1. eidon ton kurion efestwta epi tou qusiasthriou kai eipen pataxon epi to ilasthrion kai seisqhsetai ta propula kai diakoyon eiV kefalaV pantwn kai touV kataloipouV autwn en romfaia apoktenw ou mh diafugh ex autwn feugwn kai ou mh diaswqh ex autwn anaswzomenoV

2. ean katorugwsin eiV adou ekeiqen h ceir mou anaspasei autouV kai ean anabwsin eiV ton ouranon ekeiqen kataxw autouV

3. ean egkrubwsin eiV thn korufhn tou karmhlou ekeiqen exereunhsw kai lhmyomai autouV kai ean kataduswsin ex ofqalmwn mou eiV ta baqh thV qalasshV ekei enteloumai tw drakonti kai dhxetai autouV

4. kai ean poreuqwsin en aicmalwsia pro proswpou twn ecqrwn autwn ekei enteloumai th romfaia kai apoktenei autouV kai sthriw touV ofqalmouV mou ep' autouV eiV kaka kai ouk eiV agaqa

5. kai kurioV kurioV o qeoV o pantokratwr o efaptomenoV thV ghV kai saleuwn authn kai penqhsousin panteV oi katoikounteV authn kai anabhsetai wV potamoV sunteleia authV kai katabhsetai wV potamoV aiguptou

6. o oikodomwn eiV ton ouranon anabasin autou kai thn epaggelian autou epi thV ghV qemeliwn o proskaloumenoV to udwr thV qalasshV kai ekcewn auto epi proswpon thV ghV kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

7. ouc wV uioi aiqiopwn umeiV este emoi uioi israhl legei kurioV ou ton israhl anhgagon ek ghV aiguptou kai touV allofulouV ek kappadokiaV kai touV surouV ek boqrou

8. idou oi ofqalmoi kuriou tou qeou epi thn basileian twn amartwlwn kai exarw authn apo proswpou thV ghV plhn oti ouk eiV teloV exarw ton oikon iakwb legei kurioV

9. dioti idou egw entellomai kai likmiw en pasi toiV eqnesin ton oikon tou israhl on tropon likmatai en tw likmw kai ou mh pesh suntrimma epi thn ghn

10. en romfaia teleuthsousi panteV amartwloi laou mou oi legonteV ou mh eggish oud' ou mh genhtai ef' hmaV ta kaka

11. en th hmera ekeinh anasthsw thn skhnhn dauid thn peptwkuian kai anoikodomhsw ta peptwkota authV kai ta kateskammena authV anasthsw kai anoikodomhsw authn kaqwV ai hmerai tou aiwnoV

12. opwV ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn kai panta ta eqnh ef' ouV epikeklhtai to onoma mou ep' autouV legei kurioV o qeoV o poiwn tauta

13. idou hmerai ercontai legei kurioV kai katalhmyetai o alohtoV ton trughton kai perkasei h stafulh en tw sporw kai apostalaxei ta orh glukasmon kai panteV oi bounoi sumfutoi esontai

14. kai epistreyw thn aicmalwsian laou mou israhl kai oikodomhsousin poleiV taV hfanismenaV kai katoikhsousin kai katafuteusousin ampelwnaV kai piontai ton oinon autwn kai futeusousin khpouV kai fagontai ton karpon autwn

15. kai katafuteusw autouV epi thV ghV autwn kai ou mh ekspasqwsin ouketi apo thV ghV autwn hV edwka autoiV legei kurioV o qeoV o pantokratwr .

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina