1. kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enanti kuriou kai paredwken autouV kurioV en ceiri madiam eth epta

2. kai katiscusen ceir madiam epi israhl kai epoihsan eautoiV oi uioi israhl apo proswpou madiam mandraV en toiV oresin kai toiV sphlaioiV kai toiV ocurwmasin

3. kai egeneto otan espeiren anhr israhl kai anebainen madiam kai amalhk kai oi uioi anatolwn kai anebainon ep' auton

4. kai pareneballon ep' autouV kai diefqeiran ta ekforia thV ghV ewV tou elqein eiV gazan kai ouc upeleiponto upostasin zwhV en israhl kai poimnion kai moscon kai onon

5. oti autoi kai ta kthnh autwn anebainon kai taV skhnaV autwn pareferon kai pareginonto wV akriV eiV plhqoV kai autoiV kai taiV kamhloiV autwn ouk hn ariqmoV kai pareginonto en th gh israhl tou diafqeirein authn

6. kai eptwceusen israhl sfodra apo proswpou madiam kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion

7. kai egeneto epei ekekraxan oi uioi israhl proV kurion dia madiam

8. kai exapesteilen kurioV andra profhthn proV touV uiouV israhl kai eipen autoiV tade legei kurioV o qeoV israhl egw eimi o anabibasaV umaV ex aiguptou kai exhgagon umaV ex oikou douleiaV

9. kai exeilamhn umaV ek ceiroV aiguptou kai ek ceiroV pantwn twn qlibontwn umaV kai exebalon autouV ek proswpou umwn kai edwka umin thn ghn autwn

10. kai eipa umin egw kurioV o qeoV umwn ou fobhqhsesqe touV qeouV tou amorraiou en oiV umeiV enoikeite en th gh autwn kai ouk eishkousate thV fwnhV mou

11. kai hlqen aggeloV kuriou kai ekaqisen upo thn drun thn ousan en efraqa thn tou iwaV patroV abiezri kai gedewn o uioV autou errabdizen purouV en lhnw tou ekfugein ek proswpou madiam

12. kai wfqh autw aggeloV kuriou kai eipen proV auton kurioV meta sou dunatoV th iscui

13. kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie kai ei estin kurioV meq' hmwn ina ti euren hmaV panta ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou osa dihghsanto hmin oi patereV hmwn legonteV ouci ex aiguptou anhgagen hmaV kurioV kai nun apwsato hmaV kai paredwken hmaV en ceiri madiam

14. kai epebleyen proV auton o aggeloV kuriou kai eipen autw poreuou en th iscui sou kai swseiV ton israhl kai idou exapesteila se

15. kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie en tini swsw ton israhl idou h ciliaV mou tapeinotera en manassh kai egw eimi mikroV en tw oikw tou patroV mou

16. kai eipen proV auton o aggeloV kuriou kurioV estai meta sou kai pataxeiV thn madiam wsei andra ena

17. kai eipen proV auton gedewn kai ei euron carin en ofqalmoiV sou kai poihseiV moi shmeion oti su laleiV met' emou

18. mh kinhqhV enteuqen ewV tou elqein me proV se kai oisw thn qusian mou kai qhsw enwpion sou kai eipen egw eimi kaqhsomai ewV tou epistreyai se

19. kai gedewn eishlqen kai epoihsen erifon aigwn kai oifi aleurou azuma kai ta krea epeqhken epi to kanoun kai ton zwmon eneceen eiV cutran kai exhnegken proV auton upo thn drun kai prosekunhsen

20. kai eipen proV auton o aggeloV kuriou labe ta krea kai touV artouV touV azumouV kai qeV proV thn petran ekeinhn kai ton zwmon ekceon kai epoihsen outwV

21. kai exeteinen o aggeloV kuriou to akron thV rabdou thV en th ceiri autou kai hyato twn krewn kai twn azumwn kai anhfqh pur ek thV petraV kai katefagen ta krea kai touV azumouV kai o aggeloV kuriou aphlqen ex ofqalmwn autou

22. kai eiden gedewn oti aggeloV kuriou estin kai eipen gedewn a a kurie kurie oti eidon ton aggelon kuriou proswpon proV proswpon

23. kai eipen autw kurioV eirhnh soi mh fobou mh apoqanhV

24. kai wkodomhsen ekei gedewn qusiasthrion tw kuriw kai ekalesen auto eirhnh kuriou ewV thV hmeraV tauthV eti autou ontoV en efraqa patroV tou ezri

25. kai egenhqh th nukti ekeinh kai eipen autw kurioV labe ton moscon ton siteuton tou patroV sou moscon ton eptaeth kai kaqeleiV to qusiasthrion tou baal o estin tou patroV sou kai to alsoV to ep' autw ekkoyeiV

26. kai oikodomhseiV qusiasthrion kuriw tw qew sou tw ofqenti soi epi thV korufhV tou orouV mawz toutou en th parataxei kai lhmyh ton moscon kai anoiseiV olokautwma en toiV xuloiV tou alsouV ou ekkoyeiV

27. kai elaben gedewn treiV kai deka andraV apo twn doulwn autou kai epoihsen kaqa elalhsen proV auton kurioV kai egeneto wV efobhqh ton oikon tou patroV autou kai touV andraV thV polewV mh poihsai hmeraV kai epoihsen nuktoV

28. kai wrqrisan oi andreV thV polewV to prwi kai idou kateskammenon to qusiasthrion tou baal kai to alsoV to ep' autw ekkekommenon kai o moscoV o siteutoV anhnegmenoV eiV olokautwma epi to qusiasthrion to wkodomhmenon

29. kai eipen anhr proV ton plhsion autou tiV epoihsen to pragma touto kai anhtazon kai exezhtoun kai eipan gedewn o uioV iwaV epoihsen to pragma touto

30. kai eipan oi andreV thV polewV proV iwaV exagage ton uion sou kai apoqanetw oti kateskayen to qusiasthrion tou baal kai oti ekoyen to alsoV to ep' autw

31. kai eipen iwaV proV touV andraV touV estamenouV ep' auton mh umeiV nun dikazesqe peri tou baal h umeiV swzete auton oV antedikhsen auton apoqaneitai ewV prwi ei estin qeoV autoV ekdikhsei auton oti kateskayen to qusiasthrion autou

32. kai ekalesen auto en th hmera ekeinh dikasthrion tou baal oti kateskayen to qusiasthrion autou

33. kai pasa madiam kai amalhk kai uioi anatolwn sunhcqhsan epi to auto kai diebhsan kai parenebalon en th koiladi iezrael

34. kai pneuma qeou enedusen ton gedewn kai esalpisen en keratinh kai ebohsen abiezer opisw autou

35. kai aggelouV exapesteilen en panti manassh kai ebohsen kai autoV opisw autou kai exapesteilen aggelouV en ashr kai en zaboulwn kai en nefqali kai anebhsan eiV sunanthsin autou

36. kai eipen gedewn proV ton qeon ei swzeiV en th ceiri mou ton israhl on tropon elalhsaV

37. idou egw apereidomai ton pokon twn eriwn en tw alwni kai ean drosoV genhtai epi ton pokon monon kai epi pasan thn ghn xhrasia kai gnwsomai oti swzeiV en th ceiri mou ton israhl on tropon elalhsaV

38. kai egeneto outwV kai wrqrisen gedewn th epaurion kai apepiasen ton pokon kai aperruh h drosoV ek tou pokou plhrhV lekanh udatoV

39. kai eipen gedewn proV ton qeon mh orgisqhtw o qumoV sou en emoi kai lalhsw eti apax kai peirasw eti apax en tw pokw kai genhqhtw xhrasia epi ton pokon monon epi de pasan thn ghn genhqhtw drosoV

40. kai epoihsen o qeoV outwV en th nukti ekeinh kai egeneto xhrasia epi ton pokon monon epi de pasan thn ghn egeneto drosoV

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina