1. ouden ara nun katakrima toiV en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

2. o gar nomoV tou pneumatoV thV zwhV en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou

3. to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia thV sarkoV o qeoV ton eautou uion pemyaV en omoiwmati sarkoV amartiaV kai peri amartiaV katekrinen thn amartian en th sarki

4. ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toiV mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

5. oi gar kata sarka onteV ta thV sarkoV fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatoV

6. to gar fronhma thV sarkoV qanatoV to de fronhma tou pneumatoV zwh kai eirhnh

7. dioti to fronhma thV sarkoV ecqra eiV qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai

8. oi de en sarki onteV qew aresai ou dunantai

9. umeiV de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tiV pneuma cristou ouk ecei outoV ouk estin autou

10. ei de cristoV en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn

11. ei de to pneuma tou egeirantoV ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiraV ton criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin

12. ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn

13. ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati taV praxeiV tou swmatoV qanatoute zhsesqe

14. osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou

15. ou gar elabete pneuma douleiaV palin eiV fobon all elabete pneuma uioqesiaV en w krazomen abba o pathr

16. auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou

17. ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen

18. logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou proV thn mellousan doxan apokalufqhnai eiV hmaV

19. h gar apokaradokia thV ktisewV thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai

20. th gar mataiothti h ktisiV upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi

21. oti kai auth h ktisiV eleuqerwqhsetai apo thV douleiaV thV fqoraV eiV thn eleuqerian thV doxhV twn teknwn tou qeou

22. oidamen gar oti pasa h ktisiV sustenazei kai sunwdinei acri tou nun

23. ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatoV econteV kai hmeiV autoi en eautoiV stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn

24. th gar elpidi eswqhmen elpiV de blepomenh ouk estin elpiV o gar blepei tiV ti kai elpizei

25. ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhV apekdecomeqa

26. wsautwV de kai to pneuma sunantilambanetai taiV asqeneiaiV hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoiV alalhtoiV

27. o de ereunwn taV kardiaV oiden ti to fronhma tou pneumatoV oti kata qeon entugcanei uper agiwn

28. oidamen de oti toiV agapwsin ton qeon panta sunergei eiV agaqon toiV kata proqesin klhtoiV ousin

29. oti ouV proegnw kai prowrisen summorfouV thV eikonoV tou uiou autou eiV to einai auton prwtotokon en polloiV adelfoiV

30. ouV de prowrisen toutouV kai ekalesen kai ouV ekalesen toutouV kai edikaiwsen ouV de edikaiwsen toutouV kai edoxasen

31. ti oun eroumen proV tauta ei o qeoV uper hmwn tiV kaq hmwn

32. oV ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwV ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai

33. tiV egkalesei kata eklektwn qeou qeoV o dikaiwn

34. tiV o katakrinwn cristoV o apoqanwn mallon de kai egerqeiV oV kai estin en dexia tou qeou oV kai entugcanei uper hmwn

35. tiV hmaV cwrisei apo thV agaphV tou cristou qliyiV h stenocwria h diwgmoV h limoV h gumnothV h kindunoV h macaira

36. kaqwV gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV

37. all en toutoiV pasin upernikwmen dia tou agaphsantoV hmaV

38. pepeismai gar oti oute qanatoV oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunameiV oute enestwta oute mellonta

39. oute uywma oute baqoV oute tiV ktisiV etera dunhsetai hmaV cwrisai apo thV agaphV tou qeou thV en cristw ihsou tw kuriw hmwn

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina