1. Ezek azok a családfõk - a családfájukkal együtt -, akik hazatértek velem Babilonból Artaxerxész király uralkodása idején:

2. Pinchasz fiai közül Gersom; Itamár fiai közül Dániel; Dávid fiai közül

3. Sekanja fia Hattus; Pareos fiai közül Zakariás és vele számba véve százötven férfi;

4. Pahat-Moáb fiai közül Zerahja fia, Eljoenáj és vele kétszáz férfi;

5. Zattu fiai közül Jahariel fia, Sekanja és vele háromszáz férfi;

6. Adin fiai közül Jonatan fia, Ebed és vele ötven férfi;

7. Elem fiai közül Atalia fia, Izajás és vele hetven férfi;

8. Sefatja fiai közül Michael fia, Zebadja és vele nyolcvan férfi;

9. Joáb fiai közül Jehiel fia, Obadja és vele kétszáztizennyolc férfi;

10. Bani fia közül Josifja fia, Selomit és vele százhatvan férfi;

11. Bebai fiai közül Bebai fia, Zakariás és vele huszonnyolc férfi;

12. Azgad fiai közül Hakkatan fia, Johanan és vele száztíz férfi;

13. Adonikam fiai közül: a fiatalabbak, a nevük: Elifelet, Jeiel és Semaja és velük hatvan férfi;

14. Bigvai fiai közül Utai és Zabud és velük hetven férfi.

15. Összegyûjtöttem õket a folyó mellett, amely Ahava felé folyik, és ott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de nem találtam Lévi fiai közül egyetlen egyet sem.

16. Akkor elküldtem Eliezert, Arielt, Semaját, Elnatant, Jaribot, Natant, Zakariást és Mesullamot, ezeket a józanul gondolkodó férfiakat.

17. Elküldtem õket Iddóhoz, Kaszifja helység fejéhez, szájukba adva azokat a szavakat, amelyeket Iddóhoz és testvéreihez kellett intézniük, akik Kaszifja helységben laktak, hogy küldjenek nekünk szolgákat Isten háza számára.

18. S mikor fölöttünk volt Istenünk jóságos keze, egy okos férfit küldtek nekünk Mahli fiai közül, aki Lévinek, Izrael fiának fia volt - Serebját, fiaival és testvéreivel együtt tizennyolc embert,

19. továbbá Hasabját és vele testvérét, Jesaját, Merári fiai közül, a fiaikkal együtt húsz embert.

20. A templomszolgák közül pedig, akiket Dávid és a vezérek rendeltek a leviták szolgálatára: kétszázhúsz templomszolgát - mind név szerint följegyezték õket.

21. Aztán ott, az Ahava-folyó mellett böjtöt hirdettem, hogy megalázkodjunk Istenünk elõtt, és szerencsés utat esdjünk ki magunknak, gyermekeinknek és minden jószágunknak.

22. Szégyelltem ugyanis a királytól fegyveres segítséget és lovasokat kérni, hogy oltalmazzanak minket az úton az ellenség ellen. Azt mondtam a királynak: "Istenünk keze vezérli azokat, akik õt keresik, és megáldja õket. Azokat azonban, akik elfordulnak tõle, hatalma és haragja sújtja."

23. Így hát böjtöltünk és könyörögtünk Istenünkhöz, és õ meghallgatott minket.

24. Azután a fõpapok közül kiválasztottam tizenkettõt, Serebját, Hasabját és még tízet a testvéreik közül.

25. Lemértem nekik az ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a tanácsosai, a fõemberei, valamint Izrael ott található fiai az Isten háza számára ajándékul felajánlottak.

26. A kezükbe mértem 650 talentum ezüstöt, 102 ezüsttalentum értékû edényt, 100 talentum aranyat,

27. húsz aranyserleget, 1000 dareikosz értékben és két szép csillogó rézbõl való edényt, amely olyan értékes volt, mint az arany.

28. Így szóltam hozzájuk: "Ti az Úr szentjei vagytok, s szentek ezek az edények is ez az ezüst és az arany önkéntes adomány az Úrnak, atyáitok Istenének.

29. Vigyázzatok és õrizzétek meg, amíg a papok és a leviták vezetõi és Izrael családjának fejei elõtt le nem méritek Jeruzsálemben az Úr házának helyiségeiben."

30. A papok és leviták átvették a lemért ezüstöt, aranyat és edényeket, hogy elvigyék Jeruzsálembe, Istenünk házába.

31. Az elsõ hónap tizenkettedik napján indultunk el az Ahava folyótól, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünknek fölöttünk volt a keze, s megóvott minket az ellenségtõl és az útonállóktól az úton.

32. Így megérkeztünk Jeruzsálembe, és három napig ott maradtunk.

33. A negyedik napon lemértük Istenünk házában az ezüstöt, aranyat és az edényeket, és Urija fia, Meremot pap kezére bíztuk. Vele volt Pinchasz fia, Eleazár, s voltak mellettük leviták is: Jesua fia, Jozabad és Binnui fia, Noadja.

34. Számra és súlyra föl is jegyezték.

35. Ebben az idõben a számûzöttek, akik visszatértek a fogságból, égõáldozatot mutattak be Izrael Istenének: tizenkét bikát egész Izraelért, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét kecskebakot - mindezt égõáldozatul az Úrnak.

36. Aztán átnyújtották a király rendeletét a folyamon túli királyi helytartóknak és kormányzóknak, s ezek pártfogásba vették a népet és az Isten házát.

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina