1. Evo glavara obitelji s rodoslovljem koji su sa mnom pošli iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa:

2. Od Pinhasovih sinova: Geršom; od Itamarovih sinova: Daniel; od Davidovih sinova: Hatuš,

3. Šekanijini sinovi; od sinova Paroševih: Zaharija i s njim upisanih muškaraca stotinu i pedeset;

4. od Pahat-Moabovih sinova: Elijoenaj, sin Zerahjin, i s njim dvije stotine muškaraca;

5. od Zatuovih sinova: Šekanija, sin Jahazielov, i s njim tri stotine muškaraca;

6. od sinova Adinovih: Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset muškaraca;

7. od Elamovih sinova: Izaija, sin Atalijin, i s njim sedamdeset muškaraca;

8. od Šefatjinih sinova: Zebadja, sin Mihaelov, i s njim osamdeset muškaraca;

9. od Joabovih sinova: Obadja, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest muškaraca;

10. od sinova Banijevih: Šelomit, sin Josifjin, i s njim stotinu i šezdeset muškaraca;

11. od Bebajevih sinova: Zaharija, sin Bebajev, i s njim dvadeset i osam muškaraca;

12. od Azgadovih sinova: Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset muškaraca;

13. od posljednjih Adonikamovih sinova poimence: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muškaraca;

14. i od sinova Bigvajevih: Utaj, sin Zabudov, i s njim sedamdeset muškaraca.

15. Sabrao sam ih kod rijeke koja teèe prema Ahavi. Utaborili smo se za tri dana ondje. Pregledao sam svjetovnjake i sveæenike, ali nisam ondje našao ni jednog levita.

16. Tada sam poslao glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju, Mešulama i uèitelje Jojariba i Elnatana

17. i uputio sam ih Idonu, poglavaru mjesta Kasifje. Stavio sam u njihova usta rijeèi koje æe reæi Idonu i njegovoj braæi koja su se nalazila u mjestu Kasifji da nam pribave sluge za Dom Boga našega.

18. Milostiva ruka Boga našega bijaše nad nama i oni nam dovedoše razumna èovjeka izmeðu sinova Mahlija, sina Levijeva, sina Izraelova: Šerebju s njegovim sinovima i braæom - njih osamnaest.

19. Još Hašabju i s njim njegova brata Izaiju, sina Merarijeva, i njihove sinove: njih dvadeset.

20. A od poslužitelja koje su David i glavari postavili levitima da im služe: dvije stotine i dvadeset poslužitelja. Svi su bili poimence zabilježeni.

21. Ja sam ondje, kraj rijeke Ahave, proglasio post: da bismo se ponizili pred Bogom svojim i od njega izmolili sretan put sebi, svojoj djeci i svemu blagu svojem.

22. Jer bih se stidio moliti od kralja vojske i konjanika da nas štite putem od neprijatelja; izjavili smo, naprotiv, kralju: "Ruka je Boga našega ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže; njegova snaga i gnjev njegov nad onima su koji ga ostavljaju."

23. I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu, i on nas usliša.

24. Izabrao sam dvanaest glavara sveæenièkih, Šerebju i Hašabju, i s njima desetoricu njihove braæe;

25. izmjerih im srebro, zlato i posuðe, darove koje su kralj, njegovi savjetnici, velikaši i svi Izraelci darovali za Dom Boga našega.

26. Izmjerih i stavih u njihove ruke šest stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata,

27. dvadeset zlatnih èaša od tisuæu darika i dva vrèa od dobre pozlaæene mjedi, skupocjene kao zlato.

28. I rekoh im: "Vi ste Jahvi posveæeni; ovo je posuðe posveæeno, ovo srebro i zlato dragovoljno je darovano Jahvi, Bogu otaca vaših.

29. Pazite i èuvajte ovo sve dok ne izmjerite pred glavarima sveæenièkim i pred levitima i glavarima obitelji Izraelovih u Jeruzalemu, u dvoranama Doma Jahvina."

30. Sveæenici i leviti primiše, dakle, izmjereno srebro, zlato i posuðe da ga odnesu u Jeruzalem, u Dom Boga našega.

31. Dvanaestog dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave da poðemo u Jeruzalem: ruka Boga našega bijaše nad nama; on nas je na putu štitio od napada neprijatelja i od pljaèkaša.

32. Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali.

33. Èetvrtoga dana izmjereno je srebro, zlato i posuðe u Domu Boga našega i predano je u ruke Merimotu, sinu Urijinu, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov; a pred njima bijahu leviti: Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev.

34. Sve je bilo na broju i težini. Zabilježena je tada sveukupna težina. U to vrijeme

35. oni koji su se vratili iz sužanjstva, povratnici, priniješe žrtvu paljenicu Bogu Izraelovu: dvanaest junaca za sav Izrael, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, dvanaest jaraca za grijehe - sve to kao paljenicu Jahvi.

36. Zatim predaše kraljeve naredbe kraljevskim satrapima i upraviteljima s one strane Rijeke i oni pomogoše narod i Dom Božji.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina