1. ean de yuch amarth kai akoush fwnhn orkismou kai outoV martuV h ewraken h sunoiden ean mh apaggeilh lhmyetai thn amartian

2. h yuch htiV ean ayhtai pantoV pragmatoV akaqartou h qnhsimaiou h qhrialwtou akaqartou h twn qnhsimaiwn h twn bdelugmatwn twn akaqartwn h twn qnhsimaiwn kthnwn twn akaqartwn

3. h ayhtai apo akaqarsiaV anqrwpou apo pashV akaqarsiaV autou hV an ayamenoV mianqh kai elaqen auton meta touto de gnw kai plhmmelhsh

4. h yuch h an omosh diastellousa toiV ceilesin kakopoihsai h kalwV poihsai kata panta osa ean diasteilh o anqrwpoV meq' orkou kai laqh auton pro ofqalmwn kai outoV gnw kai amarth en ti toutwn

5. kai exagoreusei thn amartian peri wn hmarthken kat' authV

6. kai oisei peri wn eplhmmelhsen kuriw peri thV amartiaV hV hmarten qhlu apo twn probatwn amnada h cimairan ex aigwn peri amartiaV kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten kai afeqhsetai autw h amartia

7. ean de mh iscush h ceir autou to ikanon eiV to probaton oisei peri thV amartiaV autou hV hmarten duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kuriw ena peri amartiaV kai ena eiV olokautwma

8. kai oisei auta proV ton ierea kai prosaxei o iereuV to peri thV amartiaV proteron kai apoknisei o iereuV thn kefalhn autou apo tou sfondulou kai ou dielei

9. kai ranei apo tou aimatoV tou peri thV amartiaV epi ton toicon tou qusiasthriou to de kataloipon tou aimatoV katastraggiei epi thn basin tou qusiasthriou amartiaV gar estin

10. kai to deuteron poihsei olokautwma wV kaqhkei kai exilasetai o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten kai afeqhsetai autw

11. ean de mh euriskh autou h ceir zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn kai oisei to dwron autou peri ou hmarten to dekaton tou oifi semidalin peri amartiaV ouk epiceei ep' auto elaion oude epiqhsei ep' auto libanon oti peri amartiaV estin

12. kai oisei auto proV ton ierea kai draxamenoV o iereuV ap' authV plhrh thn draka to mnhmosunon authV epiqhsei epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kuriw amartia estin

13. kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten ef' enoV toutwn kai afeqhsetai autw to de kataleifqen estai tw ierei wV h qusia thV semidalewV

14. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

15. yuch ean laqh auton lhqh kai amarth akousiwV apo twn agiwn kuriou kai oisei thV plhmmeleiaV autou tw kuriw krion amwmon ek twn probatwn timhV arguriou siklwn tw siklw twn agiwn peri ou eplhmmelhsen

16. kai o hmarten apo twn agiwn apoteisai auto kai to epipempton prosqhsei ep' auto kai dwsei auto tw ierei kai o iereuV exilasetai peri autou en tw kriw thV plhmmeleiaV kai afeqhsetai autw

17. kai h yuch h an amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou wn ou dei poiein kai ouk egnw kai plhmmelhsh kai labh thn amartian

18. kai oisei krion amwmon ek twn probatwn timhV arguriou eiV plhmmeleian proV ton ierea kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV agnoiaV autou hV hgnohsen kai autoV ouk hdei kai afeqhsetai autw

19. eplhmmelhsen gar plhmmelhsin enanti kuriou

20. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

21. yuch ean amarth kai paridwn paridh taV entolaV kuriou kai yeushtai ta proV ton plhsion en paraqhkh h peri koinwniaV h peri arpaghV h hdikhsen ti ton plhsion

22. h euren apwleian kai yeushtai peri authV kai omosh adikwV peri enoV apo pantwn wn ean poihsh o anqrwpoV wste amartein en toutoiV

23. kai estai hnika ean amarth kai plhmmelhsh kai apodw to arpagma o hrpasen h to adikhma o hdikhsen h thn paraqhkhn htiV pareteqh autw h thn apwleian hn euren

24. apo pantoV pragmatoV ou wmosen peri autou adikwV kai apoteisei auto to kefalaion kai to pempton prosqhsei ep' auto tinoV estin autw apodwsei h hmera elegcqh

25. kai thV plhmmeleiaV autou oisei tw kuriw krion apo twn probatwn amwmon timhV eiV o eplhmmelhsen autw

26. kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou kai afeqhsetai autw peri enoV apo pantwn wn epoihsen kai eplhmmelhsen autw

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina