1. oi de poreuomenoi thn odon hlqon esperaV epi ton tigrin potamon kai hulizonto ekei

2. to de paidarion katebh periklusasqai kai anephdhsen icquV apo tou potamou kai eboulhqh katapiein to paidarion

3. o de aggeloV eipen autw epilabou tou icquoV kai ekrathsen ton icqun to paidarion kai anebalen auton epi thn ghn

4. kai eipen autw o aggeloV anateme ton icqun kai labwn thn kardian kai to hpar kai thn colhn qeV asfalwV

5. kai epoihsen to paidarion wV eipen autw o aggeloV ton de icqun opthsanteV efagon

6. kai wdeuon amfoteroi ewV hggisan en ekbatanoiV

7. kai eipen to paidarion tw aggelw azaria adelfe ti estin to hpar kai h kardia kai h colh tou icquoV

8. kai eipen autw h kardia kai to hpar ean tina oclh daimonion h pneuma ponhron tauta dei kapnisai enwpion anqrwpou h gunaikoV kai ouketi ou mh oclhqh

9. h de colh egcrisai anqrwpon oV ecei leukwmata en toiV ofqalmoiV kai iaqhsetai

10. wV de proshggisan th ragh

11. eipen o aggeloV tw paidariw adelfe shmeron aulisqhsomeqa para ragouhl kai autoV suggenhV sou estin kai estin autw qugathr monogenhV onomati sarra

12. lalhsw peri authV tou doqhnai soi authn eiV gunaika oti soi epiballei h klhronomia authV kai su monoV ei ek tou genouV authV kai to korasion kalon kai fronimon estin

13. kai nun akouson mou kai lalhsw tw patri authV kai otan upostreywmen ek ragwn poihsomen ton gamon dioti epistamai ragouhl oti ou mh dw authn andri eterw kata ton nomon mwush h ofeilesei qanaton oti thn klhronomian soi kaqhkei labein h panta anqrwpon

14. tote eipen to paidarion tw aggelw azaria adelfe akhkoa egw to korasion dedosqai epta andrasin kai pantaV en tw numfwni apolwlotaV

15. kai nun egw monoV eimi tw patri kai foboumai mh eiselqwn apoqanw kaqwV kai oi proteroi oti daimonion filei authn o ouk adikei oudena plhn twn prosagontwn auth kai nun egw foboumai mh apoqanw kai kataxw thn zwhn tou patroV mou kai thV mhtroV mou met' odunhV ep' emoi eiV ton tafon autwn kai uioV eteroV ouc uparcei autoiV oV qayei autouV

16. eipen de autw o aggeloV ou memnhsai twn logwn wn eneteilato soi o pathr sou uper tou labein se gunaika ek tou genouV sou kai nun akouson mou adelfe dioti soi estai eiV gunaika kai tou daimoniou mhdena logon ece oti thn nukta tauthn doqhsetai soi auth eiV gunaika

17. kai ean eiselqhV eiV ton numfwna lhmyh tefran qumiamatwn kai epiqhseiV apo thV kardiaV kai tou hpatoV tou icquoV kai kapniseiV kai osfranqhsetai to daimonion kai feuxetai kai ouk epaneleusetai ton aiwna tou aiwnoV

18. otan de prosporeuh auth egerqhte amfoteroi kai bohsate proV ton elehmona qeon kai swsei umaV kai elehsei mh fobou oti soi auth htoimasmenh hn apo tou aiwnoV kai su authn swseiV kai poreusetai meta sou kai upolambanw oti soi estai ex authV paidia

19. kai wV hkousen twbiaV tauta efilhsen authn kai h yuch autou ekollhqh auth sfodra

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina