1. Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani.

2. Mianowicie: na kartach tego dokumentu umieścili swe imię: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza, oraz Sedecjasz,

3. Serajasz, Azariasz, Jeremiasz,

4. Paszchur, Amariasz, Malkiasz,

5. Chattusz, Szekaniasz, Malluk,

6. Charim, Meremot, Obadiasz,

7. Daniel, Ginneton, Baruch,

8. Meszullam, Abiasz, Mijjamin,

9. Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani.

10. I lewici: Jozue, syn Azaniasza, Binnuj, jeden z synów Chenadada, Kadmiel,

11. i bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan,

12. Mika, Rechob, Chaszabiasz,

13. Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz,

14. Hodiasz, Bani, Beninu.

15. I wodzowie ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani,

16. Bunni, Azgad, Bebaj,

17. Adoniasz, Bigwaj, Adin,

18. Ater, Ezechiasz, Azzur,

19. Hodiasz, Chaszum, Besaj,

20. Charif, Anatot, Nebaj,

21. Magpiasz, Meszullam, Chezir,

22. Meszezabel, Sadok, Jaddua,

23. Pelatiasz, Chanan, Anajasz,

24. Ozeasz, Chananiasz, Chaszszub,

25. Hallochesz, Pilcha, Szobek,

26. Rechum, Chaszabna, Maasejasz,

27. Achiasz, Chanan, Anan,

28. Malluk, Charim, Baana.

29. I reszta ludu, kapłanów, lewitów - odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni - oraz wszyscy, którzy przeszli od narodów obczyzny do Prawa Bożego: ich żony, synowie i córki - każdy, kto był zdolny zrozumieć,

30. całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników, oświądczając pod przysięgą i zaklęciem: że postępować będą według Prawa Bożego, danego przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa.

31. Mianowicie: że córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych.

32. A co do narodów tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika.

33. Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią sykla na potrzeby kultu w domu Boga naszego,

34. na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem, na wszelką posługę w domu Boga naszego.

35. Losowaniem rozstrzygnęliśmy - kapłani, lewici i lud - sprawę dostarczenia opału: należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać do domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem Prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego.

36. Chcemy też rokrocznie przynosić do domu Pańskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju

37. oraz zgodnie z przepisem Prawa to, co pierworodne: z synów naszych i z bydła naszego: pierworodne wołów naszych i owiec obiecujemy odstawić do domu Boga naszego dla kapłanów urzędujących w domu Boga naszego.

38. Następnie, wybór przemiałów naszych, czyli świadczeń naszych, i wybór owocu wszelkiego rodzaju drzew, moszczu i oliwy przyniesiemy kapłanom do składnic domu Boga naszego; a dziesięcinę z ziemi naszej - lewitom; są to ci lewici, którzy pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznających naszą wia

39. I kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę; a lewici odniosą dziesięcinę dziesięciny do składnic skarbca domu Boga naszego;

40. albowiem do tych składnic przyniosą Izraelici i lewici świadczenia zboża, moszczu i oliwy; tam są też sprzęty świątyni oraz pełniący służbę kapłani, jak też odźwierni i śpiewacy. Tak więc nie zaniedbamy domu Boga naszego.

“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina