1. kai meta ta rhmata tauta en basileia arqasasqa basilewV perswn anebh esdraV uioV saraiou uiou azariou uiou elkia

2. uiou saloum uiou saddouk uiou acitwb

3. uiou samaria uiou esria uiou marerwq

4. uiou zaraia uiou saouia uiou bokki

5. uiou abisoue uiou fineeV uiou eleazar uiou aarwn tou ierewV tou prwtou

6. autoV esdraV anebh ek babulwnoV kai autoV grammateuV tacuV en nomw mwush on edwken kurioV o qeoV israhl kai edwken autw o basileuV oti ceir kuriou qeou autou ep' auton en pasin oiV ezhtei autoV

7. kai anebhsan apo uiwn israhl kai apo twn ierewn kai apo twn leuitwn kai oi adonteV kai oi pulwroi kai oi naqinim eiV ierousalhm en etei ebdomw tw arqasasqa tw basilei

8. kai hlqosan eiV ierousalhm tw mhni tw pemptw touto etoV ebdomon tw basilei

9. oti en mia tou mhnoV tou prwtou autoV eqemeliwsen thn anabasin thn apo babulwnoV en de th prwth tou mhnoV tou pemptou hlqosan eiV ierousalhm oti ceir qeou autou hn agaqh ep' auton

10. oti esdraV edwken en kardia autou zhthsai ton nomon kai poiein kai didaskein en israhl prostagmata kai krimata

11. kai auth h diasafhsiV tou diatagmatoV ou edwken arqasasqa tw esdra tw ierei tw grammatei bibliou logwn entolwn kuriou kai prostagmatwn autou epi ton israhl

12. arqasasqa basileuV basilewn esdra grammatei nomou tou qeou tou ouranou tetelestai o logoV kai h apokrisiV

13. ap' emou eteqh gnwmh oti paV o ekousiazomenoV en basileia mou apo laou israhl kai ierewn kai leuitwn poreuqhnai eiV ierousalhm meta sou poreuqhnai

14. apo proswpou tou basilewV kai twn epta sumboulwn apestalh episkeyasqai epi thn ioudaian kai eiV ierousalhm nomw qeou autwn tw en ceiri sou

15. kai eiV oikon kuriou argurion kai crusion o o basileuV kai oi sumbouloi hkousiasqhsan tw qew tou israhl tw en ierousalhm kataskhnounti

16. kai pan argurion kai crusion o ti ean eurhV en pash cwra babulwnoV meta ekousiasmou tou laou kai ierewn twn ekousiazomenwn eiV oikon qeou ton en ierousalhm

17. kai pan prosporeuomenon touton etoimwV entaxon en bibliw toutw moscouV kriouV amnouV kai qusiaV autwn kai spondaV autwn kai prosoiseiV auta epi qusiasthriou tou oikou tou qeou umwn tou en ierousalhm

18. kai ei ti epi se kai touV adelfouV sou agaqunqh en kataloipw tou arguriou kai tou crusiou poihsai wV areston tw qew umwn poihsate

19. kai ta skeuh ta didomena soi eiV leitourgian oikou qeou paradoV enwpion tou qeou en ierousalhm

20. kai kataloipon creiaV oikou qeou sou o an fanh soi dounai dwseiV apo oikwn gazhV basilewV

21. kai ap' emou egw arqasasqa basileuV eqhka gnwmhn pasaiV taiV gazaiV taiV en pera tou potamou oti pan o an aithsh umaV esdraV o iereuV kai grammateuV tou nomou tou qeou tou ouranou etoimwV gignesqw

22. ewV arguriou talantwn ekaton kai ewV purou korwn ekaton kai ewV oinou badwn ekaton kai ewV elaiou badwn ekaton kai alaV ou ouk estin grafh

23. pan o estin en gnwmh qeou tou ouranou gignesqw prosecete mh tiV epiceirhsh eiV oikon qeou tou ouranou mhpote genhtai orgh epi thn basileian tou basilewV kai twn uiwn autou

24. kai umin egnwristai en pasin toiV iereusin kai toiV leuitaiV adousin pulwroiV naqinim kai leitourgoiV oikou qeou toutou foroV mh estw soi ouk exousiaseiV katadoulousqai autouV

25. kai su esdra wV h sofia tou qeou en ceiri sou katasthson grammateiV kai kritaV ina wsin krinonteV panti tw law tw en pera tou potamou pasin toiV eidosin nomon tou qeou sou kai tw mh eidoti gnwrieite

26. kai paV oV an mh h poiwn nomon tou qeou kai nomon tou basilewV etoimwV to krima estai gignomenon ex autou ean te eiV qanaton ean te eiV paideian ean te eiV zhmian tou biou ean te eiV desma

27. euloghtoV kurioV o qeoV twn paterwn hmwn oV edwken outwV en kardia tou basilewV tou doxasai ton oikon kuriou ton en ierousalhm

28. kai ep' eme eklinen eleoV en ofqalmoiV tou basilewV kai twn sumboulwn autou kai pantwn twn arcontwn tou basilewV twn ephrmenwn kai egw ekrataiwqhn wV ceir qeou h agaqh ep' eme kai sunhxa apo israhl arcontaV anabhnai met' emou

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina