1. wn pente kai eikosi etwn ebasileusen amasiaV kai eikosi ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou iwaden apo ierousalhm

2. kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou all' ouk en kardia plhrei

3. kai egeneto wV katesth h basileia en ceiri autou kai eqanatwsen touV paidaV autou touV foneusantaV ton basilea patera autou

4. kai touV uiouV autwn ouk apekteinen kata thn diaqhkhn tou nomou kuriou kaqwV gegraptai wV eneteilato kurioV legwn ouk apoqanountai patereV uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn all' h ekastoV th eautou amartia apoqanountai

5. kai sunhgagen amasiaV ton oikon iouda kai anesthsen autouV kat' oikouV patriwn autwn eiV ciliarcouV kai ekatontarcouV en panti iouda kai ierousalhm kai hriqmhsen autouV apo eikosaetouV kai epanw kai euren autouV triakosiaV ciliadaV dunatouV exelqein eiV polemon kratountaV doru kai qureon

6. kai emisqwsato apo israhl ekaton ciliadaV dunatouV iscui ekaton talantwn arguriou

7. kai anqrwpoV tou qeou hlqen proV auton legwn basileu ou poreusetai meta sou dunamiV israhl oti ouk estin kurioV meta israhl pantwn twn uiwn efraim

8. oti ean upolabhV katiscusai en toutoiV kai tropwsetai se kurioV enantion twn ecqrwn oti estin para kuriou kai iscusai kai tropwsasqai

9. kai eipen amasiaV tw anqrwpw tou qeou kai ti poihsw ta ekaton talanta a edwka th dunamei israhl kai eipen o anqrwpoV tou qeou estin tw kuriw dounai soi pleista toutwn

10. kai diecwrisen amasiaV th dunamei th elqoush proV auton apo efraim apelqein eiV ton topon autwn kai equmwqhsan sfodra epi ioudan kai epestreyan eiV ton topon autwn en orgh qumou

11. kai amasiaV katiscusen kai parelaben ton laon autou kai eporeuqh eiV thn koilada twn alwn kai epataxen ekei touV uiouV shir deka ciliadaV

12. kai deka ciliadaV ezwgrhsan oi uioi iouda kai eferon autouV epi to akron tou krhmnou kai katekrhmnizon autouV apo tou akrou tou krhmnou kai panteV dierrhgnunto

13. kai oi uioi thV dunamewV ouV apestreyen amasiaV tou mh poreuqhnai met' autou eiV polemon kai epeqento epi taV poleiV iouda apo samareiaV ewV baiqwrwn kai epataxan en autoiV treiV ciliadaV kai eskuleusan skula polla

14. kai egeneto meta to elqein amasian pataxanta thn idoumaian kai hnegken proV autouV touV qeouV uiwn shir kai esthsen autouV eautw eiV qeouV kai enantion autwn prosekunei kai autoiV autoV equen

15. kai egeneto orgh kuriou epi amasian kai apesteilen autw profhtaV kai eipan autw ti ezhthsaV touV qeouV tou laou oi ouk exeilanto ton laon autwn ek ceiroV sou

16. kai egeneto en tw lalhsai autw kai eipen autw mh sumboulon tou basilewV dedwka se prosece mh mastigwqhV kai esiwphsen o profhthV kai eipen oti ginwskw oti ebouleto epi soi tou katafqeirai se oti epoihsaV touto kai ouk ephkousaV thV sumbouliaV mou

17. kai ebouleusato amasiaV kai apesteilen proV iwaV uion iwacaz uiou iou basilea israhl legwn deuro ofqwmen proswpoiV

18. kai apesteilen iwaV basileuV israhl proV amasian basilea iouda legwn o acouc o en tw libanw apesteilen proV thn kedron thn en tw libanw legwn doV thn qugatera sou tw uiw mou eiV gunaika kai idou eleusetai ta qhria tou agrou ta en tw libanw kai hlqan ta qhria kai katepathsan ton acouc

19. eipaV idou epataxaV thn idoumaian kai epairei se h kardia h bareia nun kaqhso en oikw sou kai ina ti sumballeiV en kakia kai pesh su kai ioudaV meta sou

20. kai ouk hkousen amasiaV oti para kuriou egeneto tou paradounai auton eiV ceiraV oti exezhthsen touV qeouV twn idoumaiwn

21. kai anebh iwaV basileuV israhl kai wfqhsan allhloiV autoV kai amasiaV basileuV iouda en baiqsamuV h estin tou iouda

22. kai etropwqh ioudaV kata proswpon israhl kai efugen ekastoV eiV to skhnwma

23. kai ton amasian basilea iouda ton tou iwaV katelaben iwaV basileuV israhl en baiqsamuV kai eishgagen auton eiV ierousalhm kai katespasen apo tou teicouV ierousalhm apo pulhV efraim ewV pulhV gwniaV tetrakosiouV phceiV

24. kai pan to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en oikw kuriou kai para tw abdedom kai touV qhsaurouV oikou tou basilewV kai touV uiouV twn summixewn kai epestreyen eiV samareian

25. kai ezhsen amasiaV o tou iwaV basileuV iouda meta to apoqanein iwaV ton tou iwacaz basilea israhl eth deka pente

26. kai oi loipoi logoi amasiou oi prwtoi kai oi escatoi ouk idou gegrammenoi epi bibliou basilewn iouda kai israhl

27. kai en tw kairw w apesth amasiaV apo kuriou kai epeqento autw epiqesin kai efugen apo ierousalhm eiV laciV kai apesteilan katopisqen autou eiV laciV kai eqanatwsan auton ekei

28. kai anelabon auton epi twn ippwn kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei dauid

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina