1. kai wV proshuxato esdraV kai wV exhgoreusen klaiwn kai proseucomenoV enwpion oikou tou qeou sunhcqhsan proV auton apo israhl ekklhsia pollh sfodra andreV kai gunaikeV kai neaniskoi oti eklausen o laoV kai uywsen klaiwn

2. kai apekriqh seceniaV uioV iihl apo uiwn hlam kai eipen tw esdra hmeiV hsunqethsamen tw qew hmwn kai ekaqisamen gunaikaV allotriaV apo lawn thV ghV kai nun estin upomonh tw israhl epi toutw

3. kai nun diaqwmeqa diaqhkhn tw qew hmwn ekbalein pasaV taV gunaikaV kai ta genomena ex autwn wV an boulh anasthqi kai foberison autouV en entolaiV qeou hmwn kai wV o nomoV genhqhtw

4. anasta oti epi se to rhma kai hmeiV meta sou krataiou kai poihson

5. kai anesth esdraV kai wrkisen touV arcontaV touV iereiV kai leuitaV kai panta israhl tou poihsai kata to rhma touto kai wmosan

6. kai anesth esdraV apo proswpou oikou tou qeou kai eporeuqh eiV gazofulakion iwanan uiou elisoub kai eporeuqh ekei arton ouk efagen kai udwr ouk epien oti epenqei epi th asunqesia thV apoikiaV

7. kai parhnegkan fwnhn en iouda kai en ierousalhm pasin toiV uioiV thV apoikiaV tou sunaqroisqhnai eiV ierousalhm

8. kai paV oV an mh elqh eiV treiV hmeraV wV h boulh twn arcontwn kai twn presbuterwn anaqematisqhsetai pasa h uparxiV autou kai autoV diastalhsetai apo ekklhsiaV thV apoikiaV

9. kai sunhcqhsan panteV andreV iouda kai beniamin eiV ierousalhm eiV taV treiV hmeraV outoV o mhn o enatoV en eikadi tou mhnoV ekaqisen paV o laoV en plateia oikou tou qeou apo qorubou autwn peri tou rhmatoV kai apo tou ceimwnoV

10. kai anesth esdraV o iereuV kai eipen proV autouV umeiV hsunqethkate kai ekaqisate gunaikaV allotriaV tou prosqeinai epi plhmmeleian israhl

11. kai nun dote ainesin kuriw tw qew twn paterwn umwn kai poihsate to areston enwpion autou kai diastalhte apo lawn thV ghV kai apo twn gunaikwn twn allotriwn

12. kai apekriqhsan pasa h ekklhsia kai eipan mega touto to rhma sou ef' hmaV poihsai

13. alla o laoV poluV kai o kairoV ceimerinoV kai ouk estin dunamiV sthnai exw kai to ergon ouk eiV hmeran mian kai ouk eiV duo oti eplhqunamen tou adikhsai en tw rhmati toutw

14. sthtwsan dh oi arconteV hmwn th pash ekklhsia kai panteV oi en polesin hmwn oV ekaqisen gunaikaV allotriaV elqetwsan eiV kairouV apo suntagwn kai met' autwn presbuteroi polewV kai polewV kai kritai tou apostreyai orghn qumou qeou hmwn ex hmwn peri tou rhmatoV toutou

15. plhn iwnaqan uioV asahl kai iazia uioV qekoue met' emou peri toutou kai mesoulam kai sabaqai o leuithV bohqwn autoiV

16. kai epoihsan outwV uioi thV apoikiaV kai diestalhsan esdraV o iereuV kai andreV arconteV patriwn tw oikw kai panteV en onomasin oti epestreyan en hmera mia tou mhnoV tou dekatou ekzhthsai to rhma

17. kai etelesan en pasin andrasin oi ekaqisan gunaikaV allotriaV ewV hmeraV miaV tou mhnoV tou prwtou

18. kai eureqhsan apo uiwn twn ierewn oi ekaqisan gunaikaV allotriaV apo uiwn ihsou uiou iwsedek kai adelfoi autou maasha kai eliezer kai iarib kai gadalia

19. kai edwkan ceira autwn tou exenegkai gunaikaV autwn kai plhmmeleiaV krion ek probatwn peri plhmmelhsewV autwn

20. kai apo uiwn emmhr anani kai zabdia

21. kai apo uiwn hram masaia kai elia kai samaia kai iihl kai ozia

22. kai apo uiwn fasour eliwhnai maasaia kai ismahl kai naqanahl kai iwzabad kai hlasa

23. kai apo twn leuitwn iwzabad kai samou kai kwlia autoV kwlitaV kai faqaia kai iodom kai eliezer

24. kai apo twn adontwn elisaf kai apo twn pulwrwn sellhm kai telhm kai wdoue

25. kai apo israhl apo uiwn foroV ramia kai iazia kai melcia kai meamin kai eleazar kai asabia kai banaia

26. kai apo uiwn hlam maqania kai zacaria kai iaihl kai abdia kai iarimwq kai hlia

27. kai apo uiwn zaqoua eliwhnai elisoub maqania kai iarmwq kai zabad kai oziza

28. kai apo uiwn babi iwanan anania kai zabou oqali

29. kai apo uiwn banoui mesoulam malouc adaiaV iasoub kai salouia kai rhmwq

30. kai apo uiwn faaqmwab edene calhl banaia masha maqania beselhl kai banoui kai manassh

31. kai apo uiwn hram eliezer iessia melcia samaia semewn

32. beniamin malouc samaria

33. kai apo uiwn hsam maqani maqaqa zabed elifaleq ierami manassh semei

34. apo uiwn bani moodi amram ouhl

35. banaia badaia celia

36. ouiecwa ieramwq eliasib

37. maqania maqanai kai epoihsan

38. oi uioi banoui kai oi uioi semei

39. kai selemia kai naqan kai adaia

40. macnadabou sesi sarou

41. ezerhl kai selemia kai samaria

42. kai saloum amaria iwshf

43. apo uiwn nabou iihl maqaqia sedem zambina iadai kai iwhl kai banaia

44. panteV outoi elabosan gunaikaV allotriaV kai egennhsan ex autwn uiouV

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina