1. kai metagenesteroV toutwn basileuontoV artaxerxou tou perswn basilewV prosebh esdraV saraiou tou ezeriou tou celkiou tou salhmou

2. tou saddoukou tou acitwb tou amariou tou oziou tou bokka tou abisoue tou fineeV tou eleazar tou aarwn tou prwtou ierewV

3. outoV esdraV anebh ek babulwnoV wV grammateuV eufuhV wn en tw mwusewV nomw tw ekdedomenw upo tou qeou tou israhl

4. kai edwken autw o basileuV doxan eurontoV carin enantion autou epi panta ta axiwmata autou

5. kai sunanebhsan ek twn uiwn israhl kai twn ierewn kai leuitwn kai ieroyaltwn kai qurwrwn kai ierodoulwn eiV ierosoluma etouV ebdomou basileuontoV artaxerxou en tw pemptw mhni outoV eniautoV ebdomoV tw basilei

6. exelqonteV gar ek babulwnoV th noumhnia tou prwtou mhnoV en th noumhnia tou pemptou mhnoV paregenonto eiV ierosoluma kata thn doqeisan autoiV euodian para tou kuriou ep' autw

7. o gar esdraV pollhn episthmhn perieicen eiV to mhden paralipein twn ek tou nomou kuriou kai ek twn entolwn didaxai ton panta israhl panta ta dikaiwmata kai ta krimata

8. prospesontoV de tou grafentoV prostagmatoV para artaxerxou tou basilewV proV esdran ton ierea kai anagnwsthn tou nomou kuriou ou estin antigrafon to upokeimenon

9. basileuV artaxerxhV esdra tw ierei kai anagnwsth tou nomou kuriou cairein

10. kai ta filanqrwpa egw krinaV prosetaxa touV boulomenouV ek tou eqnouV twn ioudaiwn airetizontaV kai twn ierewn kai twn leuitwn kai twn de en th hmetera basileia sumporeuesqai soi eiV ierousalhm

11. osoi oun enqumountai sunexormatwsan kaqaper dedoktai emoi te kai toiV epta filoiV sumbouleutaiV

12. opwV episkeywntai ta kata thn ioudaian kai ierousalhm akolouqwV w ecei en tw nomw tou kuriou

13. kai apenegkein dwra tw kuriw tou israhl a huxamhn egw te kai oi filoi eiV ierousalhm kai pan crusion kai argurion o ean eureqh en th cwra thV babulwniaV tw kuriw eiV ierousalhm sun tw dedwrhmenw upo tou eqnouV eiV to ieron tou kuriou autwn to en ierousalhm

14. sunacqhnai to te crusion kai argurion eiV taurouV kai kriouV kai arnaV kai ta toutoiV akolouqa

15. wste prosenegkein qusiaV epi to qusiasthrion tou kuriou autwn to en ierousalhm

16. kai panta osa an boulh meta twn adelfwn sou poihsai crusiw kai arguriw epitelei kata to qelhma tou qeou sou

17. kai ta iera skeuh tou kuriou ta didomena soi eiV thn creian tou ierou tou qeou sou tou en ierousalhm

18. kai ta loipa osa an upopipth soi eiV thn creian tou ierou tou qeou sou dwseiV ek tou basilikou gazofulakiou

19. kagw de artaxerxhV o basileuV prosetaxa toiV gazofulaxi suriaV kai foinikhV ina osa an aposteilh esdraV o iereuV kai anagnwsthV tou nomou tou qeou tou uyistou epimelwV didwsin autw ewV arguriou talantwn ekaton

20. omoiwV de kai ewV purou korwn ekaton kai oinou metrhtwn ekaton kai ala ek plhqouV

21. panta ta kata ton tou qeou nomon epitelesqhtw epimelwV tw qew tw uyistw eneka tou mh genesqai orghn eiV thn basileian tou basilewV kai twn uiwn

22. kai umin de legetai opwV pasi toiV iereusin kai toiV leuitaiV kai ieroyaltaiV kai qurwroiV kai ierodouloiV kai pragmatikoiV tou ierou toutou mhdemia forologia mhde allh epibolh gignhtai kai exousian mhdena ecein epibalein ti toutoiV

23. kai su esdra kata thn sofian tou qeou anadeixon kritaV kai dikastaV opwV dikazwsin en olh suria kai foinikh pantaV touV epistamenouV ton nomon tou qeou sou kai touV mh epistamenouV de didaxeiV

24. kai panteV osoi ean parabainwsi ton nomon tou qeou sou kai ton basilikon epimelwV kolasqhsontai ean te kai qanatw ean te kai timwria h argurikh zhmia h apagwgh

25. euloghtoV monoV o kurioV o douV tauta eiV thn kardian tou basilewV doxasai ton oikon autou ton en ierousalhm

26. kai eme etimhsen enanti tou basilewV kai twn sumbouleuontwn kai pantwn twn filwn kai megistanwn autou

27. kai egw euqarshV egenomhn kata thn antilhmyin kuriou tou qeou mou kai sunhgagon ek tou israhl andraV wste sunanabhnai moi

28. kai outoi oi prohgoumenoi kata taV patriaV autwn kai taV meridarciaV oi anabanteV met' emou ek babulwnoV en th basileia artaxerxou tou basilewV

29. ek twn uiwn fineeV garsomoV ek twn uiwn ietamarou gamhloV ek twn uiwn dauid attouV o seceniou

30. ek twn uiwn foroV zacariaV kai met' autou apo grafhV andreV ekaton penthkonta

31. ek twn uiwn faaqmwab eliawniaV zaraiou kai met' autou andreV diakosioi

32. ek twn uiwn zaqohV seceniaV iezhlou kai met' autou andreV triakosioi ek twn uiwn adinou bhn-iwnaqou kai met' autou andreV diakosioi penthkonta

33. ek twn uiwn hlam iesiaV goqoliou kai met' autou andreV ebdomhkonta

34. ek twn uiwn safatiou zaraiaV micahlou kai met' autou andreV ebdomhkonta

35. ek twn uiwn iwab abadiaV iezhlou kai met' autou andreV diakosioi deka duo

36. ek twn uiwn bani assalimwq iwsafiou kai met' autou andreV ekaton exhkonta

37. ek twn uiwn babi zacariaV bhbai kai met' autou andreV eikosi oktw

38. ek twn uiwn asgaq iwanhV akatan kai met' autou andreV ekaton deka

39. ek twn uiwn adwnikam oi escatoi kai tauta ta onomata autwn elifalatoV ieouhl kai samaiaV kai met' autwn andreV ebdomhkonta

40. ek twn uiwn bago ouqi o tou istalkourou kai met' autou andreV ebdomhkonta

41. kai sunhgagon autouV epi ton legomenon qeran potamon kai parenebalomen autoqi hmeraV treiV kai katemaqon autouV

42. kai ek twn uiwn twn ierewn kai ek twn leuitwn ouc eurwn ekei

43. apesteila proV eleazaron kai idouhlon kai maasman kai elnatan kai samaian kai iwribon naqan ennatan zacarian kai mesolamon touV hgoumenouV kai episthmonaV

44. kai eipa autoiV elqein proV addaion ton hgoumenon ton en tw topw tou gazofulakiou

45. enteilamenoV autoiV dialeghnai addaiw kai toiV adelfoiV autou kai toiV en tw topw gazofulaxin aposteilai hmin touV ierateusontaV en tw oikw tou kuriou hmwn

46. kai hgagon hmin kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn andraV episthmonaV twn uiwn mooli tou leui tou israhl asebhbian kai touV uiouV kai touV adelfouV deka oktw

47. kai asebian kai announon kai wsaian adelfon ek twn uiwn canounaiou kai oi uioi autwn andreV eikosi

48. kai ek twn ierodoulwn wn edwken dauid kai oi hgoumenoi eiV thn ergasian twn leuitwn ierodouloi diakosioi eikosi pantwn eshmanqh h onomatografia

49. kai euxamhn ekei nhsteian toiV neaniskoiV enanti tou kuriou hmwn

50. zhthsai par' autou euodian hmin te kai toiV sunousin hmin teknoiV hmwn kai kthnesin

51. enetraphn gar aithsai ton basilea pezouV te kai ippeiV kai propomphn eneken asfaleiaV thV proV touV enantioumenouV hmin

52. eipamen gar tw basilei oti iscuV tou kuriou hmwn estai meta twn epizhtountwn auton eiV pasan epanorqwsin

53. kai palin edehqhmen tou kuriou hmwn kata tauta kai euilatou etucomen

54. kai ecwrisa twn fularcwn twn ierewn andraV deka duo kai serebian kai asabian kai met' autwn ek twn adelfwn autwn andraV deka

55. kai esthsa autoiV to argurion kai to crusion kai ta iera skeuh tou oikou tou kuriou hmwn a autoV edwrhsato o basileuV kai oi sumbouloi autou kai oi megistaneV kai paV israhl

56. kai sthsaV paredwka autoiV arguriou talanta exakosia penthkonta kai skeuh argura talantwn ekaton kai crusiou talanta ekaton kai cruswmata eikosi kai skeuh calka apo crhstou calkou stilbonta crusoeidh skeuh dwdeka

57. kai eipa autoiV kai umeiV agioi este tw kuriw kai ta skeuh agia kai to argurion kai to crusion euch tw kuriw kuriw twn paterwn hmwn

58. agrupneite kai fulassete ewV tou paradounai auta umaV toiV fularcoiV twn ierewn kai twn leuitwn kai toiV hgoumenoiV twn patriwn tou israhl en ierousalhm en toiV pastoforioiV tou oikou tou kuriou hmwn

59. kai oi paralabonteV oi iereiV kai oi leuitai to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta en ierousalhm eishnegkan eiV to ieron tou kuriou

60. kai anazeuxanteV apo tou potamou qera th dwdekath tou prwtou mhnoV eishlqomen eiV ierousalhm kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn thn ef' hmin kai errusato hmaV epi thV eisodou apo pantoV ecqrou kai hlqomen eiV ierousalhm

61. kai genomenhV autoqi hmeraV trithV staqen to argurion kai to crusion paredoqh en tw oikw tou kuriou hmwn marmwqi ouria ierei

62. kai met' autou eleazar o tou fineeV kai hsan met' autwn iwsabdoV ihsou kai mweq sabannou oi leuitai proV ariqmon kai olkhn apanta kai egrafh pasa h olkh autwn auth th wra

63. oi de paragenomenoi ek thV aicmalwsiaV proshnegkan qusiaV tw qew tou israhl kuriw taurouV dwdeka uper pantoV israhl kriouV enenhkonta ex arnaV ebdomhkonta duo tragouV uper swthriou deka duo apanta qusian tw kuriw

64. kai apedwkan ta prostagmata tou basilewV toiV basilikoiV oikonomoiV kai toiV eparcoiV koilhV suriaV kai foinikhV kai edoxasan to eqnoV kai to ieron tou kuriou

65. kai toutwn telesqentwn proshlqosan moi oi hgoumenoi legonteV

66. ouk ecwrisan to eqnoV tou israhl kai oi arconteV kai oi iereiV kai oi leuitai ta allogenh eqnh thV ghV kai taV akaqarsiaV autwn cananaiwn kai cettaiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn kai mwabitwn kai aiguptiwn kai idoumaiwn

67. sunwkhsan gar meta twn qugaterwn autwn kai autoi kai oi uioi autwn kai epemigh to sperma to agion eiV ta allogenh eqnh thV ghV kai meteicon oi prohgoumenoi kai oi megistaneV thV anomiaV tauthV apo thV archV tou pragmatoV

68. kai ama tw akousai me tauta dierrhxa ta imatia kai thn ieran esqhta kai katetila tou tricwmatoV thV kefalhV kai tou pwgwnoV kai ekaqisa sunnouV kai perilupoV

69. kai episunhcqhsan proV me osoi pote epekinounto tw rhmati kuriou tou israhl emou penqountoV epi th anomia kai ekaqhmhn perilupoV ewV thV deilinhV qusiaV

70. kai exegerqeiV ek thV nhsteiaV dierrhgmena ecwn ta imatia kai thn ieran esqhta kamyaV ta gonata kai ekteinaV taV ceiraV proV ton kurion elegon

71. kurie hscummai entetrammai kata proswpon sou

72. ai gar amartiai hmwn epleonasan uper taV kefalaV hmwn ai de agnoiai hmwn uperhnegkan ewV tou ouranou

73. apo twn cronwn twn paterwn hmwn kai esmen en megalh amartia ewV thV hmeraV tauthV

74. kai dia taV amartiaV hmwn kai twn paterwn hmwn paredoqhmen sun toiV adelfoiV hmwn kai sun toiV basileusin hmwn kai sun toiV iereusin hmwn toiV basileusin thV ghV eiV romfaian kai aicmalwsian kai pronomhn meta aiscunhV mecri thV shmeron hmeraV

75. kai nun kata poson ti egenhqh hmin eleoV para sou kurie kataleifqhnai hmin rizan kai onoma en tw topw tou agiasmatoV sou

76. kai tou anakaluyai fwsthra hmwn en tw oikw tou kuriou hmwn dounai hmin trofhn en tw kairw thV douleiaV hmwn

77. kai en tw douleuein hmaV ouk egkateleifqhmen upo tou kuriou hmwn alla epoihsen hmaV en cariti enwpion twn basilewn perswn

78. dounai hmin trofhn kai doxasai to ieron tou kuriou hmwn kai egeirai thn erhmon siwn dounai hmin sterewma en th ioudaia kai ierousalhm

79. kai nun ti eroumen kurie econteV tauta parebhmen gar ta prostagmata sou a edwkaV en ceiri twn paidwn sou twn profhtwn legwn oti

80. h gh eiV hn eisercesqe klhronomhsai estin gh memolusmenh molusmw twn allogenwn thV ghV kai thV akaqarsiaV autwn eneplhsan authn

81. kai nun taV qugateraV umwn mh sunoikishte toiV uioiV autwn kai taV qugateraV autwn mh labhte toiV uioiV umwn

82. kai ou zhthsete eirhneusai ta proV autouV ton apanta cronon ina iscusanteV faghte ta agaqa thV ghV kai kataklhronomhshte toiV uioiV umwn ewV aiwnoV

83. kai ta sumbainonta panta hmin gignetai dia ta erga hmwn ta ponhra kai taV megalaV amartiaV hmwn

84. su gar kurie ekoufisaV taV amartiaV hmwn kai edwkaV hmin toiauthn rizan palin anekamyamen parabhnai ton nomon sou eiV to epimighnai th akaqarsia twn eqnwn thV ghV

85. ouci wrgisqhV hmin apolesai hmaV ewV tou mh katalipein rizan kai sperma kai onoma hmwn

86. kurie tou israhl alhqinoV ei kateleifqhmen gar riza en th shmeron

87. idou nun esmen enwpion sou en taiV anomiaiV hmwn ou gar estin sthnai eti emprosqen sou epi toutoiV

88. kai ote proseucomenoV esdraV anqwmologeito klaiwn camaipethV emprosqen tou ierou episunhcqhsan proV auton apo ierousalhm ocloV poluV sfodra andreV kai gunaikeV kai neaniai klauqmoV gar hn megaV en tw plhqei

89. kai fwnhsaV ieconiaV iehlou twn uiwn israhl eipen esdra hmeiV hmartomen eiV ton kurion kai sunwkisamen gunaikaV allogeneiV ek twn eqnwn thV ghV kai nun estin elpiV tw israhl

90. en toutw genesqw hmin orkwmosia proV ton kurion ekbalein pasaV taV gunaikaV hmwn taV ek twn allogenwn sun toiV teknoiV autwn wV ekriqh soi kai osoi peiqarcousin tw nomw tou kuriou

91. anastaV epitelei proV se gar to pragma kai hmeiV meta sou iscun poiein

92. kai anastaV esdraV wrkisen touV fularcouV twn ierewn kai leuitwn pantoV tou israhl poihsai kata tauta kai wmosan

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina