1. idou ei kalh h plhsion mou idou ei kalh ofqalmoi sou peristerai ektoV thV siwphsewV sou tricwma sou wV agelai twn aigwn ai apekalufqhsan apo tou galaad

2. odonteV sou wV agelai twn kekarmenwn ai anebhsan apo tou loutrou ai pasai didumeuousai kai ateknousa ouk estin en autaiV

3. wV spartion to kokkinon ceilh sou kai h lalia sou wraia wV lepuron thV roaV mhlon sou ektoV thV siwphsewV sou

4. wV purgoV dauid trachloV sou o wkodomhmenoV eiV qalpiwq cilioi qureoi kremantai ep' auton pasai bolideV twn dunatwn

5. duo mastoi sou wV duo nebroi didumoi dorkadoV oi nemomenoi en krinoiV

6. ewV ou diapneush h hmera kai kinhqwsin ai skiai poreusomai emautw proV to oroV thV smurnhV kai proV ton bounon tou libanou

7. olh kalh ei h plhsion mou kai mwmoV ouk estin en soi

8. deuro apo libanou numfh deuro apo libanou eleush kai dieleush apo archV pistewV apo kefalhV sanir kai ermwn apo mandrwn leontwn apo orewn pardalewn

9. ekardiwsaV hmaV adelfh mou numfh ekardiwsaV hmaV eni apo ofqalmwn sou en mia enqemati trachlwn sou

10. ti ekalliwqhsan mastoi sou adelfh mou numfh ti ekalliwqhsan mastoi sou apo oinou kai osmh imatiwn sou uper panta ta arwmata

11. khrion apostazousin ceilh sou numfh meli kai gala upo thn glwssan sou kai osmh imatiwn sou wV osmh libanou

12. khpoV kekleismenoV adelfh mou numfh khpoV kekleismenoV phgh esfragismenh

13. apostolai sou paradeisoV rown meta karpou akrodruwn kuproi meta nardwn

14. nardoV kai krokoV kalamoV kai kinnamwmon meta pantwn xulwn tou libanou smurna alwq meta pantwn prwtwn murwn

15. phgh khpwn frear udatoV zwntoV kai roizountoV apo tou libanou

16. exegerqhti borra kai ercou note diapneuson khpon mou kai reusatwsan arwmata mou katabhtw adelfidoV mou eiV khpon autou kai fagetw karpon akrodruwn autou

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina