1. kai hkousan oi uioi israhl oi katoikounteV en th ioudaia panta osa epoihsen olofernhV toiV eqnesin o arcistrathgoV naboucodonosor basilewV assuriwn kai on tropon eskuleusen panta ta iera autwn kai edwken auta eiV afanismon

2. kai efobhqhsan sfodra sfodra apo proswpou autou kai peri ierousalhm kai tou naou kuriou qeou autwn etaracqhsan

3. oti prosfatwV hsan anabebhkoteV ek thV aicmalwsiaV kai newsti paV o laoV sunelelekto thV ioudaiaV kai ta skeuh kai to qusiasthrion kai o oikoV ek thV bebhlwsewV hgiasmena hn

4. kai apesteilan eiV pan orion samareiaV kai kwna kai baiqwrwn kai belmain kai iericw kai eiV cwba kai aiswra kai ton aulwna salhm

5. kai prokatelabonto pasaV taV korufaV twn orewn twn uyhlwn kai eteicisan taV en autoiV kwmaV kai pareqento eiV episitismon eiV paraskeuhn polemou oti prosfatwV hn ta pedia autwn teqerismena

6. kai egrayen iwakim o iereuV o megaV oV hn en taiV hmeraiV en ierousalhm toiV katoikousi baituloua kai baitomesqaim h estin apenanti esdrhlwn kata proswpon tou pediou tou plhsion dwqaim

7. legwn diakatascein taV anabaseiV thV oreinhV oti di' autwn hn h eisodoV eiV thn ioudaian kai hn eucerwV diakwlusai autouV prosbainontaV stenhV thV prosbasewV oushV ep' andraV touV pantaV duo

8. kai epoihsan oi uioi israhl kaqa sunetaxen autoiV iwakim o iereuV o megaV kai h gerousia pantoV dhmou israhl oi ekaqhnto en ierousalhm

9. kai anebohsan paV anhr israhl proV ton qeon en ekteneia megalh kai etapeinwsan taV yucaV autwn en ekteneia megalh

10. autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta nhpia autwn kai ta kthnh autwn kai paV paroikoV kai misqwtoV kai argurwnhtoV autwn epeqento sakkouV epi taV osfuaV autwn

11. kai paV anhr israhl kai gunh kai ta paidia oi katoikounteV en ierousalhm epeson kata proswpon tou naou kai espodwsanto taV kefalaV autwn kai exeteinan touV sakkouV autwn kata proswpon kuriou

12. kai to qusiasthrion sakkw periebalon kai ebohsan proV ton qeon israhl omoqumadon ektenwV tou mh dounai eiV diarpaghn ta nhpia autwn kai taV gunaikaV eiV pronomhn kai taV poleiV thV klhronomiaV autwn eiV afanismon kai ta agia eiV bebhlwsin kai oneidismon epicarma toiV eqnesin

13. kai eishkousen kurioV thV fwnhV autwn kai eiseiden thn qliyin autwn kai hn o laoV nhsteuwn hmeraV pleiouV en pash th ioudaia kai ierousalhm kata proswpon twn agiwn kuriou pantokratoroV

14. kai iwakim o iereuV o megaV kai panteV oi paresthkoteV enwpion kuriou iereiV kai oi leitourgounteV kuriw sakkouV periezwsmenoi taV osfuaV autwn proseferon thn olokautwsin tou endelecismou kai taV eucaV kai ta ekousia domata tou laou

15. kai hn spodoV epi taV kidareiV autwn kai ebown proV kurion ek pashV dunamewV eiV agaqon episkeyasqai pan oikon israhl

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina