1. Benjamin nemzette Belát, az elsõszülöttet, Asobelt, a másodikat, Asirámot, a harmadikat,

2. Nochát, a negyediket és Rafát, az ötödiket.

3. Bela fiai voltak: Addár, Gera, Ehud apja,

4. Abisua, Naamán, Achoah,

5. Gera, Sefufam és Huram.

6. Ezek Ehud fiai. Õk voltak Geba lakóinak családfõi. Elhurcolták õket fogolyként Manachatba:

7. Naamán, Achija és Gera. Ez hurcolta õket fogságba. Õ nemzette Uzát és Achichudot.

8. Moáb vidékén nemzette Saacharajimot, miután elbocsátotta két feleségét, Husimot és Baarát.

9. Új feleségétõl született neki Jobab, Zibja, Mesa, Malkom,

10. Jeuc, Szachaja, Mirma. Ezek voltak a fiai, a családfõk.

11. Husimtól születtek a fiai, Abitud és Elpaal.

12. Elpaal fiai: Eber, Miseam és Semed. Ez építette Onót és Ludot a hozzá tartozó helységekkel együtt.

13. Beria és Serma, õk Ajalon lakóinak a családfõi. Õk ûzték el Gát lakóit.

14. A testvére: Sesak. Jeremot,

15. Zebadja, Arad, Eder,

16. Michael, Jispa és Jocha: Beria fiai.

17. Zebadja, Mesullam, Hiski, Háber,

18. Jismeráj, Jiszkia és Jobáb: Elpaal fiai.

19. Jachim, Zichri, Zabdi,

20. Eljoenáj, Ciletáj, Eliel,

21. Adaja, Beraja és Simrat: Simi fiai.

22. Jispán, Éber, Eliel,

23. Abdon, Zichri, Hanan,

24. Hananja, Elám, Antotia,

25. Jifdeja és Penuel: Sesak fiai.

26. Samseráj, Secharja, Alalia,

27. Jaresja, Elija és Zichri: Jerochám fiai.

28. Ezek voltak nemzetségük családfõi, fõemberek, Jeruzsálemben laktak.

29. Gibeonban lakott Abi-Gibeon. Feleségének Maacha volt a neve.

30. Elsõszülött fia Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

31. Gedor, Achio és Zacher.

32. Miklot nemzette Simeát. Õk is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.

33. Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt.

34. Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát.

35. Micha fiai: Piton, Melech, Tarea és Achaz.

36. Achaz nemzette Jehoaddát, Jehoadda nemzette Alemetet, Asmaretet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát,

37. Moca nemzette Bineát. Az õ fia Rafa, ennek a fia Eláza, ennek a fia Acel,

38. Acelnak hat fia volt. A nevük: Aszrikám, az elsõszülött, továbbá Jismael, Searja, Obadja és Hanan. Ezek mind Acer fiai.

39. Testvérének, Eseknek a fiai: az elsõszülött Ulam, a második Jeus, a harmadik Elifelet.

40. Ulam fiai harcos férfiak voltak, jól kezelték az íjat, sok gyermekük és unokájuk volt: összesen százötven. Ezek mind Benjamin fiaihoz tartoztak.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina