1. kai eprofhteusen aggaioV o profhthV kai zacariaV o tou addw profhteian epi touV ioudaiouV touV en iouda kai ierousalhm en onomati qeou israhl ep' autouV

2. tote anesthsan zorobabel o tou salaqihl kai ihsouV o uioV iwsedek kai hrxanto oikodomhsai ton oikon tou qeou ton en ierousalhm kai met' autwn oi profhtai tou qeou bohqounteV autoiV

3. en autw tw kairw hlqen ep' autouV qanqanai eparcoV peran tou potamou kai saqarbouzana kai oi sundouloi autwn kai toia eipan autoiV tiV eqhken umin gnwmhn tou oikodomhsai ton oikon touton kai thn corhgian tauthn katartisasqai

4. tote tauta eiposan autoiV tina estin ta onomata twn andrwn twn oikodomountwn thn polin tauthn

5. kai oi ofqalmoi tou qeou epi thn aicmalwsian iouda kai ou kathrghsan autouV ewV gnwmh tw dareiw aphnecqh kai tote apestalh tw forologw uper toutou

6. diasafhsiV epistolhV hV apesteilen qanqanai o eparcoV tou peran tou potamou kai saqarbouzana kai oi sundouloi autwn afarsacaioi oi en tw peran tou potamou dareiw tw basilei

7. rhsin apesteilan proV auton kai tade gegraptai en autw dareiw tw basilei eirhnh pasa

8. gnwston estw tw basilei oti eporeuqhmen eiV thn ioudaian cwran eiV oikon tou qeou tou megalou kai autoV oikodomeitai liqoiV eklektoiV kai xula entiqetai en toiV toicoiV kai to ergon ekeino epidexion ginetai kai euodoutai en taiV cersin autwn

9. tote hrwthsamen touV presbuterouV ekeinouV kai outwV eipamen autoiV tiV eqhken umin gnwmhn ton oikon touton oikodomhsai kai thn corhgian tauthn katartisasqai

10. kai ta onomata autwn hrwthsamen autouV gnwrisai soi wste grayai soi ta onomata twn andrwn twn arcontwn autwn

11. kai toiouto rhma apekriqhsan hmin legonteV hmeiV esmen douloi tou qeou tou ouranou kai thV ghV kai oikodomoumen ton oikon oV hn wkodomhmenoV pro toutou eth polla kai basileuV tou israhl megaV wkodomhsen auton kai kathrtisato auton

12. autoiV af' ote de parwrgisan oi patereV hmwn ton qeon tou ouranou edwken autouV eiV ceiraV naboucodonosor basilewV babulwnoV tou caldaiou kai ton oikon touton katelusen kai ton laon apwkisen eiV babulwna

13. all' en etei prwtw kurou tou basilewV kuroV o basileuV eqeto gnwmhn ton oikon tou qeou touton oikodomhqhnai

14. kai ta skeuh tou oikou tou qeou ta crusa kai ta argura a naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en ierousalhm kai aphnegken auta eiV naon tou basilewV exhnegken auta kuroV o basileuV apo naou tou basilewV kai edwken tw sasabasar tw qhsaurofulaki tw epi tou qhsaurou

15. kai eipen autw panta ta skeuh labe kai poreuou qeV auta en tw oikw tw en ierousalhm eiV ton eautwn topon

16. tote sasabasar ekeinoV hlqen kai edwken qemeliouV tou oikou tou qeou tou en ierousalhm kai apo tote ewV tou nun wkodomhqh kai ouk etelesqh

17. kai nun ei epi ton basilea agaqon episkephtw en oikw thV gazhV tou basilewV babulwnoV opwV gnwV oti apo basilewV kurou eteqh gnwmh oikodomhsai ton oikon tou qeou ekeinon ton en ierousalhm kai gnouV o basileuV peri toutou pemyatw proV hmaV

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina