1. kai apesteilan proV auton aggelouV logoiV eirhnikoiV legonteV

2. idou hmeiV oi paideV naboucodonosor basilewV megalou parakeimeqa enwpion sou crhsai hmin kaqwV areston estin tw proswpw sou

3. idou ai epauleiV hmwn kai paV topoV hmwn kai pan pedion purwn kai ta poimnia kai ta boukolia kai pasai ai mandrai twn skhnwn hmwn parakeintai pro proswpou sou crhsai kaqo an areskh soi

4. idou kai ai poleiV hmwn kai oi katoikounteV en autaiV douloi soi eisin elqwn apanthson autaiV wV estin agaqon en ofqalmoiV sou

5. kai paregenonto oi andreV proV olofernhn kai aphggeilan autw kata ta rhmata tauta

6. kai katebh epi thn paralian autoV kai h dunamiV autou kai efrourwse taV poleiV taV uyhlaV kai elaben ex autwn eiV summacian andraV epilektouV

7. kai edexanto auton autoi kai pasa h pericwroV autwn meta stefanwn kai corwn kai tumpanwn

8. kai kateskayen panta ta oria autwn kai ta alsh autwn exekoyen kai hn dedomenon autw exoleqreusai pantaV touV qeouV thV ghV opwV autw monw tw naboucodonosor latreuswsi panta ta eqnh kai pasai ai glwssai kai ai fulai autwn epikaleswntai auton eiV qeon

9. kai hlqen kata proswpon esdrhlwn plhsion thV dwtaiaV h estin apenanti tou prionoV tou megalou thV ioudaiaV

10. kai katestratopedeusan ana meson gaibai kai skuqwn polewV kai hn ekei mhna hmerwn eiV to sullexai pasan thn apartian thV dunamewV autou

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina