1. akousate ton logon touton on elalhsen kurioV ef' umaV oikoV israhl kai kata pashV fulhV hV anhgagon ek ghV aiguptou legwn

2. plhn umaV egnwn ek paswn fulwn thV ghV dia touto ekdikhsw ef' umaV pasaV taV amartiaV umwn

3. ei poreusontai duo epi to auto kaqolou ean mh gnwriswsin eautouV

4. ei ereuxetai lewn ek tou drumou autou qhran ouk ecwn ei dwsei skumnoV fwnhn autou ek thV mandraV autou kaqolou ean mh arpash ti

5. ei peseitai orneon epi thn ghn aneu ixeutou ei scasqhsetai pagiV epi thV ghV aneu tou sullabein ti

6. ei fwnhsei salpigx en polei kai laoV ou ptohqhsetai ei estai kakia en polei hn kurioV ouk epoihsen

7. dioti ou mh poihsh kurioV o qeoV pragma ean mh apokaluyh paideian autou proV touV doulouV autou touV profhtaV

8. lewn ereuxetai kai tiV ou fobhqhsetai kurioV o qeoV elalhsen kai tiV ou profhteusei

9. apaggeilate cwraiV en assurioiV kai epi taV cwraV thV aiguptou kai eipate sunacqhte epi to oroV samareiaV kai idete qaumasta polla en mesw authV kai thn katadunasteian thn en auth

10. kai ouk egnw a estai enantion authV legei kurioV oi qhsaurizonteV adikian kai talaipwrian en taiV cwraiV autwn

11. dia touto tade legei kurioV o qeoV turoV kukloqen h gh sou erhmwqhsetai kai kataxei ek sou iscun sou kai diarpaghsontai ai cwrai sou

12. tade legei kurioV on tropon otan ekspash o poimhn ek stomatoV tou leontoV duo skelh h lobon wtiou outwV ekspasqhsontai oi uioi israhl oi katoikounteV en samareia katenanti fulhV kai en damaskw iereiV

13. akousate kai epimarturasqe tw oikw iakwb legei kurioV o qeoV o pantokratwr

14. dioti en th hmera otan ekdikw asebeiaV tou israhl ep' auton kai ekdikhsw epi ta qusiasthria baiqhl kai kataskafhsetai ta kerata tou qusiasthriou kai pesountai epi thn ghn

15. sugcew kai pataxw ton oikon ton peripteron epi ton oikon ton qerinon kai apolountai oikoi elefantinoi kai prosteqhsontai oikoi eteroi polloi legei kurioV

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina