1. kai elalhsen kurioV proV mwushn meta to teleuthsai touV duo uiouV aarwn en tw prosagein autouV pur allotrion enanti kuriou kai eteleuthsan

2. kai eipen kurioV proV mwushn lalhson proV aarwn ton adelfon sou kai mh eisporeuesqw pasan wran eiV to agion eswteron tou katapetasmatoV eiV proswpon tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou kai ouk apoqaneitai en gar nefelh ofqhsomai epi tou ilasthriou

3. outwV eiseleusetai aarwn eiV to agion en moscw ek bown peri amartiaV kai krion eiV olokautwma

4. kai citwna linoun hgiasmenon endusetai kai periskeleV linoun estai epi tou crwtoV autou kai zwnh linh zwsetai kai kidarin linhn periqhsetai imatia agia estin kai lousetai udati pan to swma autou kai endusetai auta

5. kai para thV sunagwghV twn uiwn israhl lhmyetai duo cimarouV ex aigwn peri amartiaV kai krion ena eiV olokautwma

6. kai prosaxei aarwn ton moscon ton peri thV amartiaV autou kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou

7. kai lhmyetai touV duo cimarouV kai sthsei autouV enanti kuriou para thn quran thV skhnhV tou marturiou

8. kai epiqhsei aarwn epi touV duo cimarouV klhron ena tw kuriw kai klhron ena tw apopompaiw

9. kai prosaxei aarwn ton cimaron ef' on ephlqen ep' auton o klhroV tw kuriw kai prosoisei peri amartiaV

10. kai ton cimaron ef' on ephlqen ep' auton o klhroV tou apopompaiou sthsei auton zwnta enanti kuriou tou exilasasqai ep' autou wste aposteilai auton eiV thn apopomphn afhsei auton eiV thn erhmon

11. kai prosaxei aarwn ton moscon ton peri thV amartiaV ton autou kai tou oikou autou monon kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou kai sfaxei ton moscon ton peri thV amartiaV ton autou

12. kai lhmyetai to pureion plhreV anqrakwn puroV apo tou qusiasthriou tou apenanti kuriou kai plhsei taV ceiraV qumiamatoV sunqesewV lepthV kai eisoisei eswteron tou katapetasmatoV

13. kai epiqhsei to qumiama epi to pur enanti kuriou kai kaluyei h atmiV tou qumiamatoV to ilasthrion to epi twn marturiwn kai ouk apoqaneitai

14. kai lhmyetai apo tou aimatoV tou moscou kai ranei tw daktulw epi to ilasthrion kata anatolaV kata proswpon tou ilasthriou ranei eptakiV apo tou aimatoV tw daktulw

15. kai sfaxei ton cimaron ton peri thV amartiaV ton peri tou laou enanti kuriou kai eisoisei apo tou aimatoV autou eswteron tou katapetasmatoV kai poihsei to aima autou on tropon epoihsen to aima tou moscou kai ranei to aima autou epi to ilasthrion kata proswpon tou ilasthriou

16. kai exilasetai to agion apo twn akaqarsiwn twn uiwn israhl kai apo twn adikhmatwn autwn peri paswn twn amartiwn autwn kai outw poihsei th skhnh tou marturiou th ektismenh en autoiV en mesw thV akaqarsiaV autwn

17. kai paV anqrwpoV ouk estai en th skhnh tou marturiou eisporeuomenou autou exilasasqai en tw agiw ewV an exelqh kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou kai peri pashV sunagwghV uiwn israhl

18. kai exeleusetai epi to qusiasthrion to on apenanti kuriou kai exilasetai ep' autou kai lhmyetai apo tou aimatoV tou moscou kai apo tou aimatoV tou cimarou kai epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw

19. kai ranei ep' autou apo tou aimatoV tw daktulw eptakiV kai kaqariei auto kai agiasei auto apo twn akaqarsiwn twn uiwn israhl

20. kai suntelesei exilaskomenoV to agion kai thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion kai peri twn ierewn kaqariei kai prosaxei ton cimaron ton zwnta

21. kai epiqhsei aarwn taV ceiraV autou epi thn kefalhn tou cimarou tou zwntoV kai exagoreusei ep' autou pasaV taV anomiaV twn uiwn israhl kai pasaV taV adikiaV autwn kai pasaV taV amartiaV autwn kai epiqhsei autaV epi thn kefalhn tou cimarou tou zwntoV kai exapostelei en ceiri anqrwpou etoimou eiV thn erhmon

22. kai lhmyetai o cimaroV ef' eautw taV adikiaV autwn eiV ghn abaton kai exapostelei ton cimaron eiV thn erhmon

23. kai eiseleusetai aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai ekdusetai thn stolhn thn linhn hn enededukei eisporeuomenou autou eiV to agion kai apoqhsei authn ekei

24. kai lousetai to swma autou udati en topw agiw kai endusetai thn stolhn autou kai exelqwn poihsei to olokarpwma autou kai to olokarpwma tou laou kai exilasetai peri autou kai peri tou oikou autou kai peri tou laou wV peri twn ierewn

25. kai to stear to peri twn amartiwn anoisei epi to qusiasthrion

26. kai o exapostellwn ton cimaron ton diestalmenon eiV afesin plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn

27. kai ton moscon ton peri thV amartiaV kai ton cimaron ton peri thV amartiaV wn to aima eishnecqh exilasasqai en tw agiw exoisousin auta exw thV parembolhV kai katakausousin auta en puri kai ta dermata autwn kai ta krea autwn kai thn kopron autwn

28. o de katakaiwn auta plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn

29. kai estai touto umin nomimon aiwnion en tw mhni tw ebdomw dekath tou mhnoV tapeinwsate taV yucaV umwn kai pan ergon ou poihsete o autocqwn kai o proshlutoV o proskeimenoV en umin

30. en gar th hmera tauth exilasetai peri umwn kaqarisai umaV apo paswn twn amartiwn umwn enanti kuriou kai kaqarisqhsesqe

31. sabbata sabbatwn anapausiV auth estai umin kai tapeinwsete taV yucaV umwn nomimon aiwnion

32. exilasetai o iereuV on an criswsin auton kai on an teleiwsousin taV ceiraV autou ierateuein meta ton patera autou kai endusetai thn stolhn thn linhn stolhn agian

33. kai exilasetai to agion tou agiou kai thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion exilasetai kai peri twn ierewn kai peri pashV sunagwghV exilasetai

34. kai estai touto umin nomimon aiwnion exilaskesqai peri twn uiwn israhl apo paswn twn amartiwn autwn apax tou eniautou poihqhsetai kaqaper sunetaxen kurioV tw mwush

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina