1. tote dareioV o basileuV eqhken gnwmhn kai epeskeyato en taiV biblioqhkaiV opou h gaza keitai en babulwni

2. kai eureqh en polei en th barei thV mhdwn polewV kefaliV mia kai touto hn gegrammenon en auth upomnhma

3. en etei prwtw kurou basilewV kuroV o basileuV eqhken gnwmhn peri oikou tou qeou tou en ierousalhm oikoV oikodomhqhtw kai topoV ou qusiazousin ta qusiasmata kai eqhken eparma uyoV phceiV exhkonta platoV autou phcewn exhkonta

4. kai domoi liqinoi krataioi treiV kai domoV xulinoV eiV kai h dapanh ex oikou tou basilewV doqhsetai

5. kai ta skeuh oikou tou qeou ta argura kai ta crusa a naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en ierousalhm kai ekomisen eiV babulwna kai doqhtw kai apelqatw eiV ton naon ton en ierousalhm epi topou ou eteqh en oikw tou qeou

6. nun dwsete eparcoi peran tou potamou saqarbouzana kai oi sundouloi autwn afarsacaioi oi en pera tou potamou makran onteV ekeiqen

7. afete to ergon oikou tou qeou oi afhgoumenoi twn ioudaiwn kai oi presbuteroi twn ioudaiwn oikon tou qeou ekeinon oikodomeitwsan epi tou topou autou

8. kai ap' emou eteqh gnwmh mhpote ti poihshte meta twn presbuterwn twn ioudaiwn tou oikodomhsai oikon tou qeou ekeinon kai apo uparcontwn basilewV twn forwn peran tou potamou epimelwV dapanh estw didomenh toiV andrasin ekeinoiV to mh katarghqhnai

9. kai o an usterhma kai uiouV bown kai kriwn kai amnouV eiV olokautwseiV tw qew tou ouranou purouV alaV oinon elaion kata to rhma twn ierewn twn en ierousalhm estw didomenon autoiV hmeran en hmera o ean aithswsin

10. ina wsin prosferonteV euwdiaV tw qew tou ouranou kai proseucwntai eiV zwhn tou basilewV kai twn uiwn autou

11. kai ap' emou eteqh gnwmh oti paV anqrwpoV oV allaxei to rhma touto kaqaireqhsetai xulon ek thV oikiaV autou kai wrqwmenoV paghsetai ep' autou kai o oikoV autou to kat' eme poihqhsetai

12. kai o qeoV ou kataskhnoi to onoma ekei katastreyei panta basilea kai laon oV ektenei thn ceira autou allaxai h afanisai ton oikon tou qeou ekeinon ton en ierousalhm egw dareioV eqhka gnwmhn epimelwV estai

13. tote qanqanai eparcoV peran tou potamou saqarbouzana kai oi sundouloi autou proV o apesteilen dareioV o basileuV outwV epoihsan epimelwV

14. kai oi presbuteroi twn ioudaiwn wkodomousan kai oi leuitai en profhteia aggaiou tou profhtou kai zacariou uiou addw kai anwkodomhsan kai kathrtisanto apo gnwmhV qeou israhl kai apo gnwmhV kurou kai dareiou kai arqasasqa basilewn perswn

15. kai etelesan ton oikon touton ewV hmeraV trithV mhnoV adar o estin etoV ekton th basileia dareiou tou basilewV

16. kai epoihsan oi uioi israhl oi iereiV kai oi leuitai kai oi kataloipoi uiwn apoikesiaV egkainia tou oikou tou qeou en eufrosunh

17. kai proshnegkan eiV ta egkainia tou oikou tou qeou moscouV ekaton kriouV diakosiouV amnouV tetrakosiouV cimarouV aigwn peri amartiaV uper pantoV israhl dwdeka eiV ariqmon fulwn israhl

18. kai esthsan touV iereiV en diairesesin autwn kai touV leuitaV en merismoiV autwn epi douleia qeou tou en ierousalhm kata thn grafhn bibliou mwush

19. kai epoihsan oi uioi thV apoikesiaV to pasca th tessareskaidekath tou mhnoV tou prwtou

20. oti ekaqarisqhsan oi iereiV kai oi leuitai ewV eiV panteV kaqaroi kai esfaxan to pasca toiV pasin uioiV thV apoikesiaV kai toiV adelfoiV autwn toiV iereusin kai eautoiV

21. kai efagon oi uioi israhl to pasca oi apo thV apoikesiaV kai paV o cwrizomenoV thV akaqarsiaV eqnwn thV ghV proV autouV tou ekzhthsai kurion qeon israhl

22. kai epoihsan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV en eufrosunh oti eufranen autouV kurioV kai epestreyen kardian basilewV assour ep' autouV krataiwsai taV ceiraV autwn en ergoiV oikou tou qeou israhl

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina