1. kai outoi oi uioi thV cwraV oi anabainonteV apo thV aicmalwsiaV thV apoikiaV hV apwkisen naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV babulwna kai epestreyan eiV ierousalhm kai iouda anhr eiV polin autou

2. oi hlqon meta zorobabel ihsouV neemiaV saraiaV reeliaV mardocaioV balasan masfar bagoui reoum baana andrwn ariqmoV laou israhl

3. uioi foroV discilioi ekaton ebdomhkonta duo

4. uioi safatia triakosioi ebdomhkonta duo

5. uioi hra eptakosioi ebdomhkonta pente

6. uioi faaqmwab toiV uioiV ihsoue iwab discilioi oktakosioi deka duo

7. uioi ailam cilioi diakosioi penthkonta tessareV

8. uioi zaqoua ennakosioi tessarakonta pente

9. uioi zakcou eptakosioi exhkonta

10. uioi banoui exakosioi tessarakonta duo

11. uioi babi exakosioi eikosi treiV

12. uioi asgad triscilioi diakosioi eikosi duo

13. uioi adwnikam exakosioi exhkonta ex

14. uioi bagoi discilioi penthkonta ex

15. uioi adin tetrakosioi penthkonta tessareV

16. uioi athr tw ezekia enenhkonta oktw

17. uioi basou triakosioi eikosi treiV

18. uioi iwra ekaton deka duo

19. uioi asem diakosioi eikosi treiV

20. uioi gaber enenhkonta pente

21. uioi baiqleem ekaton eikosi treiV

22. uioi netwfa penthkonta ex

23. uioi anaqwq ekaton eikosi oktw

24. uioi asmwq tessarakonta duo

25. uioi kariaqiarim kafira kai bhrwq eptakosioi tessarakonta treiV

26. uioi arama kai gabaa exakosioi eikosi eiV

27. andreV macmaV ekaton eikosi duo

28. andreV baiqhl kai aia tetrakosioi eikosi treiV

29. uioi nabou penthkonta duo

30. uioi magebwV ekaton penthkonta ex

31. uioi hlam-ar cilioi diakosioi penthkonta tessareV

32. uioi hram triakosioi eikosi

33. uioi lod arwq kai wnw eptakosioi eikosi pente

34. uioi iericw triakosioi tessarakonta pente

35. uioi sanaa triscilioi exakosioi triakonta

36. kai oi iereiV uioi iedoua tw oikw ihsou ennakosioi ebdomhkonta treiV

37. uioi emmhr cilioi penthkonta duo

38. uioi fassour cilioi diakosioi tessarakonta epta

39. uioi hrem cilioi epta

40. kai oi leuitai uioi ihsou kai kadmihl toiV uioiV wdouia ebdomhkonta tessareV

41. oi adonteV uioi asaf ekaton eikosi oktw

42. uioi twn pulwrwn uioi saloum uioi athr uioi telmwn uioi akoub uioi atita uioi sabaou oi panteV ekaton triakonta ennea

43. oi naqinaioi uioi souia uioi asoufe uioi tabawq

44. uioi khraoV uioi swha uioi fadwn

45. uioi labanw uioi agaba uioi akabwq

46. uioi agab uioi samalai uioi anan

47. uioi kedel uioi gaer uioi reha

48. uioi raswn uioi nekwda uioi gazem

49. uioi ousa uioi fash uioi basi

50. uioi asena uioi mawnim uioi nafiswn

51. uioi bakbouk uioi akifa uioi arour

52. uioi basalwq uioi maouda uioi arhsa

53. uioi barkouV uioi sisara uioi qema

54. uioi nasoue uioi atoufa

55. uioi abdhselma uioi sati uioi asefhraq uioi fadoura

56. uioi iehla uioi darkwn uioi gedhl

57. uioi safatia uioi atil uioi faceraq-asebwin uioi hmi

58. panteV oi naqinin kai uioi abdhselma triakosioi enenhkonta duo

59. kai outoi oi anabanteV apo qelmeleq qelarhsa caroub hdan emmhr kai ouk hdunasqhsan tou anaggeilai oikon patriaV autwn kai sperma autwn ei ex israhl eisin

60. uioi dalaia uioi boua uioi twbia uioi nekwda exakosioi penthkonta duo

61. kai apo twn uiwn twn ierewn uioi cabia uioi akouV uioi berzellai oV elaben apo qugaterwn berzellai tou galaaditou gunaika kai eklhqh epi tw onomati autwn

62. outoi ezhthsan grafhn autwn oi meqwesim kai ouc eureqhsan kai hgcisteuqhsan apo thV ierateiaV

63. kai eipen aqersaqa autoiV tou mh fagein apo tou agiou twn agiwn ewV anasth iereuV toiV fwtizousin kai toiV teleioiV

64. pasa de h ekklhsia wV eiV tessareV muriadeV discilioi triakosioi exhkonta

65. cwriV doulwn autwn kai paidiskwn autwn outoi eptakiscilioi triakosioi triakonta epta kai outoi adonteV kai adousai diakosioi

66. ippoi autwn eptakosioi triakonta ex hmionoi autwn diakosioi tessarakonta pente

67. kamhloi autwn tetrakosioi triakonta pente onoi autwn exakiscilioi eptakosioi eikosi

68. kai apo arcontwn patriwn en tw elqein autouV eiV oikon kuriou ton en ierousalhm hkousiasanto eiV oikon tou qeou tou sthsai auton epi thn etoimasian autou

69. wV h dunamiV autwn edwkan eiV qhsauron tou ergou crusion kaqaron mnai ex muriadeV kai ciliai kai argurion mnai pentakisciliai kai koqwnoi twn ierewn ekaton

70. kai ekaqisan oi iereiV kai oi leuitai kai oi apo tou laou kai oi adonteV kai oi pulwroi kai oi naqinim en polesin autwn kai paV israhl en polesin autwn

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina