1. Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári.

2. Ezek Gersom fiainak nevei: Libni és Simi.

3. Kehát fiai: Amram, Hichár, Hebron és Uziel.

4. Merári fiai: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai apjuk szerint.

5. Gersomtól: a fia Libni, ennek a fia Jachát, ennek a fia Zimma,

6. ennek a fia Joach, ennek a fia Iddo, ennek a fia Zerach, ennek a fia Jeatraj.

7. Kehát fiai: a fia Aminadab, ennek a fia Korach, ennek a fia Asszir,

8. ennek a fia Elkána, ennek a fia Ebjasaf, ennek a fia Asszir,

9. ennek a fia Tachát, ennek a fia Uriel, ennek a fia Uzija, ennek a fia Saul.

10. Elkánának a fiai: Amazáj és Achimot;

11. ennek a fia Elkána, ennek a fia Cafáj, ennek a fia Nachát,

12. ennek a fia Eljáb, ennek a fia Jerochám, ennek a fia Elkána.

13. Elkánának a fiai: Sámuel, az elsõszülött és Abija, a második.

14. Merári fiai: Machli, ennek a fia Libni, ennek a fia Simi, ennek a fia Uza,

15. ennek a fia Simea, ennek a fia Haggia, ennek a fia Azaja.

16. Ezek azok, akiket Dávid az Úr házában az ének ápolására rendelt azután, hogy a láda nyugalmat talált.

17. Énekléssel szolgáltak a megnyilatkozás sátorának hajléka elõtt, amíg Salamon föl nem építette Jeruzsálemben az Úr házát. Az elõírásoknak megfelelõen látták el a szolgálatot.

18. Ezek voltak a szolgálattevõk és fiaik: Kehát fiainak a fiai közül: Hemán, az énekes, aki Joelnek volt a fia, az Sámuel fia,

19. az Elkána fia, az Jerochán fia, az Eliel fia, az Toach fia,

20. az Cuf fia, az Elkána fia, az Machát fia, az Amazáj fia,

21. az Elkána fia, az Joel fia, az Azarja fia, az Cefanja fia,

22. az Tachát fia, az Asszir fia, az Ebjaszaf fia, az Korach fia,

23. az Jichár fia, az Kehát fia, az Lévi fia, Izrael fiáé.

24. A testvére, Aszaf állt a jobbján: Aszaf Berechjahunak a fia, aki Simeának volt a fia,

25. az meg Michael fia, az Baazeja fia, az Malkia fia,

26. az Etni fia, az Zearch fia, az Adja fia,

27. az Etán fia, az Zimma fia, az Simi fia,

28. az Jachát fia, az Gersomnak, Lévi fiának a fia.

29. Testvéreik, Merárinak a fiai álltak bal felõl: Etán, aki Kisinak volt a fia, az Abdi fia, az Malluch fia,

30. az Hasabja fia, az Amacja fia, az Hilkija fia,

31. az Amci fia, az Bani fia, az Semer fia,

32. az Machli fia, az Musi fia, az Merárinak, Lévi fiának a fia.

33. Testvéreiknek, a levitáknak az volt a feladatuk, hogy Isten lakóháza körül minden szolgálatot ellássanak.

34. Áron és fiai pedig bemutatták az áldozatot az égõáldozat oltárán és az illatáldozat oltárán. (Az õ feladatuk volt) a szentély szolgálata és az engesztelés Izraelért, ahogyan Mózes, az Isten szolgája elrendelte.

35. Ezek Áron fiai: a fia Eleazár, ennek a fia Pinchász, ennek a fia Abisua,

36. ennek a fia Bukki, ennek a fia Uzi, ennek a fia Zerachja,

37. ennek a fia Merajot, ennek a fia Amarja, ennek a fia Achitub,

38. ennek a fia Cádok, ennek a fia Achimaac.

39. Ezek voltak a lakóhelyeik településeik határai szerint: Áron fiainak, akik Kehát nemzetségéhez tartoztak, (mivel a sorsvetés nekik juttatta)

40. nekik adták Júda földjén Hebront a körülötte elterülõ legelõkkel együtt,

41. de szántóföldet és a hozzá tartozó tanyákat Kálebnek, Jefunne fiainak adták.

42. Ezenkívül Áron fiai kapták Hebront, a menedékvárost, továbbá Libnát a legelõivel együtt, valamint Jattirt és Estemoát legelõivel,

43. Hilászt legelõivel, Debirt legelõivel,

44. Asant legelõivel, Bet-Semest legelõivel.

45. Benjamin törzsébõl Gebát legelõivel, Alemet legelõivel, Anatótot a legelõivel. Városaik száma összesen tizenhármat tett ki.

46. Kehát fiainak, akik még megmaradtak a törzs nemzetségeibõl, Manassze törzsébõl sorsvetéssel tíz várost (juttattak).

47. Gersom fiainak - nemzetségeikhez mérten - tizenhárom várost adtak Isszachár törzsébõl, Áser törzsébõl, Naftali törzsébõl.

48. Merári fiainak nemzetségeik szerint tizenkét várost (juttatott) a sorsvetés, Ruben törzsébõl, Gád törzsébõl és Zebulun törzsébõl.

49. Izrael fiai átadták a levitáknak a városokat legelõikkel együtt.

50. Átadták nekik sorsvetéssel Júda fiainak törzsébõl, Simeon fiainak törzsébõl és Benjamin fiainak törzsébõl ezeket a városokat, név szerint megnevezve.

51. Kehát fiai nemzetségeinek - az õ területük városai Efraim törzsébõl valók voltak -,

52. nekik adták a menedékvárosokat, Szichemet a legelõivel Efraim hegyén, Gézert a legelõivel,

53. Jokmeámot a legelõivel, Bet-Horont a legelõivel,

54. Ajalont a legelõivel, Gat-Rimmont legelõivel.

55. Manassze fél törzsébõl Anert a legelõivel, Bileámot a legelõivel, azoknak a nemzetségeknek, amelyek Kehát fiai közül még megmaradtak.

56. Gersom fiainak (adták) Manassze fél törzse nemzetségeibõl Golánt Básánban a legelõivel, és Astarotot a legelõivel.

57. Isszachár törzsébõl Kedest a legelõivel, Daberátot a legelõivel,

58. Ramotot a legelõivel, és Anemet a legelõivel.

59. Áser törzsébõl Masalt a legelõivel, Abdont a legelõivel,

60. Hukokot a legelõivel, Rechobot a legelõivel.

61. Naftali törzsébõl Kedest Galileában a legelõivel, Hammont a legelõivel, és Kirjataimot a legelõivel.

62. Merári többi fia (kapta) Zebulun törzsébõl Rimmont legelõivel. Tábort legelõivel,

63. a Jordánon túl Jerikó közelében a Jordántól keletre Ruben törzsébõl Becert a pusztában a legelõivel, Jachcát a legelõivel,

64. Kedemotot a legelõivel és Meffaatot a legelõivel.

65. Gád törzsébõl Ramotot Gileádban a legelõivel, Machanaimot a legelõivel,

66. Hesbont a legelõivel és Jázert a legelõivel.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina