1. legw oun mh apwsato o qeoV ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlithV eimi ek spermatoV abraam fulhV beniamin

2. ouk apwsato o qeoV ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh wV entugcanei tw qew kata tou israhl legwn

3. kurie touV profhtaV sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monoV kai zhtousin thn yuchn mou

4. alla ti legei autw o crhmatismoV katelipon emautw eptakisciliouV andraV oitineV ouk ekamyan gonu th baal

5. outwV oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn caritoV gegonen

6. ei de cariti ouketi ex ergwn epei h cariV ouketi ginetai cariV ei de ex ergwn ouketi estin cariV epei to ergon ouketi estin ergon

7. ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetucen h de eklogh epetucen oi de loipoi epwrwqhsan

8. kaqwV gegraptai edwken autoiV o qeoV pneuma katanuxewV ofqalmouV tou mh blepein kai wta tou mh akouein ewV thV shmeron hmeraV

9. kai dabid legei genhqhtw h trapeza autwn eiV pagida kai eiV qhran kai eiV skandalon kai eiV antapodoma autoiV

10. skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapantoV sugkamyon

11. legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toiV eqnesin eiV to parazhlwsai autouV

12. ei de to paraptwma autwn ploutoV kosmou kai to htthma autwn ploutoV eqnwn posw mallon to plhrwma autwn

13. umin gar legw toiV eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostoloV thn diakonian mou doxazw

14. ei pwV parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaV ex autwn

15. ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tiV h proslhyiV ei mh zwh ek nekrwn

16. ei de h aparch agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi

17. ei de tineV twn kladwn exeklasqhsan su de agrielaioV wn enekentrisqhV en autoiV kai sugkoinwnoV thV rizhV kai thV piothtoV thV elaiaV egenou

18. mh katakaucw twn kladwn ei de katakaucasai ou su thn rizan bastazeiV all h riza se

19. ereiV oun exeklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw

20. kalwV th apistia exeklasqhsan su de th pistei esthkaV mh uyhlofronei alla fobou

21. ei gar o qeoV twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpwV oude sou feishtai

22. ide oun crhstothta kai apotomian qeou epi men touV pesontaV apotomian epi de se crhstothta ean epimeinhV th crhstothti epei kai su ekkophsh

23. kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatoV gar estin o qeoV palin egkentrisai autouV

24. ei gar su ek thV kata fusin exekophV agrielaiou kai para fusin enekentrisqhV eiV kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia

25. ou gar qelw umaV agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoiV fronimoi oti pwrwsiV apo merouV tw israhl gegonen acriV ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh

26. kai outwV paV israhl swqhsetai kaqwV gegraptai hxei ek siwn o ruomenoV kai apostreyei asebeiaV apo iakwb

27. kai auth autoiV h par emou diaqhkh otan afelwmai taV amartiaV autwn

28. kata men to euaggelion ecqroi di umaV kata de thn ekloghn agaphtoi dia touV pateraV

29. ametamelhta gar ta carismata kai h klhsiV tou qeou

30. wsper gar kai umeiV pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia

31. outwV kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin

32. sunekleisen gar o qeoV touV pantaV eiV apeiqeian ina touV pantaV elehsh

33. w baqoV ploutou kai sofiaV kai gnwsewV qeou wV anexereunhta ta krimata autou kai anexicniastoi ai odoi autou

34. tiV gar egnw noun kuriou h tiV sumbouloV autou egeneto

35. h tiV proedwken autw kai antapodoqhsetai autw

36. oti ex autou kai di autou kai eiV auton ta panta autw h doxa eiV touV aiwnaV amhn

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina