19. kai salwmwn tw uiw mou doV kardian agaqhn poiein taV entolaV sou kai ta marturia sou kai ta prostagmata sou kai tou epi teloV agagein thn kataskeuhn tou oikou sou
Livros sugeridos“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina