1. kai meta touV logouV toutouV kai thn alhqeian tauthn hlqen sennachrim basileuV assuriwn kai hlqen epi ioudan kai parenebalen epi taV poleiV taV teichreiV kai eipen prokatalabesqai autaV

2. kai eiden ezekiaV oti hkei sennachrim kai to proswpon autou tou polemhsai epi ierousalhm

3. kai ebouleusato meta twn presbuterwn autou kai twn dunatwn emfraxai ta udata twn phgwn a hn exw thV polewV kai sunepiscusan autw

4. kai sunhgagen laon polun kai enefraxen ta udata twn phgwn kai ton potamon ton diorizonta dia thV polewV legwn mh elqh basileuV assour kai eurh udwr polu kai katiscush

5. kai katiscusen ezekiaV kai wkodomhsen pan to teicoV to kateskammenon kai purgouV kai exw proteicisma allo kai katiscusen to analhmma polewV dauid kai kateskeuasen opla polla

6. kai eqeto arcontaV tou polemou epi ton laon kai sunhcqhsan proV auton eiV thn plateian thV pulhV thV faraggoV kai elalhsen epi kardian autwn legwn

7. iscusate kai andrizesqe mh ptohqhte apo proswpou basilewV assour kai apo proswpou pantoV tou eqnouV tou met' autou oti meq' hmwn pleioneV h met' autou

8. met' autou bracioneV sarkinoi meq' hmwn de kurioV o qeoV hmwn tou swzein kai tou polemein ton polemon hmwn kai kateqarshsen o laoV epi toiV logoiV ezekiou basilewV iouda

9. kai meta tauta apesteilen sennachrim basileuV assuriwn touV paidaV autou epi ierousalhm kai autoV epi laciV kai pasa h stratia met' autou kai apesteilen proV ezekian basilea iouda kai proV panta ioudan ton en ierousalhm legwn

10. outwV legei sennachrim o basileuV assuriwn epi tini umeiV pepoiqate kai kaqhsqe en th perioch en ierousalhm

11. ouci ezekiaV apata umaV tou paradounai umaV eiV qanaton kai eiV limon kai eiV diyan legwn kurioV o qeoV hmwn swsei hmaV ek ceiroV basilewV assour

12. ouc outoV estin ezekiaV oV perieilen ta qusiasthria autou kai ta uyhla autou kai eipen tw iouda kai toiV katoikousin ierousalhm legwn katenanti tou qusiasthriou toutou proskunhsete kai ep' autw qumiasete

13. ou gnwsesqe o ti epoihsa egw kai oi patereV mou pasi toiV laoiV twn cwrwn mh dunamenoi hdunanto qeoi twn eqnwn pashV thV ghV swsai ton laon autwn ek ceiroV mou

14. tiV en pasi toiV qeoiV twn eqnwn toutwn ouV exwleqreusan oi patereV mou mh hdunanto swsai ton laon autwn ek ceiroV mou oti dunhsetai o qeoV umwn swsai umaV ek ceiroV mou

15. nun mh apatatw umaV ezekiaV kai mh pepoiqenai umaV poieitw kata tauta kai mh pisteuete autw oti ou mh dunhtai o qeoV pantoV eqnouV kai basileiaV tou swsai ton laon autou ek ceiroV mou kai ek ceiroV paterwn mou oti o qeoV umwn ou mh swsei umaV ek ceiroV mou

16. kai eti elalhsan oi paideV autou epi kurion qeon kai epi ezekian paida autou

17. kai biblion egrayen oneidizein ton kurion qeon israhl kai eipen peri autou legwn wV qeoi twn eqnwn thV ghV ouk exeilanto touV laouV autwn ek ceiroV mou outwV ou mh exelhtai o qeoV ezekiou laon autou ek ceiroV mou

18. kai ebohsen fwnh megalh ioudaisti epi laon ierousalhm ton epi tou teicouV tou fobhsai autouV kai kataspasai opwV prokatalabwntai thn polin

19. kai elalhsen epi qeon ierousalhm wV kai epi qeouV lawn thV ghV erga ceirwn anqrwpwn

20. kai proshuxato ezekiaV o basileuV kai hsaiaV uioV amwV o profhthV peri toutwn kai ebohsan eiV ton ouranon

21. kai apesteilen kurioV aggelon kai exetriyen pan dunaton polemisthn kai arconta kai strathgon en th parembolh basilewV assour kai apestreyen meta aiscunhV proswpou eiV thn ghn autou kai hlqen eiV oikon tou qeou autou kai twn exelqontwn ek koiliaV autou katebalon auton en romfaia

22. kai eswsen kurioV ezekian kai touV katoikountaV en ierousalhm ek ceiroV sennachrim basilewV assour kai ek ceiroV pantwn kai katepausen autouV kukloqen

23. kai polloi eferon dwra tw kuriw eiV ierousalhm kai domata tw ezekia basilei iouda kai uperhrqh kat' ofqalmouV pantwn twn eqnwn meta tauta

24. en taiV hmeraiV ekeinaiV hrrwsthsen ezekiaV ewV qanatou kai proshuxato proV kurion kai ephkousen autou kai shmeion edwken autw

25. kai ou kata to antapodoma o edwken autw antapedwken ezekiaV alla uywqh h kardia autou kai egeneto ep' auton orgh kai epi ioudan kai ierousalhm

26. kai etapeinwqh ezekiaV apo tou uyouV thV kardiaV autou kai oi katoikounteV ierousalhm kai ouk ephlqen ep' autouV orgh kuriou en taiV hmeraiV ezekiou

27. kai egeneto tw ezekia ploutoV kai doxa pollh sfodra kai qhsaurouV epoihsen eautw arguriou kai crusiou kai tou liqou tou timiou kai eiV ta arwmata kai oploqhkaV kai eiV skeuh epiqumhta

28. kai poleiV eiV ta genhmata sitou kai elaiou kai oinou kai fatnaV pantoV kthnouV kai mandraV eiV ta poimnia

29. kai poleiV aV wkodomhsen autw kai aposkeuhn probatwn kai bown eiV plhqoV oti edwken autw kurioV aposkeuhn pollhn sfodra

30. autoV ezekiaV enefraxen thn exodon tou udatoV giwn to anw kai kathuqunen auta katw proV liba thV polewV dauid kai euodwqh ezekiaV en pasi toiV ergoiV autou

31. kai outwV toiV presbeutaiV twn arcontwn apo babulwnoV toiV apostaleisin proV auton puqesqai par' autou to teraV o egeneto epi thV ghV kai egkatelipen auton kurioV tou peirasai auton eidenai ta en th kardia autou

32. kai ta kataloipa twn logwn ezekiou kai to eleoV autou idou gegraptai en th profhteia hsaiou uiou amwV tou profhtou kai epi bibliou basilewn iouda kai israhl

33. kai ekoimhqh ezekiaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton en anabasei tafwn uiwn dauid kai doxan kai timhn edwkan autw en tw qanatw autou paV iouda kai oi katoikounteV en ierousalhm kai ebasileusen manasshV uioV autou ant' autou

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina