1. Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait.

2. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükbõl és nyomasztó szegénységükbõl bõséges adakozás fakadt.

3. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sõt erejükön felül is önként adakoztak.

4. Kérve-kérték tõlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében.

5. Minden reményünket felülmúlva, szinte magukat adták oda, elsõsorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk.

6. Ezért arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékonyság mûvét.

7. Ti mindenben kitûntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tûnjetek ki tehát a jótékonykodásban is.

8. Nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek õszinteségét akarom kipróbálni.

9. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.

10. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyûjtést, hanem õszinte szándékotokat is megmutattátok.

11. Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon.

12. Ha az akarat készséges, aszerint tetszik (az Istennek), amije van, nem aszerint, amije nincs.

13. Nem azért kell gyûjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtõl, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlõségért.

14. Most az õ szükségüket a ti bõségetek enyhíti, hogy majd az õ bõségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítõdjenek.

15. Az Írásban is az áll: "Aki sokat gyûjtött, nem bõvelkedett, aki meg keveset, nem szûkölködött."

16. Hála legyen Istennek, aki Titusz szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok!

17. Engedett felszólításomnak, sõt mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok.

18. Vele küldjük azt a testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden egyházban dicsérnek.

19. De nemcsak dicsérik, hanem az egyházak kísérõnkül is rendelték a jótékonyság megszervezésében, amelyet az Úr dicsõségére saját akaratunkból vállaltunk.

20. El akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bízott bõséges adomány miatt.

21. A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak Isten, hanem az emberek elõtt is.

22. Velük küldtük még azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sokféle dologban gyakran kipróbáltuk, s aki most irántatok való bizalma folytán még buzgóbb.

23. Ami Tituszt illeti, õ kísérõm, nálatok pedig munkatársam; ami a testvéreket illeti, õk az egyházak küldöttei, Krisztus dicsõsége.

24. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe elõtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina