1. logoi neemia uiou acalia kai egeneto en mhni casehlou etouV eikostou kai egw hmhn en sousan abira

2. kai hlqen anani eiV apo adelfwn mou autoV kai andreV iouda kai hrwthsa autouV peri twn swqentwn oi kateleifqhsan apo thV aicmalwsiaV kai peri ierousalhm

3. kai eiposan proV me oi kataleipomenoi oi kataleifqenteV apo thV aicmalwsiaV ekei en th cwra en ponhria megalh kai en oneidismw kai teich ierousalhm kaqhrhmena kai ai pulai authV eneprhsqhsan en puri

4. kai egeneto en tw akousai me touV logouV toutouV ekaqisa kai eklausa kai epenqhsa hmeraV kai hmhn nhsteuwn kai proseucomenoV enwpion qeou tou ouranou

5. kai eipa mh dh kurie o qeoV tou ouranou o iscuroV o megaV kai o foberoV fulasswn thn diaqhkhn kai to eleoV toiV agapwsin auton kai toiV fulassousin taV entolaV autou

6. estw dh to ouV sou prosecon kai oi ofqalmoi sou anewgmenoi tou akousai proseuchn doulou sou hn egw proseucomai enwpion sou shmeron hmeran kai nukta peri uiwn israhl doulwn sou kai exagoreuw epi amartiaiV uiwn israhl aV hmartomen soi kai egw kai o oikoV patroV mou hmartomen

7. dialusei dielusamen proV se kai ouk efulaxamen taV entolaV kai ta prostagmata kai ta krimata a eneteilw tw mwush paidi sou

8. mnhsqhti dh ton logon on eneteilw tw mwush paidi sou legwn umeiV ean asunqethshte egw diaskorpiw umaV en toiV laoiV

9. kai ean epistreyhte proV me kai fulaxhte taV entolaV mou kai poihshte autaV ean h h diaspora umwn ap' akrou tou ouranou ekeiqen sunaxw autouV kai eisaxw autouV eiV ton topon on exelexamhn kataskhnwsai to onoma mou ekei

10. kai autoi paideV sou kai laoV sou ouV elutrwsw en dunamei sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia

11. mh dh kurie all' estw to ouV sou prosecon eiV thn proseuchn tou doulou sou kai eiV thn proseuchn paidwn sou twn qelontwn fobeisqai to onoma sou kai euodwson dh tw paidi sou shmeron kai doV auton eiV oiktirmouV enwpion tou androV toutou kai egw hmhn oinocooV tw basilei

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina