25. kai eipen prosagage moi kai fagomai apo thV qhraV sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina