1. Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plaèuæi i ležeæi pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.

2. Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajuæi rijeè reèe Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga ženeæi se tuðinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.

3. Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obeæajmo da æemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjeæaju strahopoèitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuðinke i djecu koju su rodile. Uèinimo dakle po Zakonu!

4. Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi æemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!"

5. Tada ustade Ezra i zakle glavare sveæenièke, i levite, i sve Izraelce da æe uèiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se.

6. Ezra se udalji ispred Doma Božjega i uðe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noæ i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika.

7. Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu:

8. a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga æe pozvati glavari i starješine, bit æe mu zaplijenjeno imanje i iskljuèit æe ga iz zbora povratnika.

9. Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, dršæuæi zbog svega toga i zbog jake kiše.

10. Tada, ustavši, sveæenik Ezra reèe im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuðinkama. Tako ste poveæali grijeh Izraelov!

11. Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuðinki."

12. Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: "Jest, dužnost nam je uèiniti po tvome savjetu!

13. Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili.

14. Mogu nas na zajednièkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuðinkama mogu doæi u odreðeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga."

15. Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj.

16. Povratnici uèiniše tako: rastaše se. Sveæenik Ezra izabra za pomoænike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence odreðeni. Poèeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali.

17. I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuðinkama.

18. Meðu pripadnicima sveæenstva evo koji bijahu oženjeni tuðinkama: izmeðu sinova Ješue, sina Josadakova, i meðu njegovom braæom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija;

19. oni dadoše svoju ruku da æe otpustiti svoje žene i da æe za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu.

20. Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja;

21. od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija;

22. od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa.

23. Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer.

24. Od pjevaèa: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri.

25. A izmeðu Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja;

26. od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija;

27. od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;

28. od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj;

29. od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot;

30. od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše;

31. od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun,

32. Benjamin, Maluk, Semarja;

33. od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej;

34. od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel,

35. Benaja, Bedja, Kelu,

36. Vanija, Meremot, Elijašib,

37. Matanija, Matnaj i Jaasaj;

38. od sinova Binujevih: Šimej,

39. Šelemja, Natan i Adaja;

40. od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj,

41. Azareel, Šelemja, Šemarja,

42. Šalum, Amarja, Josip;

43. od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.

44. Svi su ovi bili oženjeni tuðinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina