1. elehson hmaV despota o qeoV pantwn kai epibleyon kai epibale ton fobon sou epi panta ta eqnh

2. eparon thn ceira sou epi eqnh allotria kai idetwsan thn dunasteian sou

3. wsper enwpion autwn hgiasqhV en hmin outwV enwpion hmwn megalunqeihV en autoiV

4. kai epignwtwsan se kaqaper kai hmeiV epegnwmen oti ouk estin qeoV plhn sou kurie

5. egkainison shmeia kai alloiwson qaumasia doxason ceira kai braciona dexion

6. egeiron qumon kai ekceon orghn exaron antidikon kai ektriyon ecqron

7. speuson kairon kai mnhsqhti orkismou kai ekdihghsasqwsan ta megaleia sou

8. en orgh puroV katabrwqhtw o swzomenoV kai oi kakounteV ton laon sou euroisan apwleian

9. suntriyon kefalaV arcontwn ecqrwn legontwn ouk estin plhn hmwn

10. sunagage pasaV fulaV iakwb kai kataklhronomhson autouV kaqwV ap' archV

11. elehson laon kurie keklhmenon ep' onomati sou kai israhl on prwtogonw wmoiwsaV

12. oiktirhson polin agiasmatoV sou ierousalhm topon katapaumatoV sou

13. plhson siwn aretalogiaV sou kai apo thV doxhV sou ton laon sou

14. doV marturion toiV en arch ktismasin sou kai egeiron profhteiaV taV ep' onomati sou

15. doV misqon toiV upomenousin se kai oi profhtai sou empisteuqhtwsan

16. eisakouson kurie dehsewV twn iketwn sou kata thn eulogian aarwn peri tou laou sou

17. kai gnwsontai panteV oi epi thV ghV oti kurioV ei o qeoV twn aiwnwn

18. pan brwma fagetai koilia estin de brwma brwmatoV kallion

19. farugx geuetai brwmata qhraV outwV kardia suneth logouV yeudeiV

20. kardia streblh dwsei luphn kai anqrwpoV polupeiroV antapodwsei autw

21. panta arrena epidexetai gunh estin de qugathr qugatroV kreisswn

22. kalloV gunaikoV ilarunei proswpon kai uper pasan epiqumian anqrwpou uperagei

23. ei estin epi glwsshV authV eleoV kai prauthV ouk estin o anhr authV kaq' uiouV anqrwpwn

24. o ktwmenoV gunaika enarcetai kthsewV bohqon kat' auton kai stulon anapausewV

25. ou ouk estin fragmoV diarpaghsetai kthma kai ou ouk estin gunh stenaxei planwmenoV

26. tiV gar pisteusei euzwnw lhsth afallomenw ek polewV eiV polin

27. outwV anqrwpw mh econti nossian kai kataluonti ou ean oyish

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina