1. exegeirou exegeirou siwn endusai thn iscun sou siwn kai endusai thn doxan sou ierousalhm poliV h agia ouketi prosteqhsetai dielqein dia sou aperitmhtoV kai akaqartoV

2. ektinaxai ton coun kai anasthqi kaqison ierousalhm ekdusai ton desmon tou trachlou sou h aicmalwtoV qugathr siwn

3. oti tade legei kurioV dwrean epraqhte kai ou meta arguriou lutrwqhsesqe

4. outwV legei kurioV eiV aigupton katebh o laoV mou to proteron paroikhsai ekei kai eiV assuriouV bia hcqhsan

5. kai nun ti wde este tade legei kurioV oti elhmfqh o laoV mou dwrean qaumazete kai ololuzete tade legei kurioV di' umaV dia pantoV to onoma mou blasfhmeitai en toiV eqnesin

6. dia touto gnwsetai o laoV mou to onoma mou en th hmera ekeinh oti egw eimi autoV o lalwn pareimi

7. wV wra epi twn orewn wV podeV euaggelizomenou akohn eirhnhV wV euaggelizomenoV agaqa oti akousthn poihsw thn swthrian sou legwn siwn basileusei sou o qeoV

8. oti fwnh twn fulassontwn se uywqh kai th fwnh ama eufranqhsontai oti ofqalmoi proV ofqalmouV oyontai hnika an elehsh kurioV thn siwn

9. rhxatw eufrosunhn ama ta erhma ierousalhm oti hlehsen kurioV authn kai errusato ierousalhm

10. kai apokaluyei kurioV ton braciona autou ton agion enwpion pantwn twn eqnwn kai oyontai panta ta akra thV ghV thn swthrian thn para tou qeou

11. aposthte aposthte exelqate ekeiqen kai akaqartou mh aptesqe exelqate ek mesou authV aforisqhte oi feronteV ta skeuh kuriou

12. oti ou meta tarachV exeleusesqe oude fugh poreusesqe poreusetai gar proteroV umwn kurioV kai o episunagwn umaV kurioV o qeoV israhl

13. idou sunhsei o paiV mou kai uywqhsetai kai doxasqhsetai sfodra

14. on tropon eksthsontai epi se polloi outwV adoxhsei apo anqrwpwn to eidoV sou kai h doxa sou apo twn anqrwpwn

15. outwV qaumasontai eqnh polla ep' autw kai sunexousin basileiV to stoma autwn oti oiV ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina