1. lalountwn de autwn proV ton laon epesthsan autoiV oi iereiV kai o strathgoV tou ierou kai oi saddoukaioi

2. diaponoumenoi dia to didaskein autouV ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn

3. kai epebalon autoiV taV ceiraV kai eqento eiV thrhsin eiV thn aurion hn gar espera hdh

4. polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh o ariqmoV twn andrwn wsei ciliadeV pente

5. egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn touV arcontaV kai presbuterouV kai grammateiV eiV ierousalhm

6. kai annan ton arcierea kai kaiafan kai iwannhn kai alexandron kai osoi hsan ek genouV arcieratikou

7. kai sthsanteV autouV en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeiV

8. tote petroV plhsqeiV pneumatoV agiou eipen proV autouV arconteV tou laou kai presbuteroi tou israhl

9. ei hmeiV shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenouV en tini outoV seswstai

10. gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umeiV estaurwsate on o qeoV hgeiren ek nekrwn en toutw outoV paresthken enwpion umwn ugihV

11. outoV estin o liqoV o exouqenhqeiV uf umwn twn oikodomountwn o genomenoV eiV kefalhn gwniaV

12. kai ouk estin en allw oudeni h swthria oute gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpoiV en w dei swqhnai hmaV

13. qewrounteV de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autouV oti sun tw ihsou hsan

14. ton de anqrwpon bleponteV sun autoiV estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein

15. keleusanteV de autouV exw tou sunedriou apelqein sunebalon proV allhlouV

16. legonteV ti poihsomen toiV anqrwpoiV toutoiV oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin toiV katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arnhsasqai

17. all ina mh epi pleion dianemhqh eiV ton laon apeilh apeilhswmeqa autoiV mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn

18. kai kalesanteV autouV parhggeilan autoiV to kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati tou ihsou

19. o de petroV kai iwannhV apokriqenteV proV autouV eipon ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate

20. ou dunameqa gar hmeiV a eidomen kai hkousamen mh lalein

21. oi de prosapeilhsamenoi apelusan autouV mhden euriskonteV to pwV kolaswntai autouV dia ton laon oti panteV edoxazon ton qeon epi tw gegonoti

22. etwn gar hn pleionwn tessarakonta o anqrwpoV ef on egegonei to shmeion touto thV iasewV

23. apoluqenteV de hlqon proV touV idiouV kai aphggeilan osa proV autouV oi arciereiV kai oi presbuteroi eipon

24. oi de akousanteV omoqumadon hran fwnhn proV ton qeon kai eipon despota su o qeoV o poihsaV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV

25. o dia stomatoV dabid tou paidoV sou eipwn inati efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena

26. paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou

27. sunhcqhsan gar ep alhqeiaV epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisaV hrwdhV te kai pontioV pilatoV sun eqnesin kai laoiV israhl

28. poihsai osa h ceir sou kai h boulh sou prowrisen genesqai

29. kai ta nun kurie epide epi taV apeilaV autwn kai doV toiV douloiV sou meta parrhsiaV pashV lalein ton logon sou

30. en tw thn ceira sou ekteinein se eiV iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatoV tou agiou paidoV sou ihsou

31. kai dehqentwn autwn esaleuqh o topoV en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apanteV pneumatoV agiou kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsiaV

32. tou de plhqouV twn pisteusantwn hn h kardia kai h yuch mia kai oude eiV ti twn uparcontwn autw elegen idion einai all hn autoiV apanta koina

33. kai megalh dunamei apedidoun to marturion oi apostoloi thV anastasewV tou kuriou ihsou cariV te megalh hn epi pantaV autouV

34. oude gar endehV tiV uphrcen en autoiV osoi gar kthtoreV cwriwn h oikiwn uphrcon pwlounteV eferon taV timaV twn pipraskomenwn

35. kai etiqoun para touV podaV twn apostolwn diedidoto de ekastw kaqoti an tiV creian eicen

36. iwshV de o epiklhqeiV barnabaV upo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uioV paraklhsewV leuithV kuprioV tw genei

37. uparcontoV autw agrou pwlhsaV hnegken to crhma kai eqhken para touV podaV twn apostolwn

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina