1. kai eipen proV autouV ioudiq akousate dh mou adelfoi kai labonteV thn kefalhn tauthn kremasate authn epi thV epalxewV tou teicouV umwn

2. kai estai hnika ean diafaush o orqroV kai exelqh o hlioV epi thn ghn analhmyesqe ekastoV ta skeuh ta polemika umwn kai exeleusesqe paV anhr iscuwn exw thV polewV kai dwsete archgon eiV autouV wV katabainonteV epi to pedion eiV thn profulakhn uiwn assour kai ou katabhsesqe

3. kai analabonteV outoi taV panopliaV autwn poreusontai eiV thn parembolhn autwn kai egerousi touV strathgouV thV dunamewV assour kai sundramountai epi thn skhnhn olofernou kai ouc eurhsousin auton kai epipeseitai ep' autouV foboV kai feuxontai apo proswpou umwn

4. kai epakolouqhsanteV umeiV kai panteV oi katoikounteV pan orion israhl katastrwsate autouV en taiV odoiV autwn

5. pro de tou poihsai tauta kalesate moi aciwr ton ammanithn ina idwn epignoi ton ekfaulisanta ton oikon tou israhl kai auton wV eiV qanaton aposteilanta eiV hmaV

6. kai ekalesan ton aciwr ek tou oikou ozia wV de hlqen kai eiden thn kefalhn olofernou en ceiri androV enoV en th ekklhsia tou laou epesen epi proswpon kai exeluqh to pneuma autou

7. wV de anelabon auton prosepesen toiV posin ioudiq kai prosekunhsen tw proswpw authV kai eipen euloghmenh su en panti skhnwmati iouda kai en panti eqnei oitineV akousanteV to onoma sou taracqhsontai

8. kai nun anaggeilon moi osa epoihsaV en taiV hmeraiV tautaiV kai aphggeilen autw ioudiq en mesw tou laou panta osa hn pepoihkuia af' hV hmeraV exhlqen ewV ou elalei autoiV

9. wV de epausato lalousa hlalaxen o laoV fwnh megalh kai edwken fwnhn eufrosunon en th polei autwn

10. idwn de aciwr panta osa epoihsen o qeoV tou israhl episteusen tw qew sfodra kai perietemeto thn sarka thV akrobustiaV autou kai proseteqh eiV ton oikon israhl ewV thV hmeraV tauthV

11. hnika de o orqroV anebh kai ekremasan thn kefalhn olofernou ek tou teicouV kai anelaben paV anhr ta opla autou kai exhlqosan kata speiraV epi taV anabaseiV tou orouV

12. oi de uioi assour wV eidon autouV diepemyan epi touV hgoumenouV autwn oi de hlqon epi touV strathgouV kai ciliarcouV kai epi panta arconta autwn

13. kai paregenonto epi thn skhnhn olofernou kai eipan tw onti epi pantwn twn autou egeiron dh ton kurion hmwn oti etolmhsan oi douloi katabainein ef' hmaV eiV polemon ina exoleqreuqwsin eiV teloV

14. kai eishlqen bagwaV kai ekrouse thn aulaian thV skhnhV upenoei gar kaqeudein auton meta ioudiq

15. wV d' ouqeiV ephkousen diasteilaV eishlqen eiV ton koitwna kai euren auton epi thV celwnidoV errimmenon nekron kai h kefalh autou afhrhto ap' autou

16. kai ebohsen fwnh megalh meta klauqmou kai stenagmou kai bohV iscuraV kai dierrhxen ta imatia autou

17. kai eishlqen eiV thn skhnhn ou hn ioudiq kataluousa kai ouc euren authn kai exephdhsen eiV ton laon kai ebohsen

18. hqethsan oi douloi epoihsen aiscunhn mia gunh twn ebraiwn eiV ton oikon tou basilewV naboucodonosor oti idou olofernhV camai kai h kefalh ouk estin ep' autw

19. wV de hkousan tauta ta rhmata oi arconteV thV dunamewV assour touV citwnaV autwn dierrhxan kai etaracqh autwn h yuch sfodra kai egeneto autwn kraugh kai boh megalh sfodra en mesw thV parembolhV

“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina