1. kai egeneto en taiV hmeraiV ekeinaiV kai basileuV ouk hn en israhl kai egeneto anhr leuithV paroikwn en mhroiV orouV efraim kai elaben o anhr eautw gunaika pallakhn ek bhqleem iouda

2. kai wrgisqh autw h pallakh autou kai aphlqen ap' autou eiV ton oikon tou patroV authV eiV bhqleem iouda kai egeneto ekei hmeraV tetramhnon

3. kai anesth o anhr authV kai eporeuqh katopisqen authV tou lalhsai epi thn kardian authV tou diallaxai authn eautw kai apagagein authn palin proV auton kai to paidarion autou met' autou kai zeugoV upozugiwn kai eporeuqh ewV oikou tou patroV authV kai eiden auton o pathr thV neanidoV kai parhn eiV apanthsin autou

4. kai eishgagen auton o gambroV autou o pathr thV neanidoV kai ekaqisen met' autou hmeraV treiV kai efagon kai epion kai upnwsan ekei

5. kai egenhqh th hmera th tetarth kai wrqrisan to prwi kai anesth tou apelqein kai eipen o pathr thV neanidoV proV ton gambron autou sthrison thn kardian sou klasmati artou kai meta touto poreuesqe

6. kai ekaqisan kai efagon amfoteroi epi to auto kai epion kai eipen o pathr thV neanidoV proV ton andra arxamenoV aulisqhti kai agaqunqhtw h kardia sou

7. kai anesth o anhr apelqein kai ebiasato auton o gambroV autou kai palin hulisqh ekei

8. kai wrqrisen to prwi th hmera th pempth tou apelqein kai eipen o pathr thV neanidoV sthrison thn kardian sou artw kai strateuqhti ewV klinh h hmera kai efagon kai epion amfoteroi

9. kai anesth o anhr tou apelqein autoV kai h pallakh autou kai to paidarion autou kai eipen autw o gambroV autou o pathr thV neanidoV idou dh eiV esperan kekliken h hmera kataluson wde eti shmeron kai agaqunqhtw h kardia sou kai orqrieite aurion eiV thn odon umwn kai apeleush eiV to skhnwma sou

10. kai ouk hqelhsen o anhr aulisqhnai kai anesth kai aphlqen kai paregenonto ewV katenanti iebouV auth estin ierousalhm kai met' autou zeugoV upozugiwn episesagmenwn kai h pallakh autou met' autou

11. eti autwn ontwn kata iebouV kai h hmera keklikuia sfodra kai eipen to paidarion proV ton kurion autou deuro dh kai ekklinwmen eiV thn polin tou iebousaiou tauthn kai aulisqwmen en auth

12. kai eipen o kurioV autou proV auton ou mh ekklinw eiV polin allotriou h ouk estin ek twn uiwn israhl kai pareleusomeqa ewV gabaa

13. kai eipen tw paidariw autou deuro kai eiselqwmen eiV ena twn topwn kai aulisqwmen en gabaa h en rama

14. kai parhlqon kai aphlqon edu gar o hlioV ecomena thV gabaa h estin tou beniamin

15. kai exeklinan ekei tou eiselqein katalusai en gabaa kai eishlqon kai ekaqisan en th plateia thV polewV kai ouk estin anhr o sunagwn autouV eiV ton oikon katalusai

16. kai idou anhr presbuthV eishlqen apo twn ergwn autou ek tou agrou esperaV kai o anhr ex orouV efraim kai autoV parwkei en gabaa kai oi andreV tou topou uioi beniamin

17. kai anableyaV toiV ofqalmoiV eiden ton andra ton odoiporon en th plateia thV polewV kai eipen o anhr o presbuthV pou poreuh kai poqen erch

18. kai eipen proV auton diabainomen hmeiV ek bhqleem thV iouda ewV mhrwn orouV tou efraim egw de ekeiqen eimi kai eporeuqhn ewV bhqleem iouda kai eiV ton oikon mou egw apotrecw kai ouk estin anhr sunagwn me eiV thn oikian

19. kai ge acura kai cortasmata uparcei toiV onoiV hmwn kai ge artoV kai oinoV uparcei moi kai th doulh sou kai tw paidariw toiV douloiV sou ouk estin usterhma pantoV pragmatoV

20. kai eipen o anhr o presbuthV eirhnh soi plhn pan to usterhma sou ep' eme plhn en th plateia mh katalushV

21. kai eishgagen auton eiV thn oikian autou kai parebalen toiV upozugioiV autou kai eniyanto touV podaV autwn kai efagon kai epion

22. autwn de agaqunqentwn th kardia autwn kai idou oi andreV thV polewV uioi paranomwn periekuklwsan thn oikian kai ekrousan thn quran kai eipan proV ton andra ton kurion thV oikiaV ton presbuthn legonteV exagage ton andra ton eiselqonta eiV thn oikian sou ina gnwmen auton

23. kai exhlqen proV autouV o anhr o kurioV thV oikiaV kai eipen proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe dh meta to eiselhluqenai ton andra touton eiV thn oikian mou mh poihshte thn afrosunhn tauthn

24. idou h qugathr mou h parqenoV kai h pallakh autou exaxw dh autaV kai tapeinwsate autaV kai poihsate autaiV to agaqon en ofqalmoiV umwn kai tw andri toutw mh poihshte to rhma thV afrosunhV tauthV

25. kai ouk hqelhsan oi andreV akousai autou kai epelabeto o anhr thV pallakhV autou kai exhgagen authn proV autouV exw kai egnwsan authn kai enepaixan auth olhn thn nukta ewV to prwi kai exapesteilan authn ama tw anabainein ton orqron

26. kai hlqen h gunh to proV prwi kai epesen para thn quran tou pulwnoV tou oikou tou androV ou hn o kurioV authV ekei ewV ou diefausen

27. kai anesth o kurioV authV to prwi kai hnoixen taV quraV tou oikou kai exhlqen tou apelqein thn odon autou kai idou h gunh h pallakh autou peptwkuia para thn quran kai ai ceireV authV epi to proquron

28. kai eipen proV authn anasthqi kai apelqwmen kai ouk apekriqh autw alla teqnhkei kai anelaben authn epi to upozugion kai anesth o anhr kai aphlqen eiV ton topon autou

29. kai eishlqen eiV ton oikon autou kai elaben thn macairan kai epelabeto thV pallakhV autou kai emelisen authn kata ta osta authV eiV dwdeka meridaV kai exapesteilen autaV eiV pasaV taV fulaV israhl

30. kai egeneto paV o orwn elegen oute egenhqh oute wfqh outwV apo thV hmeraV anabasewV uiwn israhl ex aiguptou ewV thV hmeraV tauthV kai eneteilato toiV andrasin oiV exapesteilen legwn tade ereite proV panta andra israhl ei gegonen kata to rhma touto apo thV hmeraV anabasewV uiwn israhl ex aiguptou ewV thV hmeraV tauthV qesqe dh eautoiV boulhn peri authV kai lalhsate

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina