto kai qhlason moi auto egw de dwsw soi ton misqon elaben de h gunh to paidion kai eqhlazen auto

10. adrunqentoV de tou paidiou eishgagen auto proV thn qugatera faraw kai egenhqh auth eiV uion epwnomasen de to onoma autou mwushn legousa ek tou udatoV auton aneilomhn

11. egeneto de en taiV hmeraiV taiV pollaiV ekeinaiV megaV genomenoV mwushV exhlqen proV touV adelfouV autou touV uiouV israhl katanohsaV de ton ponon autwn ora anqrwpon aiguption tuptonta tina ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn israhl

12. peribleyamenoV de wde kai wde ouc ora oudena kai pataxaV ton aiguption ekruyen auton en th ammw

13. exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV ebraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion

14. o de eipen tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef' hmwn mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV ecqeV ton aiguption efobhqh de mwushV kai eipen ei outwV emfaneV gegonen to rhma touto

15. hkousen de faraw to rhma touto kai ezhtei anelein mwushn anecwrhsen de mwushV apo proswpou faraw kai wkhsen en gh madiam elqwn de eiV ghn madiam ekaqisen epi tou freatoV

16. tw de ierei madiam hsan epta qugatereV poimainousai ta probata tou patroV autwn ioqor paragenomenai de hntloun ewV eplhsan taV dexamenaV potisai ta probata tou patroV autwn ioqor

17. paragenomenoi de oi poimeneV exebalon autaV anastaV de mwushV errusato autaV kai hntlhsen autaiV kai epotisen ta probata autwn

18. paregenonto de proV ragouhl ton patera autwn o de eipen autaiV ti oti etacunate tou paragenesqai shmeron

19. ai de eipan anqrwpoV aiguptioV errusato hmaV apo twn poimenwn kai hntlhsen hmin kai epotisen ta probata hmwn

20. o de eipen taiV qugatrasin autou kai pou esti kai ina ti outwV kataleloipate ton anqrwpon kalesate oun auton opwV fagh arton

21. katwkisqh de mwushV para tw anqrwpw kai exedoto sepfwran thn qugatera autou mwush gunaika

22. en gastri de labousa h gunh eteken uion kai epwnomasen mwushV to onoma autou ghrsam legwn oti paroikoV eimi en gh allotria

23. meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou kai katestenaxan oi uioi israhl apo twn ergwn kai anebohsan kai anebh h boh autwn proV ton qeon apo twn ergwn

24. kai eishkousen o qeoV ton stenagmon autwn kai emnhsqh o qeoV thV diaqhkhV autou thV proV abraam kai isaak kai iakwb

25. kai epeiden o qeoV touV uiouV israhl kai egnwsqh autoiV

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina