1. Poslije tih dogaðaja, za kraljevanja Artakserksa, kralja perzijskoga, Ezra - sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije,

2. sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba,

3. sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota,

4. sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija,

5. sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina vrhovnog sveæenika Arona -

6. taj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je književnik vješt Mojsijevu Zakonu, koji je dao Jahve, Bog Izraelov. Kako je ruka Jahve, Boga njegova, bila nad njim, kralj mu je dao sve što je tražio.

7. Stanovit broj Izraelaca, sveæenika, levita, pjevaèa, vratara i sluga krenuše u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa.

8. A Ezra je došao u Jeruzalem petoga mjeseca: bilo je to sedme godine kraljeve.

9. Pošao je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca: nad njim je bila blaga ruka Boga njegova!

10. Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti Zakon Jahvin, vršiti ga i pouèavati Izraela u zakonima i obièajima.

11. Evo prijepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao sveæeniku Ezri, književniku vještu naredbama i zakonima što ih je Jahve dao Izraelu:

12. "Artakserkso, kralj kraljeva, sveæeniku Ezri, pisaru Zakona Boga nebeskoga, potpuni mir.

13. Evo mojih zapovijedi: Tko god u mome kraljevstvu od naroda izraelskog, njegovih sveæenika ili od njegovih levita želi poæi u Jeruzalem, može iæi s tobom.

14. Osim toga, šalje te kralj i njegovih sedam savjetnika da pregledaš Judeju i Jeruzalem prema Zakonu Boga tvoga, koji ti je u ruci,

15. i da odneseš srebro i zlato koje kralj i njegovih sedam savjetnika dragovoljno prinose Bogu Izraelovu, koji prebiva u Jeruzalemu,

16. i sve srebro i zlato koje skupiš po svoj pokrajini babilonskoj s dragovoljnim prinosima koje narod i sveæenici prinesu za Dom svoga Boga u Jeruzalemu.

17. I pobrini se da tim novcem kupiš junaca, ovnova i jaganjaca, a tako i darova i naljeva koji uz to idu: to prinesi na žrtvenik Doma Boga vašega u Jeruzalemu.

18. Sa srebrom i zlatom što preostane uèinite ti i tvoja braæa kako vam se bude najviše svidjelo, vršeæi volju Boga vašega.

19. Posuðe koje si primio za službu Domu Boga tvoga ostavi pred Bogom tvojim, u Jeruzalemu.

20. I što bi još trebalo za Dom Boga tvoga i što bi trebalo nabaviti primit æeš iz kraljevskih riznica.

21. Ja, kralj Artakserkso, još zapovijedam svim riznièarima s one strane Rijeke: sve što od vas zatraži sveæenik Ezra, pisar Zakona Boga nebeskoga, podajte odmah najtoènije,

22. do stotinu talenata srebra, stotinu kora pšenice, do stotinu bata vina, do stotinu bata ulja, a soli po želji.

23. Sve što naredi Bog nebeski, neka se odmah izvrši u svoj gorljivosti za Dom Boga nebeskog, da gnjev njegov ne doðe na kraljevstvo kraljevo i na djecu njegovu.

24. I još vam javljamo da se ne smije udariti danak, ni porez, ni carina ni na jednoga od sveæenika, levita, pjevaèa, netinaca i drugih službenika toga Doma Božjega.

25. A ti, Ezra, po mudrosti Boga svoga koju imaš u rukama, postavi èinovnike i suce koji æe suditi svemu narodu s onu stranu Rijeke, to jest svima koji poznaju Zakon Boga tvoga. Tko ne zna, vi ga pouèite.

26. Tko ne bude držao Zakona Boga tvojega - koji je i kraljev zakon - neka se oštro osudi: na smrt, na progonstvo, na novèanu globu ili na tamnicu."

27. "Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu

28. i koji je okrenuo prema meni naklonost kralja, njegovih savjetnika i svih najmoænijih kraljevskih èinovnika. A ja se osmjelih jer ruka Jahve, Boga mojega, bijaše nada mnom i sabrah glavare Izraela da poðu sa mnom."

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina