1. kai wrqrisen ierobaal autoV estin gedewn kai paV o laoV o met' autou kai parenebalen epi thn ghn arwed kai parembolh madiam kai amalhk hn autw apo borra apo tou bounou tou abwr en th koiladi

2. kai eipen kurioV proV gedewn poluV o laoV o meta sou wste mh paradounai me thn madiam en ceiri autwn mhpote kauchshtai israhl ep' eme legwn h ceir mou eswsen me

3. kai eipen kurioV proV auton lalhson dh eiV ta wta tou laou legwn tiV deiloV kai foboumenoV apostrafhtw kai exwrmhsan apo tou orouV tou galaad kai apestrafhsan apo tou laou eikosi kai duo ciliadeV kai deka ciliadeV upeleifqhsan

4. kai eipen kurioV proV gedewn eti o laoV poluV katagage autouV eiV to udwr kai dokimw autouV soi ekei kai estai on ean eipw proV se outoV poreusetai meta sou autoV poreusetai meta sou kai on ean eipw soi oti ou poreusetai meta sou autoV ou poreusetai meta sou

5. kai katebibasen ton laon eiV to udwr kai eipen kurioV proV gedewn paV oV an layh th glwssh autou ek tou udatoV wV ean layh o kuwn sthseiV auton kata monaV kai paV oV an kamyh epi ta gonata autou tou piein metasthseiV auton kaq' auton

6. kai egeneto paV o ariqmoV twn layantwn en th glwssh autwn triakosioi andreV kai paV o epiloipoV tou laou ekamyan epi ta gonata autwn tou piein udwr

7. kai eipen kurioV proV gedewn en toiV triakosioiV andrasin toiV layasin swsw umaV kai paradwsw thn madiam en ceiri sou kai paV o laoV apotrecetw anhr eiV ton topon autou

8. kai elabon ton episitismon tou laou en th ceiri autwn kai taV keratinaV autwn kai panta andra israhl exapesteilen andra eiV to skhnwma autou twn de triakosiwn andrwn ekrathsen h de parembolh madiam hn upokatwqen autou en th koiladi

9. kai egenhqh en th nukti ekeinh kai eipen proV auton kurioV anasta katabhqi to tacoV enteuqen eiV thn parembolhn oti paredwka authn en th ceiri sou

10. ei de fobh su katabhnai katabhqi su kai fara to paidarion sou eiV thn parembolhn

11. kai akoush ti lalousin kai meta tauta iscusousin ai ceireV sou kai katabhsh en th parembolh kai katebh autoV kai fara to paidarion autou eiV meroV twn penthkonta twn en th parembolh

12. kai madiam kai amalhk kai panteV oi uioi anatolwn parembeblhkeisan en th koiladi wV akriV eiV plhqoV kai taiV kamhloiV autwn ouk hn ariqmoV all' hsan wsper h ammoV h epi to ceiloV thV qalasshV eiV plhqoV

13. kai eishlqen gedewn kai idou anhr exhgeito tw plhsion autou to enupnion kai eipen idou to enupnion o hnupniasqhn kai idou magiV artou kriqinou kuliomenh en th parembolh madiam kai hlqen ewV thV skhnhV madiam kai epataxen authn kai katestreyen authn kai epesen h skhnh

14. kai apekriqh o plhsion autou kai eipen ouk estin auth all' h romfaia gedewn uiou iwaV androV israhl paredwken kurioV en ceiri autou thn madiam kai pasan thn parembolhn

15. kai egeneto wV hkousen gedewn thn dihghsin tou enupniou kai thn sugkrisin autou kai prosekunhsen kurion kai epestreyen eiV thn parembolhn israhl kai eipen anasthte oti paredwken kurioV en cersin umwn thn parembolhn madiam

16. kai dieilen touV triakosiouV andraV treiV arcaV kai edwken keratinaV en ceiri pantwn kai udriaV kenaV kai lampadaV en mesw twn udriwn

17. kai eipen proV autouV ap' emou oyesqe kai outwV poihsete kai idou egw eisporeuomai en mesw thV parembolhV kai estai wV ean poihsw outwV poihsete

18. kai salpiw th keratinh egw kai panteV oi met' emou kai salpieite taiV keratinaiV kai umeiV kuklw thV parembolhV kai ereite tw kuriw kai tw gedewn

19. kai eishlqen gedewn kai ekaton andreV met' autou en merei thV parembolhV arcomenhV thV fulakhV thV mesoushV plhn egersei hgeiren touV fulassontaV kai esalpisan taiV keratinaiV kai exetinaxan taV udriaV taV en taiV cersin autwn

20. kai esalpisan ai treiV arcai en taiV keratinaiV kai sunetriyan taV udriaV kai elabonto en th ceiri th aristera autwn twn lampadwn kai en th ceiri th dexia autwn ai keratinai tou salpizein kai anekraxan romfaia tw kuriw kai tw gedewn

21. kai esthsan ekastoV kaq' eauton kuklw thV parembolhV kai edramon pasa h parembolh kai eshmanan kai efugon

22. kai esalpisan ai triakosiai keratinai kai eqeto kurioV macairan androV en tw plhsion autou kai en olh th parembolh kai efugen h parembolh ewV thV baiqasetta kai sunhgmenh ewV ceilouV abelmeoula kai epi tabaq

23. kai ebohsen anhr israhl ek nefqalim kai ex ashr kai ek pantoV manassh kai katediwxan opisw madiam

24. kai aggelouV exapesteilen gedewn en panti oriw efraim legwn katabhte eiV sunanthsin madiam kai katalabete eautoiV to udwr ewV baiqbhra kai ton iordanhn kai ebohsen paV anhr efraim kai prokatelabonto to udwr ewV baiqbhra kai ton iordanhn

25. kai sunelabon touV duo arcontaV madiam ton wrhb kai ton zhb kai apekteinan ton wrhb en sourin kai ton zhb apekteinan en iakefzhb kai katediwxan madiam kai thn kefalhn wrhb kai zhb hnegkan proV gedewn ek tou peran tou iordanou

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina