1. pou aphlqen o adelfidoV sou h kalh en gunaixin pou apebleyen o adelfidoV sou kai zhthsomen auton meta sou

2. adelfidoV mou katebh eiV khpon autou eiV fialaV tou arwmatoV poimainein en khpoiV kai sullegein krina

3. egw tw adelfidw mou kai adelfidoV mou emoi o poimainwn en toiV krinoiV

4. kalh ei h plhsion mou wV eudokia wraia wV ierousalhm qamboV wV tetagmenai

5. apostreyon ofqalmouV sou apenantion mou oti autoi anepterwsan me tricwma sou wV agelai twn aigwn ai anefanhsan apo tou galaad

6. odonteV sou wV agelai twn kekarmenwn ai anebhsan apo tou loutrou ai pasai didumeuousai kai ateknousa ouk estin en autaiV

7. wV spartion to kokkinon ceilh sou kai h lalia sou wraia wV lepuron thV roaV mhlon sou ektoV thV siwphsewV sou

8. exhkonta eisin basilissai kai ogdohkonta pallakai kai neanideV wn ouk estin ariqmoV

9. mia estin peristera mou teleia mou mia estin th mhtri authV eklekth estin th tekoush authV eidosan authn qugatereV kai makariousin authn basilissai kai pallakai kai ainesousin authn

10. tiV auth h ekkuptousa wsei orqroV kalh wV selhnh eklekth wV o hlioV qamboV wV tetagmenai

11. eiV khpon karuaV katebhn idein en genhmasin tou ceimarrou idein ei hnqhsen h ampeloV exhnqhsan ai roai ekei dwsw touV mastouV mou soi

12. ouk egnw h yuch mou eqeto me armata aminadab

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina