1. Õ meg házakat épített magának Dávid városában, helyet jelölt ki Isten ládája számára, és fölvert ott egy sátrat.

2. Aztán így rendelkezett: "Senki sem hozhatja el Isten ládáját, csak a leviták, mert õket választotta ki az Úr, hogy vigyék az Isten ládáját, és ellássák körülötte a szolgálatot, minden idõkre."

3. Akkor Dávid összehívta Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék a helyére, amelyet készített neki.

4. Dávid Áron fiait és a levitákat is odarendelte:

5. Kehát fia közül a vezetõt, Urielt, továbbá testvéreit, 120-at.

6. Merári fiai közül a vezetõt, Azaját és testvéreit, 220-at.

7. Gerson fiai közül a vezetõt, Joelt és testvéreit, 130-at.

8. Elicafán fiai közül a vezetõt, Semaját és testvéreit, 200-at.

9. Hebron fiai közül a vezetõt, Elielt és testvéreit, 80-at.

10. Uziel fiai közül a vezetõt, Aminadabot és testvéreit, 112-t.

11. Dávid odahívatta Cádok és Ebjatár papot, valamint a levitákat, Urielt, Azaját, Joelt, Semaját, Elielt és Aminadabot.

12. Így szólt hozzájuk: "Ti vagytok a leviták családfõi. Szentelõdjetek meg és szenteljétek meg testvéreiteket, és hozzátok ide az Úrnak, Izrael Istenének a ládáját, arra a helyre, amelyet készítettem.

13. Elsõ ízben nem voltatok jelen, azért az Úr, a mi Istenünk romlást küldött ránk, mivel nem az elõírásnak megfelelõen fordultunk hozzá."

14. Erre a papok és leviták megszentelõdtek, hogy felhozzák az Úrnak, Izrael Istenének ládáját.

15. A leviták a vállukon hozták a ládát rudakon, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.

16. Dávid megparancsolta a leviták vezetõinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket - hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve -, és hallassanak örömrivalgást.

17. A leviták odaállították Hemánt, Joel fiát, testvérei közül Aszafot, Berechjahu fiát, s testvéreik, Merári fiai közül Etánt, Kusajahu fiát;

18. melléjük a második helyre testvéreiket: Zecharjahut, Jaaziel fiát; Semirámot, Jechielt, Unnit, Eliábot, Benaját, Maazejahut, Mattitjahut, Eliflehut, Miknejahut, Obed-Edomot, Jejelt, a kapuõröket.

19. Az énekeseknek, Hemannak, Aszafnak és Etánnak a cintányért kellett verniük.

20. Zecharja, Jaaziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maazejahu és Benaja csomózott hárfán játszottak kíséretül,

21. Mattitjahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jejel és Azaszjahu meg nyolchúrú citerán.

22. Kenanjahu volt a leviták vezetõje az átvitelkor. Jártas volt Isten tanításában és hirdette.

23. Berechja és Elkána voltak az õrök a láda elõtt.

24. A papok, Sebanjahu, Josafát, Natániel, Amazaj, Zecharjahu, Benajahu és Eliezer fújták a harsonákat az Isten ládája elõtt. Obed-Edom és Jehija voltak az õrök a láda mögött.

25. Dávidot, Izrael véneit, és az ezres csoportok vezetõit, akik eljöttek, hogy az Úr ládáját Obed-Edom házából elhozzák, nagy öröm töltötte el.

26. Mivel Isten megsegítette a levitákat, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, föláldoztak hét bikát és hét kost.

27. Dávid bisszuspalástot viselt, s táncot lejtett; ugyanígy tettek a leviták is, akik a ládát vitték, valamint az énekesek és Kenanja, aki az átvitelt irányította. Dávid vászonefodot viselt.

28. Egész Izrael kísérte az Úr szövetségének ládáját örömujjongás és harsonazengés közepette, trombitaszó, cintányér, hárfa és citera kíséretében.

29. Amikor az Úr szövetségének ládája Dávid városába érkezett, Michal, Saul lánya kinézett az ablakon. Meglátta Dávid királyt, amint táncolt s ujjongott, s megvetette érte szívében.

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina