1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. kai toiV uioiV israhl lalhseiV ean tiV apo twn uiwn israhl h apo twn prosgegenhmenwn proshlutwn en israhl oV an dw tou spermatoV autou arconti qanatw qanatousqw to eqnoV to epi thV ghV liqobolhsousin auton en liqoiV

3. kai egw episthsw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai apolw auton ek tou laou autou oti tou spermatoV autou edwken arconti ina mianh ta agia mou kai bebhlwsh to onoma twn hgiasmenwn moi

4. ean de uperoyei uperidwsin oi autocqoneV thV ghV toiV ofqalmoiV autwn apo tou anqrwpou ekeinou en tw dounai auton tou spermatoV autou arconti tou mh apokteinai auton

5. kai episthsw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai thn suggeneian autou kai apolw auton kai pantaV touV omonoountaV autw wste ekporneuein auton eiV touV arcontaV ek tou laou autwn

6. kai yuch h ean epakolouqhsh eggastrimuqoiV h epaoidoiV wste ekporneusai opisw autwn episthsw to proswpon mou epi thn yuchn ekeinhn kai apolw authn ek tou laou authV

7. kai esesqe agioi oti agioV egw kurioV o qeoV umwn

8. kai fulaxesqe ta prostagmata mou kai poihsete auta egw kurioV o agiazwn umaV

9. anqrwpoV anqrwpoV oV an kakwV eiph ton patera autou h thn mhtera autou qanatw qanatousqw patera autou h mhtera autou kakwV eipen enocoV estai

10. anqrwpoV oV an moiceushtai gunaika androV h oV an moiceushtai gunaika tou plhsion qanatw qanatousqwsan o moiceuwn kai h moiceuomenh

11. ean tiV koimhqh meta gunaikoV tou patroV autou aschmosunhn tou patroV autou apekaluyen qanatw qanatousqwsan amfoteroi enocoi eisin

12. kai ean tiV koimhqh meta numfhV autou qanatw qanatousqwsan amfoteroi hsebhkasin gar enocoi eisin

13. kai oV an koimhqh meta arsenoV koithn gunaikoV bdelugma epoihsan amfoteroi qanatousqwsan enocoi eisin

14. oV ean labh gunaika kai thn mhtera authV anomhma estin en puri katakausousin auton kai autaV kai ouk estai anomia en umin

15. kai oV an dw koitasian autou en tetrapodi qanatw qanatousqw kai to tetrapoun apokteneite

16. kai gunh htiV proseleusetai proV pan kthnoV bibasqhnai authn up' autou apokteneite thn gunaika kai to kthnoV qanatw qanatousqwsan enocoi eisin

17. oV ean labh thn adelfhn autou ek patroV autou h ek mhtroV autou kai idh thn aschmosunhn authV kai auth idh thn aschmosunhn autou oneidoV estin exoleqreuqhsontai enwpion uiwn genouV autwn aschmosunhn adelfhV autou apekaluyen amartian komiountai

18. kai anhr oV an koimhqh meta gunaikoV apokaqhmenhV kai apokaluyh thn aschmosunhn authV thn phghn authV apekaluyen kai auth apekaluyen thn rusin tou aimatoV authV exoleqreuqhsontai amfoteroi ek tou genouV autwn

19. kai aschmosunhn adelfhV patroV sou kai adelfhV mhtroV sou ouk apokaluyeiV thn gar oikeiothta apekaluyen amartian apoisontai

20. oV an koimhqh meta thV suggenouV autou aschmosunhn thV suggeneiaV autou apekaluyen ateknoi apoqanountai

21. oV an labh thn gunaika tou adelfou autou akaqarsia estin aschmosunhn tou adelfou autou apekaluyen ateknoi apoqanountai

22. kai fulaxasqe panta ta prostagmata mou kai ta krimata mou kai poihsete auta kai ou mh prosocqish umin h gh eiV hn egw eisagw umaV ekei katoikein ep' authV

23. kai ouci poreuesqe toiV nomimoiV twn eqnwn ouV exapostellw af' umwn oti tauta panta epoihsan kai ebdeluxamhn autouV

24. kai eipa umin umeiV klhronomhsate thn ghn autwn kai egw dwsw umin authn en kthsei ghn reousan gala kai meli egw kurioV o qeoV umwn oV diwrisa umaV apo pantwn twn eqnwn

25. kai aforieite autouV ana meson twn kthnwn twn kaqarwn kai ana meson twn kthnwn twn akaqartwn kai ana meson twn peteinwn twn kaqarwn kai twn akaqartwn kai ou bdeluxete taV yucaV umwn en toiV kthnesin kai en toiV peteinoiV kai en pasin toiV erpetoiV thV ghV a egw afwrisa umin en akaqarsia

26. kai esesqe moi agioi oti egw agioV kurioV o qeoV umwn o aforisaV umaV apo pantwn twn eqnwn einai emoi

27. kai anhr h gunh oV an genhtai autwn eggastrimuqoV h epaoidoV qanatw qanatousqwsan amfoteroi liqoiV liqobolhsate autouV enocoi eisin

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina