1. kai eporeuqh abimelec uioV ierobaal eiV sikima proV touV adelfouV thV mhtroV autou kai elalhsen proV autouV kai proV pasan thn suggeneian tou oikou thV mhtroV autou legwn

2. lalhsate dh en wsin twn andrwn sikimwn poion beltion estin to arcein umwn ebdomhkonta andraV pantaV uiouV ierobaal h kurieuein umwn andra ena kai mnhsqhte oti sarx umwn kai ostoun umwn egw eimi

3. kai elalhsan peri autou oi adelfoi thV mhtroV autou en toiV wsin pantwn twn andrwn sikimwn pantaV touV logouV toutouV kai eklinen kardia autwn opisw abimelec oti eipan adelfoV hmwn estin

4. kai edwkan autw ebdomhkonta arguriou ek tou oikou baal diaqhkhV kai emisqwsato en autoiV abimelec andraV kenouV kai qamboumenouV kai eporeuqhsan opisw autou

5. kai eishlqen eiV ton oikon tou patroV autou eiV efraqa kai apekteinen touV adelfouV autou uiouV ierobaal ebdomhkonta andraV epi liqon ena kai apeleifqh iwaqam uioV ierobaal o newteroV oti ekrubh

6. kai sunhcqhsan panteV oi andreV sikimwn kai paV o oikoV maallwn kai eporeuqhsan kai ebasileusan ton abimelec eiV basilea proV th balanw thV stasewV en sikimoiV

7. kai anhggeilan tw iwaqam kai eporeuqh kai esth epi thV korufhV tou orouV garizin kai ephren thn fwnhn autou kai ekalesen kai eipen autoiV akousate mou andreV sikimwn kai akousai umwn o qeoV

8. poreuomena eporeuqhsan ta xula tou crisai eautoiV basilea kai eipon th elaia basileuson ef' hmwn

9. kai eipen autoiV h elaia afeisa thn piothta mou hn en emoi edoxasen o qeoV kai anqrwpoi poreuqw arcein twn xulwn

10. kai eipan ta xula th sukh deuro basileuson ef' hmwn

11. kai eipen autoiV h sukh afeisa thn glukuthta mou kai to genhma mou to agaqon poreuqw arcein epi xulwn

12. kai eipan ta xula th ampelw deuro basileuson ef' hmwn

13. kai eipen autoiV h ampeloV afeisa ton oinon mou thn eufrosunhn thn para tou qeou twn anqrwpwn poreuqw arcein xulwn

14. kai eipan ta xula proV thn ramnon deuro su basileuson ef' hmwn

15. kai eipen h ramnoV proV ta xula ei en alhqeia umeiV criete me eiV basilea ef' umwn deute pepoiqate en th skeph mou kai ei mh exelqoi pur ek thV ramnou kai katafagoi taV kedrouV tou libanou

16. kai nun ei en alhqeia kai en teleiothti epoihsate kai ebasileusate ton abimelec kai ei kalwV epoihsate meta ierobaal kai meta tou oikou autou kai ei kata to antapodoma thV ceiroV autou epoihsate autw

17. wV epolemhsen o pathr mou uper umwn kai erriyen thn yuchn autou ex enantiaV kai exeilato umaV ek ceiroV madiam

18. kai umeiV epanesthte epi ton oikon tou patroV mou shmeron kai apekteinate touV uiouV autou ebdomhkonta andraV epi liqon ena kai ebasileusate ton abimelec uion thV paidiskhV autou epi touV andraV sikimwn oti adelfoV umwn estin

19. kai ei en alhqeia kai teleiothti epoihsate meta ierobaal kai tou oikou autou th hmera tauth euloghqeihte umeiV kai eufranqeihte en abimelec kai eufranqeih kai autoV en umin

20. kai ei mh exelqoi pur ex abimelec kai katafagoi touV andraV sikimwn kai ton oikon maallwn kai ei mh exelqoi pur apo andrwn sikimwn kai ek tou oikou maallwn kai katafagoi ton abimelec

21. kai apedra iwaqam kai eporeuqh en odw kai efugen eiV rara kai katwkhsen ekei apo proswpou abimelec tou adelfou autou

22. kai hrxen abimelec epi israhl tria eth

23. kai exapesteilen o qeoV pneuma ponhron ana meson abimelec kai ana meson twn andrwn sikimwn kai hqethsan oi andreV sikimwn en tw oikw abimelec

24. tou epagagein thn adikian twn ebdomhkonta uiwn ierobaal kai to aima autwn epiqeinai epi abimelec ton adelfon autwn ton apokteinanta autouV kai epi touV andraV sikimwn touV katiscusantaV taV ceiraV autou wste apokteinai touV adelfouV autou

25. kai eqento autw oi andreV sikimwn enedra epi taV kefalaV twn orewn kai anhrpazon pantaV touV diaporeuomenouV ep' autouV en th odw kai aphggelh tw abimelec

26. kai hlqen gaal uioV abed kai oi adelfoi autou eiV sikima kai epepoiqhsan en autw oi andreV sikimwn

27. kai hlqon eiV agron kai etrughsan touV ampelwnaV autwn kai katepatoun kai epoihsan corouV kai eishlqon eiV oikon qeou autwn kai efagon kai epion kai kathrwnto ton abimelec

28. kai eipen gaal uioV abed ti estin abimelec kai tiV estin o uioV sucem oti douleusomen autw ouc outoV uioV ierobaal kai zeboul episkopoV autou douloV autou sun toiV andrasin emmwr patroV sucem kai ti oti douleusomen autw hmeiV

29. kai tiV dwh ton laon touton en ceiri mou kai metasthsw ton abimelec kai erw tw abimelec plhqunon thn dunamin sou kai exelqe

30. kai hkousen zeboul o arcwn thV polewV touV logouV gaal uiou abed kai equmwqh orgh

31. kai apesteilen aggelouV proV abimelec meta dwrwn legwn idou gaal uioV abed kai oi adelfoi autou paragegonasin eiV sikima kai oide poliorkousin thn polin epi se

32. kai nun anasthqi nuktoV su kai o laoV o meta sou kai enedreuson en tw agrw

33. kai estai to prwi ama tw anateilai ton hlion kai orqriseiV kai ekteneiV epi thn polin kai idou autoV kai o laoV o met' autou ekporeuontai proV se kai poihseiV autw kaqaper ean eurh h ceir sou

34. kai anesth abimelec kai paV o laoV o met' autou nuktoV kai enhdreusan epi sikima tessaraV arcaV

35. kai egeneto prwi kai exhlqen gaal uioV abed kai esth proV th qura thV pulhV thV polewV kai anesth abimelec kai o laoV o met' autou ek twn enedrwn

36. kai eiden gaal uioV abed ton laon kai eipen proV zeboul idou laoV katabainwn apo twn korufwn twn orewn kai eipen proV auton zeboul thn skian twn orewn su oraV wV andraV

37. kai proseqeto eti gaal tou lalhsai kai eipen idou laoV katabainwn kata qalassan apo tou ecomena tou omfalou thV ghV kai arch mia paraginetai apo odou druoV apoblepontwn

38. kai eipen proV auton zeboul pou estin nun to stoma sou to legon tiV estin abimelec oti douleusomen autw ouk idou outoV estin o laoV on exoudenwsaV exelqe nun kai polemei proV auton

39. kai exhlqen gaal apo proswpou twn andrwn sikimwn kai epolemhsen en abimelec

40. kai katediwxen auton abimelec kai efugen apo proswpou autou kai epeson traumatiai polloi ewV qurwn thV polewV

41. kai ekaqisen abimelec en arima kai exebalen zeboul ton gaal kai touV adelfouV autou tou mh oikein en sikimoiV

42. kai egenhqh th epaurion kai exhlqen o laoV eiV to pedion kai aphggelh tw abimelec

43. kai parelaben ton laon kai dieilen auton treiV arcaV kai enhdreusen en autw kai eiden kai idou laoV exhlqen ek thV polewV kai epanesth autoiV kai epataxen autouV

44. kai abimelec kai ai arcai ai met' autou exetaqhsan kai esthsan para thn pulhn thV polewV kai ai duo arcai execuqhsan epi pantaV touV en tw agrw kai epataxen autouV

45. kai abimelec epolemei en th polei olhn thn hmeran ekeinhn kai katelabonto thn polin kai ton laon ton en auth aneilen kai thn polin kaqeilen kai espeiren authn alaV

46. kai hkousan panteV oi andreV purgou sikimwn kai eishlqon eiV to ocurwma oikou tou baal diaqhkhV

47. kai aphggelh tw abimelec oti sunhcqhsan panteV oi andreV tou purgou sikimwn

48. kai anebh abimelec eiV oroV selmwn autoV kai paV o laoV o met' autou kai elaben abimelec axinhn en th ceiri autou kai ekoyen fortion xulwn kai elaben auto kai epeqhken epi touV wmouV autou kai eipen proV ton laon ton met' autou ti eidete me poiounta tacewV poihsate wV kai egw

49. kai ekoyan kai autoi ekastoV fortion kai hran kai eporeuqhsan opisw abimelec kai epeqhkan epi to ocurwma kai eneprhsan ep' autouV to ocurwma en puri kai apeqanon panteV oi andreV purgou sikimwn wsei cilioi andreV kai gunaikeV

50. kai eporeuqh abimelec eiV qebeV kai periekaqisen ep' authn kai prokatelabeto authn

51. kai purgoV hn ocuroV en mesw thV polewV kai efugon ekei panteV oi andreV kai ai gunaikeV kai panteV oi hgoumenoi thV polewV kai apekleisan ef' eautouV kai anebhsan epi to dwma tou purgou

52. kai hlqen abimelec ewV tou purgou kai exepolemhsan auton kai hggisen abimelec ewV thV quraV tou purgou emprhsai auton en puri

53. kai erriyen gunh mia klasma mulou epi thn kefalhn abimelec kai suneqlasen to kranion autou

54. kai ebohsen to tacoV proV to paidarion ton aironta ta skeuh autou kai eipen autw spasai thn macairan sou kai qanatwson me mhpote eipwsin gunh apekteinen auton kai exekenthsen auton to paidarion autou kai apeqanen abimelec

55. kai eiden anhr israhl oti apeqanen abimelec kai aphlqon anhr eiV ton topon autou

56. kai apestreyen o qeoV thn kakian abimelec hn epoihsen tw patri autou apokteinai touV ebdomhkonta adelfouV autou

57. kai pasan kakian andrwn sikimwn epestreyen o qeoV eiV thn kefalhn autwn kai ephlqen ep' autouV h katara iwaqam tou uiou ierobaal

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina