1. Jahve se sjeti Sare kako je rekao i uèini joj kako je obeæao:

2. Sara zaèe i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog oznaèio.

3. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.

4. I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio.

5. Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak.

6. Sara reèe: "Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to èuje nasmijat æe mi se."

7. Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu æe ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti".

8. Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijaše od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu.

9. Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipæanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom,

10. pa reèe Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom - s Izakom!"

11. To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jišmael bio njegov sin.

12. Ali Bog reèe Abrahamu: "Nemoj se uznemirivati zbog djeèaka i zbog svoje sluškinje; sve što ti kaže Sara poslušaj, jer æe Izakovo potomstvo tebi ovjekovjeèiti ime.

13. I od sina tvoje sluškinje podiæi æu velik narod, jer je tvoj potomak."

14. Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s djeèakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe.

15. Potrošivši vodu iz mješinice, ostavi dijete pod jednim grmom,

16. a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neæu da vidim kako dijete umire." Sjedeæi tako, udari u jecanje.

17. Bog èu plaè djeèaka te anðeo Božji zovne s neba Hagaru i reèe joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog èuo plaè djeèaka u njegovoj nevolji.

18. Na noge! Digni djeèaka i utješi ga, jer od njega æu podiæi velik narod."

19. Tada joj Bog otvori oèi pa ona opazi studenac. Ode i napuni vodom mješinicu pa napoji djeèaka.

20. Bog je bio s djeèakom te je rastao i odrastao. Živio je u pustinji te postao vješt u strijeljanju iz luka.

21. Dom mu bijaše u pustinji Paranu; a njegova mu majka dobavi ženu iz zemlje egipatske.

22. U to vrijeme Abimelek - koga je pratio Fikol, zapovjednik njegove vojske - reèe Abrahamu: "Bog je s tobom u svemu što radiš.

23. Stoga mi se ovdje i sada zakuni Bogom da neæeš varati ni mene ni moju rodbinu i prijatelje nego da æeš se prema meni i prema zemlji u kojoj sad boraviš ponašati pošteno, kao što sam se ja prema tebi ponio."

24. "Kunem se", odgovori Abraham.

25. Onda Abraham prekori Abimeleka zbog zdenca vode što su ga Abimelekove sluge bile prisvojile.

26. A Abimelek reèe: "Ne znam tko je to uèinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome èuo, osim danas."

27. Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez.

28. Potom Abraham razluèi napose sedam janjaca od stada.

29. Nato Abimelek zapita Abrahama: "Što znaèi ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?"

30. A on odgovori: "Primi ovih sedam janjaca iz moje ruke da mi bude dokazom da sam ja iskopao ovaj zdenac."

31. Zato se ono mjesto nazvalo Beer Šeba; jer se njih dvojica ondje zakleše.

32. Pošto su sklopili savez kod Beer Šebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca.

33. Abraham zasadi kod Beer Šebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vjeènoga.

34. Dugo je vremena Abraham proveo u zemlji filistejskoj kao pridošlica.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina