1. kai egeneto en mhni nisan etouV eikostou arqasasqa basilei kai hn o oinoV enwpion emou kai elabon ton oinon kai edwka tw basilei kai ouk hn eteroV enwpion autou

2. kai eipen moi o basileuV dia ti to proswpon sou ponhron kai ouk ei metriazwn ouk estin touto ei mh ponhria kardiaV kai efobhqhn polu sfodra

3. kai eipa tw basilei o basileuV eiV ton aiwna zhtw dia ti ou mh genhtai ponhron to proswpon mou dioti h poliV oikoV mnhmeiwn paterwn mou hrhmwqh kai ai pulai authV katebrwqhsan en puri

4. kai eipen moi o basileuV peri tinoV touto su zhteiV kai proshuxamhn proV ton qeon tou ouranou

5. kai eipa tw basilei ei epi ton basilea agaqon kai ei agaqunqhsetai o paiV sou enwpion sou wste pemyai auton eiV iouda eiV polin mnhmeiwn paterwn mou kai anoikodomhsw authn

6. kai eipen moi o basileuV kai h pallakh h kaqhmenh ecomena autou ewV pote estai h poreia sou kai pote epistreyeiV kai hgaqunqh enwpion tou basilewV kai apesteilen me kai edwka autw oron

7. kai eipa tw basilei ei epi ton basilea agaqon dotw moi epistolaV proV touV eparcouV peran tou potamou wste paragagein me ewV elqw epi ioudan

8. kai epistolhn epi asaf fulaka tou paradeisou oV estin tw basilei wste dounai moi xula stegasai taV pulaV kai eiV to teicoV thV polewV kai eiV oikon on eiseleusomai eiV auton kai edwken moi o basileuV wV ceir qeou h agaqh

9. kai hlqon proV touV eparcouV peran tou potamou kai edwka autoiV taV epistolaV tou basilewV kai apesteilen met' emou o basileuV archgouV dunamewV kai ippeiV

10. kai hkousen sanaballat o arwni kai twbia o douloV o ammwni kai ponhron autoiV egeneto oti hkei anqrwpoV zhthsai agaqon toiV uioiV israhl

11. kai hlqon eiV ierousalhm kai hmhn ekei hmeraV treiV

12. kai anesthn nuktoV egw kai andreV oligoi met' emou kai ouk aphggeila anqrwpw ti o qeoV didwsin eiV kardian mou tou poihsai meta tou israhl kai kthnoV ouk estin met' emou ei mh to kthnoV w egw epibainw ep' autw

13. kai exhlqon en pulh tou gwlhla kai proV stoma phghV twn sukwn kai eiV pulhn thV kopriaV kai hmhn suntribwn en tw teicei ierousalhm o autoi kaqairousin kai pulai authV katebrwqhsan puri

14. kai parhlqon epi pulhn tou ain kai eiV kolumbhqran tou basilewV kai ouk hn topoV tw kthnei parelqein upokatw mou

15. kai hmhn anabainwn en tw teicei ceimarrou nuktoV kai hmhn suntribwn en tw teicei kai hmhn en pulh thV faraggoV kai epestreya

16. kai oi fulassonteV ouk egnwsan ti eporeuqhn kai ti egw poiw kai toiV ioudaioiV kai toiV iereusin kai toiV entimoiV kai toiV strathgoiV kai toiV kataloipoiV toiV poiousin ta erga ewV tote ouk aphggeila

17. kai eipa proV autouV umeiV blepete thn ponhrian en h esmen en auth pwV ierousalhm erhmoV kai ai pulai authV edoqhsan puri deute kai dioikodomhswmen to teicoV ierousalhm kai ouk esomeqa eti oneidoV

18. kai aphggeila autoiV thn ceira tou qeou h estin agaqh ep' eme kai touV logouV tou basilewV ouV eipen moi kai eipa anastwmen kai oikodomhswmen kai ekrataiwqhsan ai ceireV autwn eiV agaqon

19. kai hkousen sanaballat o arwni kai twbia o douloV o ammwni kai ghsam o arabi kai exegelasan hmaV kai hlqon ef' hmaV kai eipan ti to rhma touto o umeiV poieite h epi ton basilea umeiV apostateite

20. kai epestreya autoiV logon kai eipa autoiV o qeoV tou ouranou autoV euodwsei hmin kai hmeiV douloi autou kaqaroi kai oikodomhsomen kai umin ouk estin meriV kai dikaiosunh kai mnhmosunon en ierousalhm

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina