1. kurie pantokratwr o qeoV israhl yuch en stenoiV kai pneuma akhdiwn kekragen proV se

2. akouson kurie kai elehson oti hmartomen enantion sou

3. oti su kaqhmenoV ton aiwna kai hmeiV apollumenoi ton aiwna

4. kurie pantokratwr o qeoV israhl akouson dh thV proseuchV twn teqnhkotwn israhl kai uiwn twn amartanontwn enantion sou oi ouk hkousan thV fwnhV kuriou qeou autwn kai ekollhqh hmin ta kaka

5. mh mnhsqhV adikiwn paterwn hmwn alla mnhsqhti ceiroV sou kai onomatoV sou en tw kairw toutw

6. oti su kurioV o qeoV hmwn kai ainesomen se kurie

7. oti dia touto edwkaV ton fobon sou epi kardian hmwn tou epikaleisqai to onoma sou kai ainesomen se en th apoikia hmwn oti apestreyamen apo kardiaV hmwn pasan adikian paterwn hmwn twn hmarthkotwn enantion sou

8. idou hmeiV shmeron en th apoikia hmwn ou diespeiraV hmaV ekei eiV oneidismon kai eiV aran kai eiV oflhsin kata pasaV taV adikiaV paterwn hmwn oi apesthsan apo kuriou qeou hmwn

9. akoue israhl entolaV zwhV enwtisasqe gnwnai fronhsin

10. ti estin israhl ti oti en gh twn ecqrwn ei epalaiwqhV en gh allotria

11. sunemianqhV toiV nekroiV proselogisqhV meta twn eiV adou

12. egkatelipeV thn phghn thV sofiaV

13. th odw tou qeou ei eporeuqhV katwkeiV an en eirhnh ton aiwna

14. maqe pou estin fronhsiV pou estin iscuV pou estin sunesiV tou gnwnai ama pou estin makrobiwsiV kai zwh pou estin fwV ofqalmwn kai eirhnh

15. tiV euren ton topon authV kai tiV eishlqen eiV touV qhsaurouV authV

16. pou eisin oi arconteV twn eqnwn kai oi kurieuonteV twn qhriwn twn epi thV ghV

17. oi en toiV orneoiV tou ouranou empaizonteV kai to argurion qhsaurizonteV kai to crusion w epepoiqeisan anqrwpoi kai ouk estin teloV thV kthsewV autwn

18. oi to argurion tektainonteV kai merimnwnteV kai ouk estin exeuresiV twn ergwn autwn

19. hfanisqhsan kai eiV adou katebhsan kai alloi antanesthsan ant' autwn

20. newteroi eidon fwV kai katwkhsan epi thV ghV odon de episthmhV ouk egnwsan

21. oude sunhkan tribouV authV oude antelabonto authV oi uioi autwn apo thV odou autwn porrw egenhqhsan

22. oude hkousqh en canaan oude wfqh en qaiman

23. oute uioi agar oi ekzhtounteV thn sunesin epi thV ghV oi emporoi thV merran kai qaiman oi muqologoi kai oi ekzhthtai thV sunesewV odon thV sofiaV ouk egnwsan oude emnhsqhsan taV tribouV authV

24. w israhl wV megaV o oikoV tou qeou kai epimhkhV o topoV thV kthsewV autou

25. megaV kai ouk ecei teleuthn uyhloV kai ametrhtoV

26. ekei egennhqhsan oi giganteV oi onomastoi oi ap' archV genomenoi eumegeqeiV epistamenoi polemon

27. ou toutouV exelexato o qeoV oude odon episthmhV edwken autoiV

28. kai apwlonto para to mh ecein fronhsin apwlonto dia thn aboulian autwn

29. tiV anebh eiV ton ouranon kai elaben authn kai katebibasen authn ek twn nefelwn

30. tiV diebh peran thV qalasshV kai euren authn kai oisei authn crusiou eklektou

31. ouk estin o ginwskwn thn odon authV oude o enqumoumenoV thn tribon authV

32. alla o eidwV ta panta ginwskei authn exeuren authn th sunesei autou o kataskeuasaV thn ghn eiV ton aiwna cronon eneplhsen authn kthnwn tetrapodwn

33. o apostellwn to fwV kai poreuetai ekalesen auto kai uphkousen autw tromw

34. oi de astereV elamyan en taiV fulakaiV autwn kai eufranqhsan

35. ekalesen autouV kai eipon paresmen elamyan met' eufrosunhV tw poihsanti autouV

36. outoV o qeoV hmwn ou logisqhsetai eteroV proV auton

37. exeuren pasan odon episthmhV kai edwken authn iakwb tw paidi autou kai israhl tw hgaphmenw up' autou

38. meta touto epi thV ghV wfqh kai en toiV anqrwpoiV sunanestrafh

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina